9 03 2015

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa 

Otworowego i Wiertnictwa

Katowice, dnia 18 marca 2015 r.

 

 

I N F O R M A C J A Nr 12/2015/EW

 w sprawie wypływu siarkowodoru, który wystąpił w dniu 09.03.2015 r. o godz. 10:05, w przekopie transportowym PT-608 na poz. 600 m, w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. w Kłodawie.

Roboty górnicze w przekopie transportowym PT-608 na poziomie 600 m prowadzone są w oparciu o plan ruchu zakładu górniczego Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A. oraz na podstawie projektu technicznego drążenia wyrobiska PT-608. Drążony przekop PT-608 o wysokości 3,5 m i szerokości 5,0 m przewietrzany był wentylacją tłoczącą i został zaliczony do wyrobisk niemetanowych, trzeciego stopnia zagrożenia wodnego i drugiej kategorii zagrożenia wyrzutami gazów i skał.

W dniu 6 marca na zmianie III przed rozpoczęciem robót górniczych wykonano bieżącą prognozę zagrożenia wyrzutowego – w przedwiercie stwierdzono wypływ siarkowodoru o stężeniu 6 i 13 ppm – roboty kontynuowano pod nadzorem sztygara zmianowego.

W dniu 9 marca 2015 r. w przekopie PT-608 wykonano prognozę lokalną zagrożenia wyrzutowego, wykonano 3 otwory badawcze oraz pobrano próby pipetowe z drążonego przekroju wyrobiska.
W czasie wykonywania prognozy lokalnej, podczas odwiercania otworu nr 2 około godz. 10:05 nastąpił nagły wypływ siarkowodoru (tzw. fukacz) oraz przekroczenie najwyższego dopuszczalnego stężenia w przekroju wyrobiska – stwierdzono stężenie 44 ppm H2S. Po wycofaniu pracowników i przewietrzeniu chodnika PT-608 kontynuowano wykonywanie prognozy lokalnej. W czasie odwiercania 3 otworu około godz. 11:55, na głębokości 1,9 m od czoła wyrobiska, nastąpił nagły wypływ siarkowodoru  oraz przekroczenie najwyższego dopuszczalnego stężenia w przekroju wyrobiska – stwierdzono stężenie 30 ppm H2S. Po zaistniałym zdarzeniu pracownicy wykonujący prognozę wycofali się niezwłocznie w kierunku prądu świeżego powietrza do przekopu GPT.

W związku z zaistniałą sytuacją kierownik ruchu zakładu górniczego wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej drążenia przekopu PT-608 na poziomie 600 m oraz polecił kierownikowi działu górniczego opracować technologię wykonywania robót górniczych w warunkach zagrożenia siarkowodorowego.

W dniu 10 marca 2015 r. na zmianie A pracownik inspekcyjno-techniczny OUG w Poznaniu przeprowadził wizję lokalną w rejonie czoła przekopu PT-608 i stwierdził wyraźny zapach siarkowodoru. Pomiar przyrządem wielogazowym typu Dräeger X-am-5000 nie wykazał stężenia siarkowodoru oraz innych gazów w przekroju wyrobiska.

Do wypływu siarkowodoru prawdopodobnie doszło z przyczyn naturalnych.

W związku z zaistniałym wypływem siarkowodoru Dyrektor OUG w Poznaniu wydał decyzję, w której nakazał opracowanie organizacji i technologii bezpiecznego prowadzenia robót górniczych przy drążeniu przekopu PT-608 w warunkach występującego zagrożenia siarkowodorowego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Poznaniu.

do góry