8 03 2015

Wyższy Urząd Górniczy

 Departament Górnictwa 

Otworowego i Wiertnictwa

Katowice, dnia  17  marca 2015 r.

 

 I N F O R M A C J A Nr 11/2015/EW

w sprawie pożaru endogenicznego, zaistniałego w dniu 8 marca 2015 r. około godziny 2100 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej.

Pożar endogeniczny zaistniał w chodniku 2z w pokładzie 504wd na poziomie 1000 m.

Pokład 504wd o grubości od 3,0 m do 4,7 m, zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, III stopnia zagrożenia tąpaniami, I stopnia zagrożenia wodnego i klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Węgiel tego pokładu zaklasyfikowano do I grupy skłonności do samozapalenia oraz określono czas inkubacji pożaru wynoszący 61 dni. W grudniu 2014 r., pomiędzy chodnikami 1z i 2z, uruchomiono ścianę 026 o długości około 163 m, eksploatowaną systemem podłużnym z zawałem stropu. W trakcie drążenia chodnika 2z i chodnika 1z w pokładzie 504wd oraz po uruchomieniu ściany 026, w ramach profilaktyki metanowej i pożarowej strop oraz ociosy wyrobisk, miejscami izolowane były środkami chemicznymi i mineralnymi. Ścianę 026 przewietrzano wzdłuż calizny węglowej prądem powietrza w ilości 1200 m3/min. Rejon wentylacyjny ściany 026 zabezpieczony był urządzeniami gazometrii automatycznej do kontroli składu i parametrów powietrza, zabudowanymi między innymi w chodniku 2z, którym odprowadzano powietrze ze ściany. Do dnia 8 marca 2015 r. ściana uzyskała 185 m postępu, a do zakończenia jej biegu pozostało około 370 m. W tym dniu na zmianie popołudniowej w rejonie ściany 026 zatrudnionych było 13 pracowników pod nadzorem sztygara oddziałowego oddziału G-1. O godzinie 1900 analizator tlenku węgla, zabudowany w chodniku 2z w pokładzie 504wd, zarejestrował wzrost zawartości CO od 0,0000% (0 ppm) do 0,0152% (152 ppm). W związku z tym, dyspozytor ruchu skierował sztygara oddziałowego oddziału G-1 do ściany 026 oraz chodnika 2z, w celu ustalenia przyczyny wzrostu zawartości tlenku węgla. Sztygar oddziałowy zauważył dymy wydobywające się, zza uszczelnionego środkami chemicznymi stropu i ociosu, w chodniku 2z.

Wobec utrzymywania się w powietrzu stężenia tlenku węgla przekraczającego wartość 26 ppm oraz dymów, kierownik ruchu zakładu górniczego o godzinie 2100 podjął decyzję o rozpoczęciu akcji przeciwpożarowej. Wycofano z zagrożonych wyrobisk 14 pracowników - bez użycia aparatów ucieczkowych. Przystąpiono do aktywnego gaszenia pożaru w chodniku 2z, co polegało na zlewaniu i wtłaczaniu wody do otworów wykonywanych w wyrobisku. W dniu 9 marca 2015 r. po stwierdzeniu spadku stężenia CO do poziomu 0,0006% (6 ppm) oraz braku pozostałych gazów pożarowych w zagrożonym rejonie, kierownik akcji o godzinie 1453 zakończył akcję przeciwpożarową. W akcji brały udział zastępy ratownicze z KWK „Bielszowice”, KWK „Halemba - Wirek” oraz OSRG w Zabrzu, a także pogotowie pomiarowe CSRG S.A. w Bytomiu.

 

Prawdopodobną przyczyną pożaru było samozagrzanie się spękanego węgla pokładu 504wd w chodniku 2z, w miejscu zaizolowanym środkami chemicznymi.

W związku z zaistniałym pożarem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach wydał:

 • w dniu 9 marca 2015 r. decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji pokładu 504wd ścianą 026 między innymi do czasu:
 • prawidłowego zabezpieczenia ściany 026 przed przeniesieniem wybuchu pyłu węglowego,
 • odwodnienia chodnika 2z w pokładzie 504,
 • stwierdzenia prawidłowego składu powietrza oraz funkcjonalności wyrobisk w rejonie ściany 026,
 • opracowania dokumentacji profilaktyki pożarowej w rejonie ściany 026 w pokładzie 504wd oraz zaopiniowania jej przez kopalniane zespoły do spraw zagrożeń naturalnych
  i zatwierdzenia przez kierownika ruchu zakładu górniczego,
 • w dniu 10 marca 2015 r. decyzję nakazującą prowadzenie profilaktyki pożarowej w rejonie ściany 026 w pokładzie 504wd w oparciu o, zatwierdzoną przez KRZG dokumentację prac profilaktycznych, uwzględniającą między innymi:
 • kontrolę powłoki izolującej otoczenie chodników 1z i 2z w pokładzie 504wd w celu wypełnienia ewentualnych pustek pomiędzy wykonaną izolacją a górotworem,
 • systematyczną kontrolę zagrożenia pożarami endogenicznymi w chodnikach 1z i 2z
  w pokładzie 504wd. w tym identyfikowanie miejsc samozagrzewania się węgla, zwłaszcza na odcinkach, gdzie wykonano powłokę izolującą węgiel w otoczeniu tych wyrobisk.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach. 

do góry