I Wiceprezes

Zdjęcie Wiceprezesa WUG Krzysztof Król

I Wiceprezes dr inż. Krzysztof Król

Kompetencje

I Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego:

 • sprawuje bezpośredni nadzór nad dyrektorami okręgowych urzędów górniczych w Gdańsku, Katowicach, Poznaniu oraz Wrocławiu; 
 • sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad Departamentem Infrastruktury Podstawowej Zakładów Górniczych, Departamentem Energomechaniczym oraz Departamentem Górnictwa;
 • załatwia sprawy dotyczące:
  • wyrażania zgody na odstąpienie od określonych wymagań przewidzianych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633, 1688 i 2029), zwanej dalej „Pgg”, w odniesieniu do zakładów górniczych oraz zakładów objętych właściwością miejscową dyrektorów okręgowych urzędów górniczych w Gdańsku, Katowicach, Poznaniu oraz Wrocławiu,
  • nadawania uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, z wyjątkiem grupy XVII,
  • dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych,
  • stwierdzania kwalifikacji, o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt 1 lit. a-c oraz pkt 5-7 Pgg,
  • wyrobów wprowadzonych do obrotu, przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych, innych niż:
   • określone w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 15, art. 120 ust. 1 albo art. 120 ust. 2 Pgg,
   • środki ochrony indywidualnej, z wyjątkiem sprzętu ochrony układu oddechowego typu ucieczkowego,
  • nadawania numeru identyfikacyjnego materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego.

Życiorys

Dr. inż. Krzysztof Król urodził się 14 czerwca 1956 r. w Miechowie (woj. małopolskie). Absolwent Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, gdzie w lutym 1987 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera geologa górniczego w specjalności geofizyka górnicza.

Tuż po studiach podjął pracę w KWK „Bobrek” w Bytomiu na stanowisku specjalisty ds. geofizyki, uzyskując coraz wyższe kwalifikacje zawodowe, aż do nadsztygar ds. geofizyki. W 1994 roku objął tam stanowisko kierownika Stacji Geofizyki Górniczej.

Ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach  w zakresie „Zarządzania finansami przedsiębiorstw” (2000 r.) oraz w zakresie „Zarządzania firmą” (2001 r.) . Zdał także egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa (2000 r.).

We wrześniu 2003 r. rozpoczął pracę w OUG w Gliwicach na stanowisku nadinspektora ds. geofizyki, a w październiku 2006 r. w Departamencie Górnictwa WUG na stanowisku głównego specjalisty ds. zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami.

W okresie od września 2009 r. do stycznia 2010 r. pełnił dodatkowo funkcję rzecznika prasowego Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Od października 2009 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Górnictwa - w zakresie górnictwa odkrywkowego, otworowego i wiertnictwa oraz zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami, a od kwietnia 2014 r. - zastępcy dyrektora Departamentu Górnictwa Podziemnego i Odkrywkowego - w zakresie robót strzałowych, likwidacji zakładów, podmiotów wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego oraz zagrożeń: metanowego, wyrzutem gazów i skał, pożarowego, klimatycznego, wodnego, wybuchem pyłu węglowego, wykonując w tym czasie, przez ponad pięć miesięcy, obowiązki dyrektora tego departamentu.

W czerwcu 2014 r. objął stanowisko dyrektora Departamentu Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa.

Wiceprezes WUG Krzysztof Król posiada stwierdzenia kwalifikacji do zatrudnienia na stanowisku kierownika działu tąpań, kierownika ruchu zakładu górniczego w odkrywkowych zakładach górniczych oraz do wykonywania czynności geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych.

Od roku 2006 jest biegłym sądowym w zakresie górnictwa i geologii oraz prac związanych z wypadkami górniczymi i przestrzeganiem przepisów BHP w górnictwie, w sądach okręgowych w: Gliwicach, Katowicach i Legnicy.

W latach 2008-2013 był zakwalifikowany do grona ekspertów ds. Oceny Projektów Unijnych, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

W listopadzie 2020 roku uzyskał w Głównym Instytucie Górnictwa stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji, artykułów, prezentacji i analiz w zakresie zagrożeń naturalnych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz czynników szkodliwych dla zdrowia, dotyczących wszystkich rodzajów górnictwa. Jest współautorem, opatentowanej metody „Sposoby obserwacji ścian długich”, za którą otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy w kategorii „Rozwiązania techniczne i organizacyjne”. Między innymi z jego inicjatywy zmodyfikowano w 2007 roku zasady stosowania „Metody kompleksowej i metod szczegółowych oceny stanu zagrożenia tąpaniami w kopalniach węgla kamiennego”.

Wiceprezes WUG Krzysztof Król jest żonaty, ma dwie córki, syna i wnuka. Interesuje się sportem, turystyką i żeglarstwem.

Kontakt

Sekretariat telefon: 32 736 17 57
Faks: 32 251 31 96 
e-mail:

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
jpg 2017-11-03 Zdjęcie dla prasy Krzysztof Król
ilość pobrań: 2436
Zdjęcie dla prasy Krzysztof Król 7.71MB zobacz
do góry