Okres 1945 - 1989

1946

 • 1 lipca weszło w życie pierwsze powojenne rozporządzenie Rady Ministrów o ustaleniu siedzib i właściwości terytorialnej wyższych urzędów górniczych, określające granice terytorialnego zakresu działania dwóch wyższych urzędów górniczych w Katowicach i Krakowie.

1951

 • Ustanowiono rozporządzeniem Rady Ministrów z 3 stycznia 1951 roku jeden Wyższy Urząd Górniczy z siedzibą w Katowicach. Właściwość terytorialna urzędu obejmowała obszar całego państwa.

1953

 • Wprowadzono dekretem z 6 maja 1953 roku nowe Prawo górnicze.

1954

 • Weszły w życie postanowienia zawarte w dekrecie z 21 października 1954 roku o urzędach górniczych, przekształcające Wyższy Urząd Górniczy podlegający dotychczas Ministrowi Górnictwa w urząd centralny podległy Prezesowi Rady Ministrów.

1955

 • W Wyższym Urzędzie Górniczym podjęto prace legislacyjne nad uporządkowaniem przepisów regulujących zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie. W pierwszej fazie prac został wydany przez Wyższy Urząd Górniczy "Zbiór górniczych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy".

1960

 • Przy Wyższym Urzędzie Górniczym powołano "Komisję ds. Ochrony Powierzchni przed Szkodami Górniczymi". Komisja działała do 1996 roku. Od 1996 roku prace komisji kontynuuje powoływana przez Prezesa WUG "Komisja ds. Ochrony Powierzchni".

1969

 • W WUG zarządzeniem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z 28 stycznia 1969 roku utworzono "Zespół ds. Przepisów Górniczych".
  Przygotowano we współpracy z zainteresowanymi resortami i ośrodkami naukowo-badawczymi rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 1 sierpnia 1969 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w podziemnych zakładach górniczych. Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 1970 roku.

1973

 • Zakończono prace nad "Szczegółowymi przepisami prowadzenia ruchu i gospodarki złożem w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny i brunatny". W kolejnych latach przy udziale WUG wydano szczegółowe przepisy dla innych rodzajów zakładów górniczych.

1988

 • Prezes Rady Ministrów zarządzeniem nr 7 z 25 kwietnia 1988 roku powołał Komisję do spraw reformy prawa górniczego i prawa geologicznego, której przewodniczył Prezes WUG. W wyniku prac komisji został opracowany projekt ustawy Prawo geologiczne i górnicze, którą przyjał Sejm RP, a następnie 4 lutego 1994 roku, podpisał Prezydent RP.
   
do góry