9 12 2018

Wyższy Urząd Górniczy                                                                

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia     

 Katowice, dnia  20  grudnia 2018 r.

INFORMACJA Nr 83/2018/EW 

o pożarze endogenicznym, zaistniałym w dniu 9 grudnia 2018 r. około godziny 845 w PGG S.A. Oddział KWK Murcki - Staszic w Katowicach.

 Pożar zaistniał w zrobach zawałowych ściany 4b-T, eksploatowanej w przystropowej warstwie pokładu 510 na poziomie 900 m. Pokład 510 o miąższości do 10,40 m i upadzie do 6o, w rejonie ściany 4b-T zaliczony został do czwartej kategorii zagrożenia metanowego, drugiego stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz III grupy skłonności węgla do samozapalenia. Eksploatację pokładu 510 ścianą 4b-T rozpoczęto w styczniu 2018 r. i prowadzono na wysokość do 3,0 m bezpośrednio pod stropem systemem poprzecznym z zawałem stropu. Ściana 4b-T, wyposażona w 105 sztuk sekcji obudowy zmechanizowanej, przewietrzana była systemem na „U”, prądem powietrza doprowadzanym Dowierzchnią 4’b-T i odprowadzanym Dowierzchnią 5b-T badawczą. W lipcu 2018 r. eksploatacja pokładu ścianą 4b-T została zatrzymana w odległości 12 m na zachód od serii uskoków o zrzucie do 11,5 m, przebiegających równolegle do frontu ściany. Wyposażenie ściany przezbrojono do Rozcinki II ściany 4b-T, wykonanej na wschód od serii uskoków. W listopadzie 2018 r. wznowiono eksploatację pozostałej parceli pokładu 510 ścianą 4b-T.

W dniu 9 grudnia 2018 r. (niedziela) nie prowadzono prac związanych z eksploatacją ściany. O godzinie 845, nadsztygar mechaniczny, w trakcie kontroli wyrobisk, stwierdził występowanie dymów w rejonie skrzyżowania ściany z Dowierzchnią 5b-T badawczą. Jednocześnie dyspozytor ruchu zaobserwował utrzymywanie się, w rejonowym prądzie powietrza wypływającym ze ściany ilości tlenku węgla powyżej 25 dm3/min, stwierdzone analizatorem zabudowanym w Dowierzchni 5b-T badawczej i rozpoczął akcję przeciwpożarową. Ze strefy zagrożenia wycofano załogę, a do rejonu skierowano kopalniane zastępy ratownicze. Następnie kierowanie akcją przejął kierownik ruchu zakładu górniczego. W ramach akcji prowadzono aktywne gaszenie pożaru, tj. zatłaczano wodę i mieszaninę wodno – pyłową do zrobów ściany. W związku z brakiem efektów podjętych działań, rejon ściany 4b-T został wyłączony z sieci wentylacyjnej, poprzez zabudowę tam izolacyjnych, w formie korków przeciwwybuchowych–podsadzkowych, wykonanych w Dowierzchni 4’b-T i w Dowierzchni 5b-T badawczej. Po ustabilizowaniu się ilości tlenku węgla w atmosferze kopalnianej na poziomie poniżej 25 dm3/min, spenetrowaniu wyrobisk strefy zagrożenia oraz po upływie dwunastogodzinnego czasu wyczekiwania, w dniu 13 grudnia 2018 r. o godzinie 1620 Kierownik Akcji zakończył jej prowadzenie. Akcję prowadzoną z udziałem zastępów ratowniczych własnych kopalni oraz jednostek ratownictwa górniczego, nadzorował Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach.

Według wstępnych ustaleń prawdopodobną przyczyną pożaru endogenicznego, było samozapalenie się węgla pokładu 510 pozostawionego w zrobach ściany 4b-T.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

  1. Uregulować, w obowiązującym trybie, uzupełnienie planu ruchu kopalni – pkt 15 „Zagrożenia pożarowe”, w związku z powstałym polem pożarowym obejmującym wyrobiska wyłączone z sieci wentylacyjnej kopalni, poprzez otamowanie przeciwwybuchowymi tamami izolacyjnymi, po zakończeniu akcji przeciwpożarowej prowadzonej w rejonie ściany 4b-T w pokładzie 510 na poziomie 900 m.
  2. Zapoznać z okolicznościami pożaru zainteresowanych pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry