9 06 2015

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa
Otworowego i Wiertnictwa

                                                                                                                                                                      Katowice, dnia 11 czerwca 2015 r.

 

 I N F O R M A C J A Nr 26/2015/EW

o wypadku zbiorowym (dwa wypadki lekkie) zaistniałym w dniu 09 czerwca 2015 r., około godz. 0212, w następstwie odprężenia wywołanego samoistnym wstrząsem górotworu o energii 6,8 x 106J, w piętrze D1E (prawe skrzydło) oddziału G-23 w KGHM Polska Miedź S.A.  O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie.

Wypadek zbiorowy miał miejsce w wyrobiskach eksploatacyjnych piętra D1E (prawe skrzydło) na skrzyżowaniu K-10 z P-28 w oddziale G-23. Roboty eksploatacyjne w polu G (blok II i blok I) oraz piętrze D1E prowadzono, na poziomie 810 m kopalni O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”. W blokach I i II oraz piętrze D1E złoże rudy miedzi wybierano systemem komorowo-filarowym z ugięciem stropu J-UG-PS. Caliznę bloków I i II rozcinano pasami na filary o wymiarach 6x9 m, natomiast w piętrze D1E o wymiarach 6x8 m lub 6x9 m.

Eksploatowane złoże rud miedzi (występujące w piaskowcach, łupkach i dolomitach) o zmiennej miąższości od 3 do 6 m zostało zaliczone do trzeciego stopnia zagrożenia tąpaniami. Skały stropu zostały zaliczone do klasy trzeciej lub drugiej skał stropowych, a skały spągu do klasy trzeciej skał spągowych. Dla robót eksploatacyjnych opracowano projekt techniczny eksploatacji oraz szczegółowy projekt eksploatacji, zatwierdzone przez kierownika ruchu zakładu górniczego. Do zabezpieczania stropu wyrobisk eksploatacyjnych stosowano obudowę kotwiową rozprężną o długości żerdzi 1,8 m, z głowicami wzmocnionymi, w siatce kotwienia 1,5 x 1,5 m.

W dniu 9 czerwca 2015 r. o godz. 0212 w piętrze D1E oddziału G-23, w rejonie GG-3, wystąpił samoistny wstrząs górotworu o energii 6,8x106J, którego ognisko zlokalizowano przed frontem eksploatacyjnym, w rejonie skrzyżowania komory K-7 z projektowanym pasem P-30. W rejonie zagrożenia znajdowało się siedmiu pracowników, z których dwóch – operator kotwiarki i jego pomocnik, przebywający na skrzyżowaniu komory K-10 z pasem P-28, w wyniku dynamicznego oddziaływania skutków wstrząsu, uległo wypadkom lekkim. Pracownicy samodzielnie, bądź przy pomocy współpracowników wycofali się z rejonu zagrożenia. Według wstępnych opinii lekarskich poszkodowani doznali następujących obrażeń:

  • górnik-operator kotwiarki: stłuczenie głowy, stłuczenie klatki piersiowej po stronie prawej, otarcie nogi lewej;
  • górnik p/z: stłuczenie i otarcie uda i podudzia prawego, stłuczenie prawego kolana, otarcie nogi lewej.

Górnik operator kotwiarki, po udzieleniu pierwszej pomocy lekarskiej, został przewieziony do Szpitala Miejskiego w Lubinie.

Przyczyną wypadków było dynamiczne oddziaływanie skutków wstrząsu na poszkodowanych

Po zdarzeniu, w piętrze D1E nie zanotowano wzmożonej aktywność sejsmicznej.

W dniu 9.06.2015 r. dokonano oględzin rejonu zdarzenia, w wyniku, których stwierdzono następujące skutki:

  • urobienie i obsypanie ociosów i czół przodków na głębokość do 1,5 m, w komorach K‑9 i K-10, oraz obsypanie części wyciętej filara między tymi komorami na głębokość do 2,5 m;
  • pęknięcie stropu na skrzyżowaniu komory K-10 z pasem P26;
  • pęknięcie stropu w komorze K-7 pomiędzy pasami P-26 a P-27.

Zjawisko ze względu na skutki wstrząsu zakwalifikowano jako odprężenie.

Po przeprowadzonych oględzinach, w związku z zaistniałym zdarzeniem, Dyrektor OUG we Wrocławiu, decyzją o znaku WRO.0231.16.2015.DG-1, l.dz. 16112/06/2015, wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, w części dotyczącej postępu przodków komór od K‑0 do K-17 w piętrze D1E pola D oddziału G-23, do czasu:

  • przeprowadzenia kontroli stanu wyrobisk i ich obudowy, w szczególności dróg dojazdowych do rejonu prowadzonych robót,
  • usunięcia zagrożenia od załadowanego materiałem wybuchowym przodka K-7/P-29 na zasadach ustalonych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego,
  • usunięcia skutków odprężenia w zakresie i na zasadach ustalonych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego, w tym wyprowadzenia pozostawionej w wyrobisku samojezdnej maszyny górniczej – wozu kotwiącego nr zakładowy 198

oraz nakazał:

  • dokonać przez Kopalniany Zespół ds. Tąpań i Zawałów analizy szczegółowego projektu eksploatacji w piętrze D1E oddziału G‑23, a zwłaszcza profilaktyki tąpaniowej oraz obowiązujących zasad i rygorów prowadzenia robót w zaistniałych warunkach górniczo-geologicznych,
  • ustalenia dalszego sposobu prowadzenia eksploatacji w piętrze D1E oddziału G-23, z uwzględnieniem wyników dokonanej analizy.

 Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry