9.05.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 12.05.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 31/2009/EW

w sprawie zapalenia metanu, wypadku zbiorowego i pożaru zaistniałych w dniu 9.05.2009 r. o godzinie 214 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Sośnica – Makoszowy” ruch Makoszowy w Zabrzu.


Zapalenie metanu, wypadek zbiorowy i pożar miały miejsce w ścianie p43 w pokładzie 412/1 na poziomie 850 m. Pokład 412/1 o grubości od 1,0 m do 1,7 m, nachyleniu od 110 do 180, zaliczony został do III kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego. Ściana p43 o długości 203 m, prowadzona pomiędzy chodnikiem nadścianowym p43 i chodnikiem p43, systemem przekątnym z zawałem stropu, przewietrzana była wzdłuż calizny węglowej prądem powietrza w ilości 1200 m3/min. Ściana wyposażona była w 132 sekcje obudowy zmechanizowanej typu RZN-08/22-Poz/MR i 2 sekcje typu PIOMA RZN-10/25-Oz, przenośnik zgrzebłowy typu Rybnik – 750 i kombajn ścianowy typu KGS-600N. Rejon wentylacyjny ściany p43 zabezpieczony był zaporami przeciwwybuchowymi zabudowanymi w chodnikach przyścianowych oraz czujnikami metanometrii automatycznej, analizatorami tlenku węgla i anemometrami.

W dniu 9.05.2009 r. (sobota) na zmianie, nocnej rozpoczynającej się o godzinie 100, do rejonu ściany p43 skierowane zostały 3 osoby dozoru i 33 pracowników, których zadaniem było prowadzenie robót konserwacyjnych i remontowych. Około godziny 214 czterech górników przechodziło przez ścianę do miejsca wykonywania robót. W tym czasie nastąpiło najprawdopodobniej zapalenie się metanu w zrobach ściany. Pracownicy, znajdujący się w rejonie zestawów obudowy zmechanizowanej od nr 120 do 130, zostali objęci strumieniem gorącego powietrza płynącego wyrobiskiem. Analizatory CO, zabudowane w wylotowym prądzie powietrza, zarejestrowały przekroczenie zakresu pomiarowego (200ppm). Czujniki metanometrii automatycznej zarejestrowały maksymalnie 1,5%CH4. W wyniku zaistniałego zdarzenia 4 pracowników uległo poparzeniom I i II stopnia. Poszkodowani i pozostali pracownicy wycofali się z zagrożonego rejonu bez użycia aparatów ucieczkowych.
W związku z utrzymującymi się w opływowym prądzie powietrza stężeniami tlenku węgla rozpoczęto akcję pożarową. Zastęp ratowniczy skierowany do rejonu ściany, stwierdził w chodniku p43, w wylotowym prądzie powietrza, gęste dymy i stężenia tlenku węgla do 0,5%. W ramach akcji, w dniu 11.05.2009 r. o godzinie 440, otamowano rejon ściany tamami przeciwwybuchowymi. W akcji udział wzięły zastępy ratownicze KWK „Sośnica – Makoszowy” oraz OSRG w Zabrzu, a także pogotowie pomiarowe CSRG S.A. w Bytomiu.

Przyczyną wypadku zbiorowego było oddziaływanie na pracowników gorących gazów powstałych wskutek najprawdopodobniej zapalenia się metanu.

Prawdopodobną przyczyną pożaru było zapalenie się metanu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry