Opłaty

STWIERDZENIE KWALIFIKACJI

Kandydat przed przystąpieniem do egzaminu dla stwierdzenia kwalifikacji przekazuje komisji egzaminacyjnej dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, wynoszącej 317,78 zł.

Kandydat przed przystąpieniem do ponownego egzaminu (w przypadku uzyskania negatywnego wyniku poprzedniego egzaminu) przekazuje komisji egzaminacyjnej dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, wynoszącej 317,78 zł.

Przy dokonywaniu opłaty egzaminacyjnej należy na dowodzie jej uiszczenia podać, oprócz imienia i nazwiska, również rodzaj kwalifkacji, o których stwierdzenie ubiega się wnioskodawca np.:

Jan Kowalski (WUG) Opłata egzaminacyjna - stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania czynności kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego wydobywającego (...)
Tomasz Nowak (OUG ...) Opłata egzaminacyjna - stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających (...)

Opłata za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje wynosi 38,17 zł.

Opłaty wnosi się na rachunek bankowy Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, ul. Poniatowskiego 31, 40 - 055 Katowice (NBP o/o Katowice 46 1010 1212 0010 5222 3100 0000) lub gotówką do kasy urzędu organu, przy którym działa komisja egzaminacyjna.

 

UZNANIE KWALIFIKACJI

Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego podlega opłacie w wysokości 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wszczęcia postępowania.

W roku 2022 minimalne wynagrodzenie za pracę zostało ustalone na poziomie 3010 zł, w związku z czym opłata za przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego wynosi w 2022 r. 1053,50 zł. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego ul. Poniatowskiego 31, 40 - 055 Katowice (NBP o/o Katowice 46 1010 1212 0010 5222 3100 0000.

Przy dokonywaniu opłaty należy na dowodzie jej uiszczenia podać, oprócz imienia i nazwiska, również rodzaj kwalifkacji, o których uznanie ubiega się wnioskodawca np.:

Jan Kowalski, Opłata za uznanie kwalifikacji do wykonywania czynności ...

 

 

do góry