Okres po 1989

1995

 • Zakończono prace legislacyjne nad aktami wykonawczymi do ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

1996

 • Prezes WUG powołał Komisję ds. Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.
 • WUG był organizatorem II Spotkania Szefów Urzędów Górniczych Krajów Europejskich.

1999

 • Powołano Centrum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej Likwidowanych Zakładów Górniczych (obecnie Archiwum Dokumenacji Mierniczo-Geologicznej).
 • WUG brał udział w opracowaniu i przedłożeniu w 1999 roku Sejmowi RP rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.
 • Rozpoczęto prace nad projektami nowych aktów wykonawczych, które wydane zostaną na podstawie znowelizowanej ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

2001

 • 27 lipca Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2002 r.

2002

 • Urzędy górnicze przejęły nadzór i kontrolę nad zakładami górniczymi wydobywającymi kopaliny pospolite.
 • Minister właściwy do spraw administracji publicznej objął nadzór nad Prezesem WUG.

2004

 • Od 1 maja 2004 r. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego jest organem wyspecjalizowanym kontroli wyrobów wprowadzanych do obrotu w zakresie wyrobów przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych oraz organem upoważnionym do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji w górniczych zawodach regulowanych.
 • We Wrocławiu odbyło się X Spotkanie Szefów Urzędów Górniczych Krajów Europejskich, zorganizowane przez WUG.
 • 1 grudnia Wyższy Urząd Górniczy otrzymał certyfikat systemu zarządzania jakością w zakresie wykonywania zadań wynikających z ustawy - Prawo geologiczne i górnicze zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001.

2007

 • Od 24 lutego Prezes Wyższego Urzędu Górniczego podlega ministrowi właściwemu do spraw środowiska.
 • 23 listopada Wyższy Urząd Górniczy obchodził jubileusz 85-lecia. Uroczystości odbyły się w gmachu Biblioteki Śląskiej.

2011

 • 9 czerwca Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2012 r.
 • We wrześniu w Krakowie odbyło się XVII Spotkanie Szefów Urzędów Górniczych Krajów Europejskich, zorganizowane przez WUG. 
 • Rozpoczęły się obchody  90-lecie istnienia nadzoru górniczego w Polsce pod hasłem „Górnictwo z zasadami”.

2012

 • 22 czerwca w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu odbyły się uroczyste obchody 90-lecia nadzoru górniczego w Polsce. Patronat honorowy nad jubileuszowymi imprezami sprawował Prezydent RP Bronisław Komorowski.
 • 27 sierpnia zawarte zostało porozumienie o współpracy Wyższego Urzędu Górniczego z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Umowę podpisali Prezes WUG Piotr Litwa i Prezes UOKiK Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel.
 • 14 września w Doniecku na Ukrainie Prezes WUG Piotr Litwa podpisał Deklarację o współpracy pomiędzy Wyższym Urzędem Górniczym Rzeczypospolitej Polskiej a Państwową Służbą Nadzoru Górniczego i Bezpieczeństwa Przemysłowego Ukrainy.
 • 25 października  w ramach uroczystych obchodów 90-lecia istnienia nadzoru górniczego w Polsce miało miejsce uroczyste otwarcie nowej siedziby Izby Tradycji Wyższego Urzędu Górniczego.
 • 16 listopada Piotr Litwa, prezes WUG otrzymał prestiżową Nagrodę Specjalną "Czarny Diamenty", którą honorowani są ludzi, instytucje, stowarzyszenia lub firmy szczególnie zasłużone dla rozwoju gospodarki regionu.

2013

 • 19 stycznia Wyższy Urząd Górniczy został uhonorowany Oskardem, specjalnym wyróżnieniem Związku Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego przyznawanym instytucjom i osobom, które swoją pracą, energią i talentem kształtują oblicze przemysłu węglowego i regionu. 
 • 19 stycznia dr inż. Piotr Litwa prezes Wyższego Urzędu Górniczego otrzymał Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji. Wyróżnienie zostało przyznane z okazji 90-lecia nadzoru górniczego w Polsce i w uznaniu osobistych zasług prezesa WUG dla przemysłu wydobywczego.
 • Dyrektor OUG w Kielcach Marzena Rabiasz, pierwsza górnicza policjantka z generalskim stopniem została laureatką Narcyza 2013 - wyróżnieniem Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego dla kobiet wybitnych: przedstawicielek kultury, nauki, polityki, medycyny i reprezentantek innych dziedzin życia.

2014

 • 1 kwietnia wraz z wejściem w życie nowego Statutu WUG zmieniła się struktura organizacyjna nadzoru górniczego. W WUG powstały: dwa nowe departamenty górnictwa: Departament Górnictwa Podziemnego i Odkrywkowego oraz Departament Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa oraz Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

2015

 • 30 marca ogłoszono w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku (Dz. U. poz. 455) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych (Dz. U. poz. 456). Rozporządzenia weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.

2016

 • 16 stycznia Mirosław Koziura - prezes WUG został uhonorowany Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji, które od 24 lat przyznaje Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wybitnym osobom i wyróżniającym się organizacjom. Gala wręczenia Laurów odbyła się w zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca.
 • 31 maja prezes WUG, Mirosław Koziura powołał kapitułę konkursu „Na początek 180 dni bez wypadku” organizowanego pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.   Prezydent RP Andrzej Duda docenił społeczny wymiar nowego projektu Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie ograniczania wypadków w górnictwie oraz podnoszenia wiedzy górników w zakresie BHP.

