9 07 2019

Wyższy Urząd Górniczy

           Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                 

Katowice, dnia 16 lipca 2019 r.

INFORMACJA Nr 41/2019/EW

o zawale w wyrobisku stwierdzonego w dniu 9 lipca 2019 r., około godziny 1045 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju.

Zawał wystąpił w chodniku wentylacyjnym E-1 w pokładzie 416/3, w odległości 695 m od skrzyżowania z przekopem taśmowym H na poziomie 900, na odcinku około 20 m. Dokładnej długości wyrobiska objętego zawałem nie ustalono z powodu braku możliwości dojścia do zawału od strony północnej chodnika, spowodowanej rozlewiskiem wody.

Nieskłonny do tąpań pokład 416/3 o miąższości od 2,87 m do 3,00 m i nachyleniu od 6° do 17°, zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego. W stropie pokładu zalega 1,3 m łupka piaszczystego, a następnie od 11 m do 30 m piaskowca. W spągu pokładu występuje około 2 m łupka ilastego i piaszczystego oraz 20 m piaskowca.

Chodnik wentylacyjny E-1 w pokładzie 416/3 wydrążony został w latach 2007 - 2008, pomiędzy przekopem H taśmowym na poziomie 900 a zbiorczym przekopem wentylacyjnym na poziomie 830. Obudowę wyrobiska stanowiły odrzwia obudowy typu ŁP12/V36/4/A, budowane co 0,6 m i stabilizowane rozporami dwustronnego działania. Opinka stropu i ociosów wykonana została z siatek stalowych zgrzewanych typu zaczepowego. W odległości 695 m od przekopu H taśmowego, na odcinku około 28 m, wyrobisko wykonane zostało w strefie wiązki uskoków o zrzutach od 0,9 m do 2,0 m. Dodatkową stabilizację obudowy w tej strefie stanowiły dwa podciągi stalowe połączone z każdym łukiem stropnicowym obudowy za pomocą złącz typu ŁKW.

Chodnik wentylacyjny E-1 przewietrzany był przepływowym prądem powietrza w ilości 3200 m3/min.

W dniu 9 lipca 2019 r. około godziny 1045 inżynier ds. obudowy stwierdził w chodniku wentylacyjnym E-1 w pokładzie 416/3 zawał w wyrobisku. Masy skalne, na skutek utraty stabilności i podporności skorodowanej obudowy, grawitacyjnie przemieściły się do wyrobiska. W miejscu zawału wystąpiła pustka w stropie o wysokości około 5 m. Zaistniały zawał nie wstrzymał przepływu powietrza w wyrobisku, stanowiącym częściową drogę odprowadzania powietrza z rejonu dwóch eksploatowanych ścian i drążonego wyrobiska do szybu V, ale niebędącym drogą ucieczkową z tych wyrobisk.

W związku z niebezpiecznym zdarzeniem nie doszło do wypadku.

Kierownik ruchu zakładu górniczego, po zakwalifikowaniu zjawiska jako zawał w wyrobisku, powiadomił w dniu 9 lipca 2019 r. o godzinie 1235 Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku o niebezpiecznym zdarzeniu.

Przyczyną zawału w chodniku wentylacyjnym E-1 w pokładzie 416/3 była utrata stabilności i podporności skorodowanej obudowy, w strefie występowania wiązki uskoków o zrzutach od 0,9 m do 2,0 m.

W związku z zaistniałem zawałem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku, wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej ruchu załogi w chodniku wentylacyjnym E-1 w pokładzie 416/3. Wznowienie ruchu zakładu górniczego uwarunkował:

a) przeprowadzeniem kontroli stanu obudowy w chodniku wentylacyjnym E-1 w pokładzie 416/3,

b) opracowaniem szczegółowej technologii wzmocnienia obudowy w chodniku wentylacyjnym E-1 w pokładzie 416/3, w szczególności:

  • na odcinku około 10 m od czoła zawału od strony południowej czoła zawału,
  • na odcinku około 10 m przed rozlewiskiem wody od strony północnej wyrobiska,
  • na długości około 18 m od skrzyżowania z przecinką E-1 w kierunku rozlewiska wody,

zatwierdzonej przez kierownika ruchu zakładu górniczego, uwzględniającej nadzór osób dozoru ruchu w specjalności górniczej oraz zabezpieczenie dojścia do miejsca zawału,

c) opracowaniem szczegółowej technologii usuwania skutków zawału w chodniku wentylacyjnym E-1 w pokładzie 416/3, zatwierdzonej przez kierownika ruchu zakładu górniczego,

d) prowadzeniem stałego monitoringu zagrożeń,

e) przywróceniem wentylacyjnej funkcjonalności chodnika wentylacyjnego E-1 w pokładzie 416/3.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry