Wypadki zbiorowe w 2008

Opisy wypadków zbiorowych w bieżącym roku

LpDataZakład górniczyPoszko-dowaniOpis
śm/c/l
1. 13.01.2008 KWK "Mysłowice - Wesoła" 2/0/1 W wyniku samozapalenia się węgla, w otamowanej części chodnika IX wsch. i przecince ściany 558 w przystropowej części pokładu 510 na poziomie 665 m, doszło do zapalenia i wybuchu metanu. Podmuch oraz płomień palącego się metanu zapoczątkowały wybuch pyłu węglowego w rejonie przecinki badawczej ściany 558 z chodnikiem VIIIa wschodnim. Zdarzenie to spowodowało wypadek zbiorowy (2 wypadki śmiertelne, 1 lekki).       
(opis szczegółowy)
2. 25.03.2008 KWB "Turów" 0/0/2 W czasie pracy koparki wielonaczyniowej KWK – 1400, na poziomie nadkładowym +65 m, nastąpiło załamanie się konstrukcji zawieszenia maszynowni i opadnięcie maszynowni wraz z przeciwwagą na taśmę III załadowczą. W wyniku awarii wypadkom lekkim ulegli pracownik pulpitu sterowniczego taśmy III i ślusarz kontrolujący taśmę III.
(opis szczegółowy)
3. 08.04.2008

KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna"

1/0/5 W następstwie tąpnięcia, wywołanego wstrząsem o energii E=1,0 x 107 J, w czasie prowadzenia robót górniczych : wiercenia, kotwienia i ładowania przodków materiałem wybuchowym, nastąpiło dynamiczne przemieszczenie się do wyrobisk odłamków skalnych oraz przemieszczenie maszyn w wyrobisku w wyniku podmuchu. Skutkiem tąpnięcia objętych zostało 6 pracowników w polu eksploatacyjnym X/1 oddziału G-5 na poziomie 950 m. W wyniku tąpnięcia zaistniał wypadek zbiorowy (1 śmiertelny, 5 lekkich).                  (opis szczegółowy)
4. 30.04.2008 KWK „Pokój”

Pracownicy firmy usługowej PRG Bytom Sp. z o.o.

0/1/1

Podczas ręcznego transportu wyłącznika stycznikowego w pochylni 5 w pokładzie 418 na poziomie 790 m po jezdni szynowej kolejki podwieszanej o nachyleniu 60 - 150, nastąpiło zbiegnięcie zestawu i uderzenie nim 2 pracowników, przebywających poniżej w wyrobisku - 1 wypadek ciężki i 1 lekki.
(opis szczegółowy)
5. 02.06.2008

KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Lubin"

0/0/5 W czasie wiercenia i ładowania otworów strzałowych w polu XI/9 oddziału G-6 na poziomie 850 m, w następstwie odprężenia spowodowanego samoistnym wstrząsem o energii E=1,5 x 107 J, zaistniał wypadek zbiorowy (5 wypadków lekkich) w wyniku uderzenia odłamkami skalnymi przemieszczającymi się dynamicznie do wyrobisk.                 (opis szczegółowy)
6. 04.06.2008

 KWK "Borynia"

W tym 4 wypadki  pracowników Zakładu Odmetanowania Kopalń
Spółka
z o.o. (2  śmiertelne, 1 ciężki  i 1 lekki)

6/5/12 W rejonie ściany F-22, eksploatowanej z zawałem stropu w pokładzie 405/1łg na poziomie 838 m, nastąpiło zapalenie i wybuch metanu, w wyniku którego 23 pracowników uległo wypadkom (6 śmiertelnym, 5 ciężkim i 12 lekkim - w tym 4 pracowników ZOK Sp. z o.o. 2 wypadki śmiertelne, 1 ciężki, 1 lekki). W momencie zdarzenia w rejonie ściany przebywało 32 pracowników.
W związku z zaistniałym wypadkiem zbiorowym Prezes Wyższego Urzędu Górniczego powołał w dniu 5 czerwca 2008r. komisję do zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia i wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego. Komisja zakończyła pracę w dniu 31 marca 2009r. Przyczyną wypadku zbiorowego było oddziaływanie na pracowników płomienia, wysokiej temperatury, fali podmuchu i gazów szkodliwych dla zdrowia, w wyniku zapalenia i wybuchu metanu. Do zdarzenia przyczyniło się skumulowanie niekorzystnych czynników, powodujących zakłócenie istniejącego stanu równowagi w zrobach ściany tj;
- zaburzenie przepływu powietrza w rejonie ściany, spowodowane „krótkim spięciem wentylacyjnym”, na skutek jednoczesnego otwarcia tam wentylacyjnych, zabudowanych w pochylni F- 22 i w chodniku F- 20 w pokładzie 405/1łg,
- rozszczelnienie rurociągu odmetanowania w chodniku F- 22b w odległości ok. 109 m. przed frontem ściany, sygnalizowane spadkiem depresji na stacji odmetanowania,
- utrzymywanie się niebezpiecznych nagromadzeń metanu w zrobach zawałowych ściany 405/1łg, a w szczególności na odcinku pomiędzy ostatnią sekcją obudowy zmechanizowanej a sekcją nr 90.
(opis szczegółowy)
7. 24.07.2008

KWK "Bielszowice"

Pracownicy
KWK 

"Halemba- Wirek"

 0/0/7

W trakcie urabiania calizny węglowej kombajnem chodnikowym w chodniku 3z w pokładzie 510 warstwa przyspągowa na poziomie 840 m o godz. 1626 zaistniały dwa wstrząsy o energiach 8 x 105 J i 4 x 104 J. Wstrząsy te spowodowały tąpnięcie, którego skutkami zostało objętych siedmiu pracowników. Pracownicy wyszli z wyrobiska o własnych siłach.                     (opis szczegółowy)
8. 29.10.2008

KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice"

 0/0/13

W wyniku samoistnego wstrząsu górotworu o energii E=6,1 x 107 J wystąpiło tąpnięcie powodując skutki w postaci wypiętrzenia spągów, wypchnięcia i obsypania ociosów oraz opadnięcia warstw stropowych w bloku D-1E pola D, na odcinku od komory K-11 do upadowej wentylacyjnej W22, oddziału G-54, na poziomie 1000 m. Tąpnięcie spowodowało wypadek zbiorowy - 13 wypadków lekkich.
(opis szczegółowy)
9. 21.11.2008 KWK „Halemba - Wirek”
Ruch Halemba

 0/0/19

O godz. 322 zapaleniu uległa stacja transformatorowa typu IT3Sc 630/6/1, zabudowana w chodniku ścianowym 4 w pokładzie 416 na poziomie 830 m w odległości około 120 m od frontu ściany. W zagrożonym rejonie przebywało 19 pracowników, a w trakcie wycofywania 6 z nich użyło aparatów ucieczkowych. Wypadkom uległo 19 pracowników, z czego jeden, przebywający bezpośrednio przy stacji transformatorowej, został poparzony, a 18 uległo zatruciu dymem.
(opis szczegółowy)
10. 21.11.2008 KWK „Halemba - Wirek”
Ruch Wirek

 0/0/19

O godz. 2205 w trakcie robót związanych z przygotowaniem ściany 21/A do likwidacji w pokładzie 504 na poziomie 636 m wystąpił wstrząs górotworu o energii E=1 x 107 J zlokalizowany 110 m na północny wschód od skrzyżowania ściany z chodnikiem wentylacyjnym, powodując tąpnięcie w wyniku którego wypadkom lekkim uległo 19 pracowników.
(opis szczegółowy)
Łączna liczba poszkodowanych 9/6/84 x

 
Poszkodowani w wypadkach:
   śm  -  śmiertelnych
   c  -  ciężkich
   l  -  lekkich 

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

do góry