2017

 • 1 kwietnia rozpoczęła się realizacja wspólnego projektu Saksońskiego Urzędu Górniczego, Wyższego Urzędu Górniczego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - „Życie z górnictwem” (MineLife). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.
 • 20 lipca wraz z wejściem w życie nowego Statutu WUG zmieniła się struktura organizacyjna nadzoru górniczego. W WUG powstały nowe departamenty, biura oraz samodzielne wydziały: Departament Górnictwa, Departament Warunków Pracy i Szkolenia,  Biuro Komunikacji Społecznej, Biuro - Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej, Biuro Administracyjno-Gospodarcze, Samodzielne Wydziały: Kadr i Szkolenia, Informatyzacji oraz Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli.
 • 11 grudnia w ramach jubileuszowych obchodów Dnia Górnika Wyższego Urzędu Górniczego, odbyła się uroczystość nadania imienia Jana Szczerbińskiego funkcjonującej przy WUG Izbie Tradycji. Wiceprezes WUG Jan Szczerbiński należał do najbardziej znanych i najdłużej sprawujących swoją funkcję postaci środowiska górniczego.  Był wieloletnim Redaktorem Naczelnym Miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie”. Zmarł po ciężkiej chorobie 30 stycznia 2008 roku.

2018

 • 12 i 13 kwietnia 2018 r. w Szczyrku odbyła się jubileuszowa, XX  Konferencja „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego. Konferencja jest kontynuacją cyklicznych, dorocznych spotkań zapoczątkowanych w 1999 roku.
 • 25 czerwca w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia w sprawie utworzenia Ośrodka Dokumentacji Górniczej. W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: wiceminister Energii Grzegorz Tobiszowski, prezes WUG Adam Mirek, II wiceprezes WUG Piotr Wojtacha, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Bartłomiej Szewczyk oraz dyrektor Biura Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej Wyższego Urzędu Górniczego Włodzimierz Mosór.
 • 27 listopada Prezes  Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Adam Mirek został uhonorowany Nagrodą im. Haliny Krahelskiej. Uroczyste wręczenie wyróżnienia odbyło się na Zamku Królewskim w Warszawie.

2019

 • W dniach 26-27 września 2019 r. w Cottbus (Niemcy) odbyło się XXV Spotkanie Szefów Europejskich Urzędów Górniczych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji nadzoru górniczego 12 krajów europejskich. Trzyosobowej delegacji polskiej przewodniczył Krzysztof Król - I wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego. Głównym tematem obrad była „Ochrona społeczności i środowiska w aktywnych i nieczynnych kopalniach i kamieniołomach”.
 • 25 października 2019 r. w Pałacu Łagów koło Zgorzelca odbyła się konferencja zamykająca transgraniczny projekt MineLife „Życie z górnictwem”, w który zaangażowane były polskie i saksońskie instytucje działające na rzecz górnictwa.

2020

 • 24 lutego 2020 r. w Okręgowym Urzędzie Górniczym we Wrocławiu odbyło się spotkanie podsumowujące Projekt „Życie z górnictwem” (MineLife). Podczas obrad, mających charakter sprawozdawczy i podsumowujący, partnerzy projektu szeroko omówili zrealizowane zadania, opiniowali przygotowanie wydawnictw zamykających przedsięwzięcie oraz uzgodnili kwestie dotyczące dalszej współpracy i sposób wykorzystania zdobytych doświadczeń.
 • 17 marca Prezes Wyższego Urzędu Górniczego powołał Nadzwyczajny Zespół do spraw zagrożeń w podziemnych zakładach górniczych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Zadaniem zespołu było opracowanie propozycji zaleceń dotyczących procedur postępowania w zakładach górniczych, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2.

2022

 • 10 i 11 maja 2022 r. w Zawierciu odbyła się XXII konferencja „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”. Podczas uroczystej inauguracji obrad podpisano porozumienie o współpracy między Wyższym Urzędem Górniczym a Urzędem Dozoru Technicznego.
 • 24 czerwca 2022 r. w Katowicach pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odbyły się uroczystości jubileuszowe nadzoru górniczego. Główna część obchodów stulecia Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach odbyła się w sali koncertowej Katowic Miasta Ogrodów - Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek.
 • W dniach 25-28 września 2022 r. w Krotoszycach pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odbyło się XXVI Spotkanie Szefów Europejskich Urzędów Górniczych. Spotkanie zakończyło się podpisaniem dwóch ważnych dokumentów - porozumienia pomiędzy Wyższym Urzędem Górniczym a Państwową Służbą Ukrainy do spraw Pracy oraz tradycyjnego memorandum, które jest zwieńczeniem odbywających się obrad.
 • 22 grudnia 2022 r. w specjalnie przygotowanym schowku, zabezpieczonym pamiątkową tablicą, przy wejściu do gmachu Wyższego Urzędu Górniczego wmurowano „kapsułę czasu”, przygotowaną z okazji 100-lecia Wyższego Urzędu Górniczego.
do góry