9 08 2018

Wyższy Urząd Górniczy                                                           

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia     

Katowice, dnia  20 sierpnia 2018 r.

 INFORMACJA Nr 58/2018/EW

o pożarze ładowarki kołowo-przegubowej typu LKP–0903, nr zakł. 426, zaistniałym w dniu 09.08.2018 r., o godzinie 1609, w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie.

Pożar ładowarki łyżkowej typu LKP-0903 o nr zakładowym 426 miał miejsce na skrzyżowaniu pochylni B-01 z przecinką P-22 na poziomie 950 m, w oddziale G-54 (rejon szybu zjazdowego SW-1), w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie. Rejon przodków, a po drodze miejsce pożaru przewietrzane były prądem powietrza świeżego płynącego pochylnią A-1, pochylnią A-0 chodnikiem W-225 do pochylni B-01, a następnie chodnikiem W-224/1 i pochylnią A-1 w kierunku szybu wentylacyjnego SW-3. Wydatek rejonowego prądu powietrza wynosił 1650 m3/min. Strop zabezpieczony był obudową kotwową wklejaną o długości 1,6 m w siatce 1,5 x 1,5 m.

W dniu 09.08.2018 r. w oddziale górniczym GG-1 zaplanowano wybieranie urobku z przodka B-01 oraz B-02 ładowarką łyżkową typu LKP-0903 nr zakł. 426. Operator ładowarki wykonywał roboty na skrzyżowaniu pochylni B-01 z przecinką P-22, do czasu nagłego zatrzymania się maszyny z równoczesnym wyłączeniem silnika spalinowego i pojawieniem się ognia w komorze silnika. Operator uruchomił stałą instalację gaśniczą. Wobec wysokiego zadymienia wyrobiska, zabrał aparat ucieczkowy oraz lampę osobistą i udał się w stronę chodnika K-12, w którym znajdował się operator maszyny SWB. W trakcie ewakuacji z operatorem SWB, poinformował poprzez system łączności DOTRA, sztygara zmianowego o pożarze ładowarki i konieczności powiadomienia dyspozytora górniczego. Dyspozytor wyznaczył strefę zagrożenia i poprzez dyspozytorski system łączności i alarmowania SAT-DOTRA, nadał sygnały alarmowe o wycofywaniu załogi ze strefy zagrożenia oraz wezwał ratowników z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego z Sobina. Załoga (55 osób) wycofała się samodzielnie do wyznaczonych punktów zbornych, nikt nie został poszkodowany, nie użyto również aparatów ucieczkowych. Przybyłe, jako pierwsze w rejon miejsca pożaru, osoby dozoru ruchu prowadzące zmianę, podjęły próbę ugaszenia ognia podręcznym sprzętem gaśniczym. Użytymi gaśnicami nie udało się ugasić ognia wydobywającego z komory silnika. Doprowadzono rurociąg z wodą technologiczną ø32 i skierowano go w okolice silnika. Około godz. 1630 na miejsce pożaru przybyli ratownicy i przystąpili do aktywnego dogaszania pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym oraz wodą z rurociągu. O godz. 1734, po otrzymaniu meldunku o ugaszeniu maszyny oraz uzyskaniu informacji o dopuszczalnych stężeniach gazów w prądzie powietrza z miejsca zdarzenia, kierownik akcji zakończył akcję ratowniczą. Po ugaszeniu pożaru prowadzono w ramach standardowej profilaktyki własnymi siłami schładzanie wodą nagrzanych elementów ładowarki oraz kontrolowanie miejsca pożaru.

Parametry środowiskowe w miejscu zdarzenia: Ts=32,2°C, Tw=27,6°C, V=1,6 m/s, wilgotność = 78%, K= 12,3, TZK = 27,8°C oraz stężenia gazów: O2 – 20,9%, CO – 0,0 ppm, NO2 – 0,0 ppm, CO2 – 0,00%, H2S – 0 ppm, SO2 – 0,0 ppm, CH4 – 0%.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu został powiadomiony o pożarzeo godz. 1643.

Na obecnym etapie badania okoliczności pożaru ładowarki nie można ustalić przyczyny zdarzenia.

W związku z zaistniałym pożarem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie w zakresie eksploatacji przedmiotowej ładowarki.
  2. Zbadać przez uprawnioną jednostkę stan techniczny ładowarki, celem ustalenia przyczyny pożaru.
  3. Ustalić przez KRZG bezpieczny sposób przetransportowania ładowarki do miejsca umożliwiającego ocenę stanu technicznego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry