9.06.2011

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 17.06.2011 r.

I N F O R M A C J A Nr 32/2011/EW

w sprawie wypadku zbiorowego zaistniałego w dniu 9.06.2011 r. około godz. 1920 w Kopalni „Olkusz-Pomorzany” należącej do Zakładów Górniczo - Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie, któremu uległo trzech górników (1 wypadek ciężki, 2 wypadki lekkie).

Wypadek miał miejsce w chodniku zabierkowym 6351 na poz. + 228 m n.p.m. tj. na głębokości około 97 m, w rejonie oddziału wydobywczego O/VI Kopalni „Olkusz - Pomorzany”. Złoże rud cynku i ołowiu w rejonie oddziału O/VI niezagrożone tąpaniami, niemetanowe, niezagrożone wyrzutami gazów i skał, zostało zaliczone do I stopnia zagrożenia wodnego.

Obudowę chodnika zabierkowego 6351 odcinkami stanowiły kotwy stalowe typu Olkusz 16A, o długości żerdzi 1,6 m i średnicy 16 mm, wklejane odcinkowo w siatce kotwienia 1,0 m x 1,0 m oraz odcinkowo obudowa stalowa typu ŁPP-9/V25 w II stopniu podwyższenia, budowane co 1,0 m, z pełną opinką stropu i ażurową ociosów z zastosowaniem okładzin żelbetowych. Chodnik zabierkowy 6351, o szerokości około 4,8 m i wysokości około 4,9 m, przewietrzany był wentylacją odrębną przy użyciu dwóch lutniociągów tłoczących, z lutni elastycznych o średnicy 600 mm.

W dniu 9.06.2011 r. na zmianie II, trwającej od godz. 1400 do godz. 2200, w oddziale O/VI zatrudnionych było 38 pracowników, których prace nadzorował sztygar zmianowy. Na podziale pracy, na dole kopalni, sztygar zmianowy skierował trzech pracowników, tj. górnika przodowego i dwóch górników, do budowy przyociosowego, drewnianego stosu podporowego (kasztu) w chodniku zabierkowym 6351.

Około godziny 1700 roboty w chodniku 6351 skontrolował sztygar zmianowy prowadzący zmianę w oddziale O/VI. Około godziny 1800 do chodnika zabierkowego 6351 wjechał operator samojezdną ładowarką TORO 400D nr kopalniany 67. Górnik przodowy wraz z dwoma górnikami załadowali do łyżki ładowarki TORO 400D nr kop. 67 kilka dociętych wcześniej odcinków drewna, wsiedli do łyżki ładowarki, a operator manewrował łyżką ładowarki wraz z przebywającymi w niej trzema pracownikami, co było niezgodne z zapisami dokumentacji techniczno – ruchowej ładowarki TORO 400D. Podczas manewrowania łyżką ładowarki, w bezpośrednim sąsiedztwie budowanego kasztu, nastąpiło zaklinowanie, a następnie sprężyste odbicie wystającego poza obrys łyżki drewna kopalnianego o długości ok. 2,6 m i średnicy ok. 0,14 m, które spowodowało uderzenie trzech pracowników i wyrzucenie dwóch z nich (w tym górnika przodowego) z łyżki ładowarki, którzy upadli na spąg z wysokości około 3 m. Trzeci górnik, uderzony drewnem, przewrócił się do łyżki.
Po opuszczeniu przez operatora łyżki ładowarki na spąg, górnik pozostały w łyżce wysiadł z niej i wraz z operatorem udzielili poszkodowanym pomocy przedlekarskiej. O wypadku został bezzwłocznie poinformowany dyspozytor kopalni przez operatora samojezdnego wozu wiertniczego SWW, który przejeżdżał w rejonie chodnika zabierkowego 6351. Dyspozytor natychmiast skierował do chodnika zabierkowego 6351 sztygara zmianowego i sanitariusza. Po opatrzeniu poszkodowanych, przez sanitariusza, zostali oni wytransportowani na powierzchnię, skąd po udzieleniu pomocy przez lekarza przewieziono ich do szpitala powiatowego w Olkuszu.

Przyczyną wypadku było uderzenie górników kawałkiem drewna kopalnianego zaklinowanym o kaszt i wystającym poza obrys łyżki ładowarki TORO 400D, a następnie upadek górnika przodowego i jednego z górników na spąg wyrobiska z wysokości około 3m.

Przyczyna ta była następstwem niedozwolonego manewrowania ładowarką TORO 400D z przebywającymi w jej łyżce trzema górnikami.

W związku z zaistniałym wypadkiem zbiorowym Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie wstrzymał:

  1. ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej zabudowy kasztów drewnianych dla zabezpieczenia ociosów w chodniku zabierkowym 6351 w oddziale O/VI na poziomie 228 m n.p.m., do czasu sporządzenia projektu technicznego albo technologii wykonania kasztów.
  2. ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej eksploatacji pojazdu ładująco - odstawczego ładowarki TORO 400D nr kopalniany 67, do czasu doprowadzenia stanu technicznego ładowarki do wymagań zawartych w dokumentacji techniczno – ruchowej TORO 400D, w związku z niesprawnym rozrusznikiem.

nakazał:

  1. Przeprowadzić kontrolę stanu chodnika zabierkowego 6351 w oddziale O/VI na poziomie + 228 m n.p.m. i jego obudowy na zasadach ustalonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego.
  2. Dalsze wykonanie kasztów drewnianych, dla zabezpieczenia ociosów w chodniku zabierkowym 6351 w oddziale O/VI na poziomie + 228 m n.p.m., prowadzić na zasadach ustalonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego ze szczególnym uwzględnieniem sposobu wykonania robót na wysokości

oraz zalecił przedsiębiorcy:

  1. ponownie przeszkolić pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu prac na wysokości w zakresie ich bezpiecznego wykonywania,
  2. omówić przyczyny i okoliczności zaistniałego wypadku z załogą własną i podmiotami wykonującymi roboty w ruchu zakładu górniczego,
  3. podjąć skuteczne działania, mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem właściwej organizacji przy wykonywaniu prac na wysokości.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krakowie.

do góry