Prezes

Zdjęcie Prezesa WUG dr. inż. Adam Mirek

Prezes WUG dr inż. Adam Mirek

Kompetencje

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633, 1688 i 2029):

 • jest organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do dyrektorów okręgowych urzędów górniczych, a także sprawuje nadzór nad ich działalnością;
 • powołuje, w drodze zarządzenia, komisje do opiniowania stanu bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie oraz stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych, a także może powoływać inne stałe lub doraźne kolegialne organy doradcze i opiniodawcze, określając ich nazwę, skład, zakres zadań, tryb pracy oraz sposób obsługi;
 • gromadzi i archiwizuje dokumentację mierniczo-geologiczną zlikwidowanych zakładów górniczych oraz udostępnia ją, na zasadach i w sposób określony w odrębnych przepisach;
 • jest wyspecjalizowanym organem kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2023 r. poz. 215), w odniesieniu do wyrobów przeznaczonych do stosowania w ruchu zakładu górniczego;
 • jest organem nadzoru rynku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854) w odniesieniu do wyrobów przeznaczonych do stosowania w ruchu zakładu górniczego;
 • jest organem nadzoru rynku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach (Dz. U. poz. 1339) w zakresie silników zamontowanych w maszynach mobilnych nieporuszających się po drogach stosowanych w ruchu zakładu górniczego;
 • prowadzi działalność promocyjną i informacyjną w zakresie związanym z zadaniami organów nadzoru górniczego;
 • inicjuje prace naukowo-badawcze oraz inicjuje i podejmuje przedsięwzięcia w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w górnictwie, wdrożenia postępu technicznego w dziedzinie górnictwa, racjonalnej gospodarki złożami kopalin oraz ograniczenia uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko;
 • ustala kierunki i wytyczne działania urzędów górniczych, a także może wydawać dyrektorom okręgowych urzędów górniczych polecenia dotyczące podjęcia określonych czynności oraz żądać od nich informacji będących w ich posiadaniu;
 • dokonuje kompleksowego sprawdzenia i oceny stanu bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych, stanu ratownictwa górniczego oraz innych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładów górniczych, a także przedkłada właściwym organom informacje, opinie i wnioski w tej dziedzinie;
 • sporządza roczne sprawozdania z działalności urzędów górniczych;
 • w zakresie bezpieczeństwa działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej:
  • współpracuje z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej oraz dyrektorem właściwego urzędu morskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa morskiego w związku z wykonywaniem tej działalności,
  • sporządza i przekazuje sprawozdania właściwym organom innych państw członkowskich Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa tej działalności,
  • zawiera, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki złożami kopalin, porozumienia z właściwymi organami innych państw członkowskich Unii Europejskiej dotyczące opracowywania i aktualizacji scenariuszy współpracy w przypadku zaistnienia wypadku lub niebezpiecznego zdarzenia,
  • zawiera, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki złożami kopalin, porozumienia z właściwymi agencjami Unii Europejskiej oraz innymi instytucjami w celu wymiany informacji dotyczących tej działalności,
  • przekazuje, na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej, informacje dotyczące zagrożeń dla środowiska, jakie mogą wystąpić w tym państwie na skutek wykonywania tej działalności,
  • bierze udział w konsultacjach z przedsiębiorcami oraz Komisją Europejską w zakresie stosowania przepisów dotyczących działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich,
  • współpracuje z przedsiębiorcami wykonującymi tę działalność w celu opracowania i aktualizacji standardów i wytycznych dotyczących najlepszych praktyk w odniesieniu do kontroli poważnych zagrożeń, na każdym etapie wykonywania działalności.

Życiorys

Dr inż. Adam Mirek urodził się 26 stycznia 1957 r. w Tychach. Jest absolwentem Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (studiował w latach 1976-1981).  W 2001 r. ukończył studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w zakresie administracji i zarządzania w górnictwie. W roku 2002 uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Górniczym AGH.

Pracę zawodową  rozpoczął w 1981 roku w KWK „Ziemowit”. W latach 1981-1987 pracował jako nadsztygar ds. geofizyki w KWK „Bobrek”, a następnie przez 8 lat w KWK „Sośnica”, gdzie m.in. projektował i organizował Dział ds. Tąpań.

W 1995 roku przeszedł do pracy w Wyższym Urzędzie Górniczym, gdzie został zatrudniony na stanowisku Głównego specjalisty - Kierownika Zespołu ds. Zagrożenia Sejsmicznego i Tąpaniami. W 2006 roku objął funkcję dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, a od 2008 roku Zastępcy, a następnie Dyrektora Departamentu Górnictwa WUG.

W ramach swoich obowiązków sprawował m.in. nadzór nad zwalczaniem zagrożeń naturalnych i technicznych w górnictwie podziemnym, odkrywkowym i otworowym. Brał też udział w nowelizacji ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. Był przedstawicielem Prezesa WUG w komisjach ds. Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem w Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny, Rudy Miedzi oraz ds. Ochrony Powierzchni. Był członkiem Komisji ds. zagrożeń naturalnych: w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny oraz w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi - przy prezesie WUG.

Uczestniczył w pracach komisji powoływanych przez Prezesa WUG dla zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięć, zawałów, wyrzutów gazów i skał oraz związanych z nimi wypadków zbiorowych w kopalniach: „Zabrze-Bielszowice” (w 1996 r.), „Lubin” (w latach: 1998, 1999 i 2003) oraz „Rudna” (w latach: 1999, 2005, 2007 i 2016).

Od roku 2005 jest biegłym sądowym z zakresu górnictwa i geologii z list Sądów Okręgowych w: Katowicach, Gliwicach i Legnicy.

W latach 2013-2017 pracował w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG na stanowisku Adiunkta - Głównego Inżyniera ds. Geofizyki.

Jest m.in. członkiem Rady Górniczej oraz członkiem Rady Naukowej GiG i KOMAG w Gliwicach.

Jako autor lub współautor wydał ponad 70 publikacji naukowych z zakresu górnictwa, geomechaniki, geofizyki oraz zagadnień prawnych związanych z górnictwem.

Żonaty, ma córkę, syna i wnuczkę.

Zainteresowania: muzyka, historia, poezja i turystyka górska.

Kontakt

Telefon sekretariat: 32 736 17 52

Fax: 32 251 31 96

e-mail:

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
jpg 2022-07-13 Zdjęcie dla prasy - Adam Mirek
ilość pobrań: 746
Zdjęcie dla prasy - Adam Mirek 4.96MB zobacz
do góry