I Wiceprezes

Kompetencje

I Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego:

 • sprawuje bezpośredni nadzór nad dyrektorami okręgowych urzędów górniczych w Gdańsku, Katowicach, Poznaniu oraz Wrocławiu; 
 • sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad Departamentem Infrastruktury Podstawowej Zakładów Górniczych, Departamentem Energomechaniczym oraz Departamentem Górnictwa;
 • załatwia sprawy dotyczące:
  • wyrażania zgody na odstąpienie od określonych wymagań przewidzianych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633, 1688 i 2029 oraz z 2024 r. poz. 834), zwanej dalej „Pgg”, w odniesieniu do zakładów górniczych oraz zakładów objętych właściwością miejscową dyrektorów okręgowych urzędów górniczych w Gdańsku, Katowicach, Poznaniu oraz Wrocławiu,
  • nadawania uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, z wyjątkiem grupy XVII,
  • dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych,
  • stwierdzania kwalifikacji, o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt 1 lit. a-c oraz pkt 5-7 Pgg,
  • wyrobów wprowadzonych do obrotu, przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych, innych niż:
   • określone w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 15, art. 120 ust. 1 albo art. 120 ust. 2 Pgg,
   • środki ochrony indywidualnej, z wyjątkiem sprzętu ochrony układu oddechowego typu ucieczkowego,
  • nadawania numeru identyfikacyjnego materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego.

 

Kontakt

Sekretariat telefon: 32 736 17 57
Faks: 32 251 31 96 
e-mail:

do góry