9 12 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                           

 Katowice, dnia 12 grudnia 2019 r.

INFORMACJA Nr 86/2019/EW

o pożarze endogenicznym, zaistniałym w dniu 8.12.2019 r. o godzinie 2215 w PGG S.A. Oddział KWK Murcki – Staszic w Katowicach.

Pożar endogeniczny zaistniał w Pochylni Va-S, w pokładzie 501, na poziomie 900 m, drążonej przy pomocy kombajnu chodnikowego typu R-130, z chodnika przekątnego S. Pokład 501 o miąższości od 5,10 m do 5,8 m i średnim upadzie około 3o, w rejonie Pochylni Va-S, zaliczony został między innymi do czwartej kategorii zagrożenia metanowego i klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Węgiel pokładu 501 zaliczony został do czwartej grupy skłonności do samozapalenia. Drążenie Pochylni Va-S, o docelowej długości około 1115 m, rozpoczęto w czerwcu 2019 r. 

Do przodka wyrobiska, wykonywanego w obudowie łukowej podatnej typu ŁP10/V32/A/4 i przewietrzanego wentylacją odrębną kombinowaną, dostarczano powietrze w ilości około 700 m3/min. W okresie od dnia 28.08.2019 r. do dnia 6.12.2019 r. drążenie Pochylni Va-S było wstrzymane z uwagi na koordynację robót z frontem eksploatacyjnym ściany 10b-S w pokładzie 510. W dniu 8.12.2019 r. (niedziela), w wyrobisku nie było zatrudnionych pracowników. O godzinie 2142 na analizatorze CO o nr 3044, zabudowanym w Pochylni Va-S w odległości do 100 m od czoła drążonego przodka, zarejestrowano wzrost tlenku węgla do 30ppm. Po około 10 minutach nastąpił spadek stężenia tlenku węgla poniżej 26ppm. Od godziny 2200 na analizatorze CO o nr 3046, zabudowanym w Pochylni Va-S, w odległości do 15 m na zachód od skrzyżowania z Chodnikiem przekątnym S, zarejestrowano systematyczny wzrost stężeń tlenku węgla, które, nie przekroczyły wartości 26ppm. Dyspozytor ruchu, w celu rozeznania sytuacji, skierował w rejon Pochylni Va-S dwóch pracowników, którzy około godziny 2215 zgłosili występowanie dymów w wyrobisku. Pomimo powzięcia takiej informacji, dyspozytor nadal nie rozpoczął akcji ratowniczej. Na analizatorze nr 3046 rejestrowano dalszy wzrost stężeń tlenku węgla do wartości 23ppm i o godzinie 015 dyspozytor rozpoczął prowadzenie akcji ratowniczej. W ramach akcji wyznaczono strefę zagrożenia i zabezpieczono do niej dostęp posterunkami obstawy. Zgodnie z planem akcji skierowano zastęp ratowników do penetracji wyrobiska, który zlokalizował ognisko pożaru i stwierdził występowanie otwartego ognia w odległości około 30 m od czoła przodka, w ociosie północnym, na wysokości około 2,0 m. Stężenia metanu, stwierdzone przez zastępowego ratowników oraz rejestrowane przez czujniki metanometrii automatycznej, nie przekraczały wartości 0,3%. Na polecenie kierownika akcji przystąpiono do aktywnego gaszenia pożaru poprzez zlewanie ociosu wodą z rurociągu przeciwpożarowego. W wyniku podjętych działań pożar został ugaszony. Po ustabilizowaniu się składu powietrza w wyrobiskach objętych strefą zagrożenia, na poziomie zgodnym z przepisami i braku oznak pożaru, w dniu 9.12.2019 r. o godzinie 530 kierownik akcji podjął decyzję o jej zakończeniu.

Akcję prowadzoną z udziałem zastępów ratowniczych własnych kopalni oraz zastępów CSRG S.A., nadzorował Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach.

Przyczyną pożaru endogenicznego, było samozapalenie się spękanego węgla w ociosie północnym Pochylni Va-S.

W związku z zaistniałym pożarem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach wydał decyzję, w której nakazał zapoznać pracowników, z okolicznościami zdarzenia.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry