8 07 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                  

    Katowice, dnia 14 stycznia 2020 r.

INFORMACJA Nr 39/2019/EW

w sprawie niebezpiecznego zdarzenia - awarii rozszczelnienia  rurociągu kopalnianego, którym transportowano ropę naftową: Ø 57 x 5,0 mm, stwierdzonego w dniu 8 lipca 2019 r. około godz. 815 w zakładzie górniczym: Kopalnia Ropy Naftowej Kamień Pomorski (Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. Oddział w Zielonej Górze), w miejscowości Buniewice, gmina Kamień Pomorski, pow. kamieński, woj. zachodniopomorskie.

Niebezpieczne zdarzenie, polegające na lokalnym rozszczelnieniu rurociągu Ø 57 x 5,0 mm  -  zostało stwierdzone  przez pracowników kopalni KRN Kamień Pomorski, wykonujących prace związane z wykaszaniem roślinności na pasie dojazdowym w rejonie otworów Kamień Pomorski 5 i Kamień Pomorski 25k, w odległości około 30 m od strefy przyodwiertowej Kamień Pomorski 8k.

W rejonie powstałego rozlewiska ropy naftowej dokonano pomiarów stężenia CH4 i H2S w atmosferze, nie stwierdzając obecności tych gazów.

Około godz. 830 o zdarzeniu pracownicy powiadomili Kierownika kopalni, który zgłosił awarię Dyspozytorowi ruchu PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze oraz poinformował o zdarzeniu Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Na podstawie analizy sytuacji wytypowano, że awaria rozszczelnienia może dotyczyć rurociągów: Ø 57 x 5,0 mm, dług. 1035 m lub rurociągu kopalnianego Ø 57 x5 ,0 mm, dług. 1200 m ułożonych w niewielkiej odległości od  siebie.

W miejsce awarii (rozszczelnienia) skierowano sześciu pracowników wyposażonych w sprzęt ochrony indywidualnej, detektory CH4 i H2S oraz aparaty ucieczkowe w celu przeprowadzenia tam prac ograniczających skutki wylewu ropy na powierzchnię terenu oraz zabezpieczenia rejonu rozlewiska przed dostępem osób niepowołanych i leśnych zwierząt. Prace prowadzono pod kierownictwem Kierownika kopalni. Po sprawdzeniu braku ciśnienia w rurociągach, założono zabezpieczenia LOTO na zasuwy głowic eksploatacyjnych odwiertów KP 5 i KP 25k.

Skierowani w rejon awarii pracownicy zebrali do beczek stalowych i pojemnika DPL ok 2 m3 płynnej ropy z rozlewisk oraz wykonali zabezpieczenie skażonego ropą terenu w postaci trwałego ogrodzenia z siatki leśnej o wysokości 1,6 m i oznakowali go tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.

Przyczyną awarii była perforacja rurociągu.

Skutkiem zaistniałego zdarzenia był wyciek płynu złożowego (ropy naftowej z zawartością siarkowodoru) na powierzchnię terenu ok 122 m2, w wyniku czego powstało rozlewisko w postaci dwóch nieregularnych, „cygarowatych” rozlewisk ropy naftowej  o wymiarach: ok. 18 x 5 m i  ok. 10 x 3 m, połączonych cienką strugą o wymiarach:  ok. 5 x 0,5 m. Rozlewisko było zlokalizowane w odległości ok 30 m od strefy przyodwiertowej Kamień Pomorski 8k, 1 km od terenu KRN Kamień Pomorski oraz ok. 30 m od linii brzegowej Zalewu Kamieńskiego.

Powyższe wywołało bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i środowiska naturalnego, powodowane zanieczyszczeniem przypowierzchniowej warstwy gruntu ropą naftową z zawartością siarkowodoru. W momencie stwierdzenia awarii i w czasie prac zabezpieczająco-naprawczych w rejonie rozlewiska ropy nie zarejestrowano obecności siarkowodoru oraz strefy zagrożenia wybuchem.

W związku z zagrożeniem nie stwierdzono osób poszkodowanych, a jedynie zanieczyszczenie gruntu ropą naftową w miejscu rozszczelnienia rurociągu.

W dniach 8.07.2019 r. i 9.07.2019 r. OUG w Poznaniu przeprowadził oględziny miejsca zdarzenia oraz kontrolę działań Przedsiębiorcy w zakresie zabezpieczenia miejsca rozszczelnienia i usunięcia jego skutków.

W związku z zaistniałym niebezpiecznym zdarzeniem i zagrożeniem dla bezpieczeństwa  ludzi i środowiska – Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu wydał w dniu 9.07.2019 r. decyzję nr 19/WN/WW/2019, wstrzymującą ruch zakładu górniczego Kopalnia Ropy Naftowej Kamień Pomorski, w części dotyczącej obiektu budowlanego zakładu górniczego tj. eksploatacji rurociągu Ø 57 x 5,0 mm, dług. 1035 m  i rurociągu kopalnianego Ø 57 x  5,0 mm, dług. 1200 m, ułożonych w miejscu awarii  – do czasu  jej usunięcia wg. wcześniej ustalonej procedury zatwierdzonej przez KRZG i doprowadzenia ich stanu technicznego do zgodności z dokumentacją techniczno-ruchową.

W czasie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, iż teren powstałego rozlewiska ropy naftowej trwale ogrodzono płotem z siatki leśnej o wysokości 1,6 m oraz oznakowano go tablicami ostrzegawczymi, informacyjnymi i taśmą ostrzegawczą. W ramach działań przedsiębiorcy, podjętych w celu likwidacji zagrożenia i zminimalizowania skutków zaistniałego rozszczelnienia - z rozlewiska powierzchniowego ropy naftowej o pow. ok 80 m2 – zebrano do beczek stalowych i pojemnika DPL, przy pomocy wiader i łopat śniegowych - ok. 2 m3 rozlanej ropy naftowej, którą przekazano do przeróbki w kopalni. Teren rozlewiska był codziennie monitorowany. W dniu 8.07.2019 r. przedsiębiorca powiadomił o zaistniałej awarii WIOŚ Oddział w Szczecinie.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Poznaniu.

do góry