8 06 2019 2

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                   

   Katowice, dnia 20 listopada 2019 r.

INFORMACJA Nr 27/2019/EW 

o niebezpiecznym zdarzeniu – przerwaniu obwałowania składowiska szlamu pochodzącego z płukania kruszywa w zakładzie przeróbczym i przemieszczeniu go na spąg 3-go piętra eksploatacyjnego, zaistniałym w dniu 8.06.2019 r. około godz. 2130 w odkrywkowym zakładzie górniczym Kopalnia „Łagów II” w Łagowie, pow. kielecki, należącym do przedsiębiorcy BRUK-BET Sp. z o.o. w Niecieczy.

Zdarzenie miało miejsce w południowo-wschodniej części wyrobiska górniczego, na rzędnej około 311 m n.p.m., gdzie zlokalizowane zostało składowisko szlamu pochodzącego z płukania kruszywa w zakładzie przeróbczym. Składowisko to od strony zachodniej i południowej zabezpieczone było wałem uformowanym na jego odcinku północno-zachodnim z materiału ilastego z okruchami i bryłami wapieni, a na odcinku południowo-wschodnim wyłącznie z materiału ilastego. Wał stanowił zabezpieczenie przed spływem szlamu na spąg niższego piętra o rzędnych od 281,5 do 295 m n.p.m. W środkowej części obwałowania nastąpiło przerwanie ciągłości wału, wskutek czego powstała wyrwa na długości około 3,5 m, przez którą szlam wypłynął w kierunku południowo-zachodnim na spąg 3-go piętra eksploatacyjnego, tworząc rozlewisko w jego części południowej i południowo-wschodniej, o głębokości do około 3,5 m i powierzchni 0,65 ha. W wyniku zdarzenia zatopieniu uległa koparka Liebherr R 964 C-Litronic, znajdująca się w postoju technologicznym na spągu 3-go piętra.

Zdarzenie nie skutkowało zaistnieniem wypadku. W chwili jego powstania prowadzone były jedynie prace konserwacyjno-remontowe urządzeń zakładu przeróbczego usytuowanego po północnej stronie składowiska szlamu.

O zaistniałym zdarzeniu Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach został powiadomiony przez kierownika ruchu zakładu górniczego w dniu 9.06.2019 r. o godz. 847.

Przyczyną niebezpiecznego zdarzenia była utrata stateczności skarpy obwałowania zwałowiska wewnętrznego w wyniku przekroczenia parametrów technicznych zwałowania tj.zarówno wysokości obwałowania (wysokości zwałowanego naturalnego produktu z płukania kruszywa na zwałowisku) jak i ilości zgromadzonego produktu w stosunku do wielkości określonych w planie ruchu.

W dniu 9.06.2019 r., w następstwie dokonanych oględzin Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej składowania produktu (szlamu) pochodzącego z płukania kruszywa na składowisku usytuowanym w południowo-wschodniej części wyrobiska górniczego, określając następujące warunki jego wznowienia:

  • zabezpieczenie i oznakowanie rejonu przerwanego obwałowania oraz rejonu rozlewiska na spągu 3-go piętra eksploatacyjnego powstałego w wyniku wypływu szlamu ze składowiska – jako miejsc o szczególnym zagrożeniu dla życia i zdrowia,
  • określenie przez kierownika ruchu zakładu górniczego zasad likwidacji powstałego zagrożenia oraz zasad prowadzenia ruchu zakładu górniczego dotyczącego składowania produktu z płukania kruszywa – w warunkach zaistniałego zagrożenia.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Kielcach.

do góry