9 07 2015

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa
Otworowego i Wiertnictwa

Katowice, dnia 20 lipca 2015 r.

 

I N F O R M A C J A Nr 35/2015/EW

w sprawie pożaru endogenicznego, zaistniałego w dniu 9 lipca 2015 r. około godziny 1245 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej.

 

Pożar endogeniczny zaistniał w drążonym przekopie 408-405/2wg na poziomie 1000 m. Pokład 405/2, o grubości od 6,7 m do 8,2 m zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, III stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego. Węgiel tego pokładu zaklasyfikowano do II grupy skłonności do samozapalenia - wyznaczona energia aktywacji wyniosła 58,7 kJ/mol, a wskaźnik Sza=63°C/min. Określono czas inkubacji pożaru wynoszący 60 dni.

W dniu 15 kwietnia 2015 r. z chodnika wentylacyjno-transportowego w pokładzie 405/2wg Gliwicki Zakład Usług Górniczych Sp. z o.o. w Gliwicach rozpoczął drążenie południowego odcinka przekopu 408-405wg. w kierunku przodka uprzednio wykonanego od północy odcinka tego przekopu. Wyrobisko drążono przy użyciu materiału wybuchowego w obudowie typu ŁP12/V36/4/A. Początkowy odcinek przekopu 408-405/2wg o długości 26m wydrążono w pokładzie 405/2 pozostawiając do 7,0 m węgla w stropie. Wyrobisko przewietrzane było wentylacją lutniową tłoczącą, z wykorzystaniem lutni elastycznych o średnicy 1000mm i wentylatora typu WLE-1003B. Prąd powietrza doprowadzany do chodnika wentylacyjno-transportowego przewietrzał również rejon ściany 839a w pokładzie 405/2wg. W chodniku 11z, na wlocie do rejonu ściany 839a, zabudowano między innymi czujnik metanometrii automatycznej, analizator tlenku węgla i anemometr. Do dnia 9 lipca 2015r. wydrążono 88m przekopu 408-405/2wg.

W dniu 8 lipca 2015 r. na zmianie „F”, rozpoczynającej się o godzinie 1830, sztygar zmianowy oddziału GZUG Sp. z o.o., podczas pomiaru gazów przyrządami indywidualnymi, stwierdził w przekopie 408-405/2wg pod stropem na odcinku odsłonięcia pokładu 405/2wg zawartość CO do 0,0020% (20ppm). W celu likwidacji zagrożenia pożarowego przystąpiono do wykonywania prac profilaktycznych polegających na zlewaniu wodą węgla w stropie wyrobiska oraz wtłaczaniu do górotworu spoiwa mineralno-cementowego. Podczas wykonywania tych prac, nastąpił wzrost zawartości do CO 0,0209% (209 ppm), zarejestrowany przez analizator tlenku węgla zabudowany w chodniku 11z w pokładzie 405/2. Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego w dniu 9 lipca 2015 r. o godzinie 1245 podjął decyzję o rozpoczęciu akcji przeciwpożarowej. Z wyrobisk objętych strefą zagrożenia wycofano, bez użycia aparatów ucieczkowych, 99 pracowników. Zgodnie z planem akcji przeciwpożarowej w przekopie 408-405/2 w pokładzie 405/2 przystąpiono do aktywnego gaszenia pożaru, polegającego na zlewaniu i wtłaczaniu wody do otworów wykonywanych w stropie przekopu 408-405/2wg, a następnie zalaniu wyrobiska wodą.  W dniu 12 lipca 2015r. po zalaniu przekopu 408-405/2wg i części sąsiednich wyrobisk wodą oraz  uzyskaniu przewyższenia lustra wody 2,0m powyżej stropu przekopu  408-405/2 i po stwierdzeniu braku objawów pożaru w wyrobiskach objętych strefą zagrożenia, kierownik akcji o godzinie 1732 zakończył akcję przeciwpożarową. W akcji brały udział zastępy ratownicze z KWK „Bielszowice”, z KWK „Sośnica” oraz OSRG w Zabrzu, a także pogotowie pomiarowe z CSRG S.A. w Bytomiu.

W związku z pożarem żaden z zatrudnionych w rejonie ściany pracowników nie zgłosił wypadku. Przyczyną pożaru było samozapalenie się węgla pokładu 405/2wg odsłoniętego w stropie drążonego przekopu 408-405/2wg na poziomie 1000m.

W związku z zaistniałym pożarem Dyrektor OUG w Gliwicach wydał decyzję z dnia 12 lipca 2015r., nakazując:

1. Dalsze prace związane z:

  • kontrolą stanu zagrożenia pożarowego, a w szczególności składu powietrza w wyrobiskach w rejonie zakończonej akcji przeciwpożarowej,
  • zabudową urządzeń wentylacji odrębnej w dowierzchni Iz, pochylni odstawczej I oraz upadowej Iw w pokładzie 405/2wg, prowadzić w oparciu o plan prac profilaktycznych zaopiniowany przez zespół ds. zagrożeń naturalnych i zatwierdzony przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

2. Zabezpieczyć możliwość wejścia ludzi do dowierzchni Iz, pochylni odstawczej I oraz upadowej Iw w pokładzie 405/2wg do czasu zabudowy urządzeń wentylacji odrębnej
w tych wyrobiskach.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry