8 06 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                    

  Katowice, dnia 13 czerwca 2019 r.

INFORMACJA Nr 10/2019śm./EW 

o wypadku śmiertelnym, do którego doszło w dniu 8 czerwca 2019 r. około godziny 1109, w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” w Polkowicach, któremu uległ operator samojezdnych maszyn górniczych pod ziemią, pracownik PBSz S.A. – podmiotu wykonującego czynności w ruchu zakładu górniczego, lat 49, pracujący w górnictwie 28 lat.

Do wypadku śmiertelnego doszło w przecince 13a z chodnika T-269, na poziomie 1200 m, w rejonie robót firmy Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A., w Tarnowskich Górach (zwanej dalej „PBSz”), w odległości około 3400 m od szybu R-VII. W miejscu wypadku wyrobisko miało wysokość ok. 2,6 m, szerokość około 8,5 m, spąg przecinki 13a, przy dojeździe do punktu rozładowczego był równy i suchy, o wzniosie około 6°, natomiast przy samym punkcie był poziomy.

W dniu 08.06.2019 r., na I zmianie WSP (trwającej od godz. 630 do 1330), po zjeździe na dół kopalni, sztygar oddziałowy PBSz dokonał podziału robót. Obsługę wozu odstawczego typu CB4‑20TB o numerze zakładowym 115 (zwanego dalej „WO”) powierzył operatorowi WO. Następnie sztygar oddziałowy wraz z innymi pracownikami udał się do komory mechanicznej KMC PBSz. Natomiast operator wozu odstawczego udał się z podszybia na miejsce parkowania wozu, zlokalizowane w upadowej H-31. Około godz. 1030 wyjechał wozem do wyznaczonych robót. Przewoził urobek z przodków upadowych H-32 i H-29a do punku rozładowczego o numerze zakładowym K-261, zlokalizowanego w przecince 13a przy chodniku T-269. Podczas piątego kursu za WO jechał pojazd transportowy z operatorem i drugim sztygarem. Operator WO zatrzymał się za przecinką 13a i zasygnalizował światłami zamiar cofnięcia na punkt rozładowczy. Operator zatrzymał pojazd transportowy, umożliwił wykonanie manewru operatorowi WO i ruszył w zaplanowanym kierunku. Na wysokości przecinki 13a zauważył sygnały świetlne nadawane przez operatora WO. Zatrzymał pojazd i cofnął go do przecinki 13a, w której czekał operator WO – zdążył w tym czasie opuścić kabinę. Operator WO podszedł do pojazdu i poprosił o przekazanie sztygarowi górniczemu informacji, że po rozładunku wozu zjeżdża do komory mechanicznej KMC. Nie zdążył podać przyczyny, gdyż siedzący w kabinie sztygar zauważył, że pozostawiony w przecince 13a WO stacza się w kierunku chodnika T-269, o czym krzykiem ostrzegł pracowników. Operator pojazdu krzyknął w stronę operatora WO „uciekaj”, a sam ruszył w kierunku przecinki 13. Operator WO pobiegł w kierunku staczającego się wozu. Usiłując dostać się do jego kabiny został potrącony i przejechany przez lewe tylne koło. Staczający się WO przemieścił się chodnikiem T-269, uderzając kolejno w prawy i lewy ocios, skręcił w przecinkę 13 i zatrzymał się przy jej lewym ociosie. Operator wycofał pojazd do przecinki 13a, w której na spągu przy lewym ociosie leżał poszkodowany, z rozległymi urazami. Pracownicy przystąpili do udzielania poszkodowanemu pomocy przedmedycznej. Po chwili na miejsce wypadku przybyli współpracownicy. Jeden z nich powiadomił o wypadku dyspozytora kopalni. Dyspozytor wezwał zastęp ratowniczy z JRGH w Sobinie wraz z lekarzem. Po przybyciu na miejsce wypadku, lekarz-ratownik około godz. 1155 stwierdził zgon poszkodowanego.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu został powiadomiony o wypadku w dniu 08.06.2019 r. ok. godz. 1114.

Przyczyna wypadku.

Przyczyną wypadku śmiertelnego było potrącenie i przejechanie poszkodowanego tylnym kołem wozu odstawczego.

Przeprowadzone w chodniku T-269 próby działania układu  hamulca awaryjno-postojowego (typu HAP) wykazały jego niesprawność, zarówno w zakresie sterowania przyciskiem na pulpicie operatora, jak i wyłącznika krańcowego.

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu we Wrocławiu wydał decyzję nakazującą wstrzymanie ruchu zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” w Polkowicach, w części dotyczącej:

  • eksploatacji wozu odstawczego CB4-20TB o numerze zakładowym 115, należącego do PBSz SA, do czasu przeprowadzenia przez właściwą jednostkę badań w zakresie oceny stanu technicznego powyższego wozu odstawczego oraz jego zgodności wykonania z dokumentacją techniczno-ruchową producenta, celem określenia wpływu jego stanu technicznego na zaistniały wypadek,
  • usunięcia nieprawidłowości w wyżej wymienionym wozie, ujawnionych podczas przeprowadzenia oceny przez właściwą jednostkę,

oraz nakazał:

  • ustalić bezpieczny sposób przetransportowania wozu odstawczego CB4-20TB o numerze zakładowym 115 z przecinki 13 przy chodniku T-269, do wyznaczonego miejsca umożliwiającego przeprowadzenie oceny stanu technicznego przez właściwą jednostkę,
  • skontrolować stan wyrobiska i jego obudowy w miejscu zaistniałego wypadku oraz wykonać niezbędne prace w celu przywrócenia jego bezpieczeństwa i funkcjonalności.

Ponadto, zobowiązał Przedsiębiorcę, w drodze decyzji, do:

  • przeprowadzenia, przez właściwą jednostkę, badania w zakresie oceny stanu technicznego wozu odstawczego CB4-20TB o numerze zakładowym 115, należącego do PBSz S.A., oraz zgodności jego wykonania z dokumentacją techniczno-ruchową producenta, celem określenia wpływu stanu technicznego wozu na zaistniały wypadek,
  • przedstawienia Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu sprawozdania i wyników z wykonanych wyżej wymienionych czynności, w terminie bezzwłocznym.

Dalsze działania Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu zostaną podjęte po zakończeniu postępowania.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry