Opłaty

STWIERDZENIE KWALIFIKACJI

Kandydat przed przystąpieniem do egzaminu dla stwierdzenia kwalifikacji przekazuje komisji egzaminacyjnej dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, wynoszącej w 2024 r. 367,67.

Kandydat przed przystąpieniem do ponownego egzaminu (w przypadku uzyskania negatywnego wyniku poprzedniego egzaminu) przekazuje komisji egzaminacyjnej dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, wynoszącej w 2024 r. 367,67 zł.

Przy dokonywaniu opłaty egzaminacyjnej należy na dowodzie jej uiszczenia podać, oprócz imienia i nazwiska, również rodzaj kwalifkacji, o których stwierdzenie ubiega się wnioskodawca, np.:

Jan Kowalski (WUG) Opłata egzaminacyjna - stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania czynności kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego wydobywającego (...)
Tomasz Nowak (OUG ...) Opłata egzaminacyjna - stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających (...)

Opłata za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje wynosi w 2024 r. 44,17 zł.

Opłaty wnosi się na rachunek bankowy Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice (NBP o/o Katowice 46 1010 1212 0010 5222 3100 0000) lub gotówką do kasy urzędu organu, przy którym działa komisja egzaminacyjna.

 

UZNANIE KWALIFIKACJI

Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego podlega opłacie w wysokości 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wszczęcia postępowania.

W roku 2024 minimalne wynagrodzenie za pracę zostało ustalone od 1 stycznia do 30 czerwca na poziomie 4242 zł, a od 1 lipca 2024 r. - na poziomie 4300 zł. W związku z powyższym, opłata za przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego wynosi w 2024 r. - w zależności od okresu, w którym złożono wniosek - 1484,70 zł albo 1505 zł.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice (NBP o/o Katowice 46 1010 1212 0010 5222 3100 0000).

Przy dokonywaniu opłaty należy na dowodzie jej uiszczenia podać, oprócz imienia i nazwiska, również rodzaj kwalifkacji, o których uznanie ubiega się wnioskodawca, np.:

Jan Kowalski, Opłata za uznanie kwalifikacji do wykonywania czynności ...

 

 

do góry