Procedury

Stwierdzenie posiadania kwalifikacji przez organy nadzoru górniczego (Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego albo dyrektora okręgowego urzędu górniczego) następuje na wniosek osoby ubiegającej się o stwierdzenie posiadania kwalifikacji, po przeprowadzeniu egzaminu przed ww. organem.

 

Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji określa:

1)    imię i nazwisko kandydata;

2)    numer PESEL - jeżeli kandydat posiada;

3)    numer i serię dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość kandydata;

4)    adres zamieszkania kandydata;

5)    kwalifikacje, o których stwierdzenie ubiega się kandydat (przy czym określenie kwalifikacji, o których stwierdzenie posiadania ubiega się kandydat, następuje z uwzględnieniem art. 58 ust. 1 lub 2 Pgg);

6)    wykształcenie kandydata;

7)    w przypadkach określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (dot. wniosków złożonych do dnia 27 października 2023 r., tj. przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektóych innych ustaw (Dz. U. poz. 2029)):

a) studia podyplomowe ukończone przez kandydata,

b) posiadane przez kandydata: tytuł zawodowy lub kwalifikacje zawodowe w zawodzie, lub kwalifikacje w zawodzie, lub uprawnienia zawodowe,

c) złożone przez kandydata egzaminy uzupełniające;

8)    opis doświadczenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji, o których stwierdzenie ubiega się kandydat.

 

Na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego zostaną udostępnione są formularze wniosków o stwierdzenie kwalifikacji, zróżnicowane pod kątem organu nadzoru górniczego, do którego są kierowane, oraz rodzaju kwalifikacji.

 

Do wniosku o stwierdzenie kwalifikacji dołącza się:

1)    odpis albo uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie niezbędne do stwierdzenia kwalifikacji;

2)    odpis albo uwierzytelnioną kopię dokumentów potwierdzających:

a) ukończenie przez kandydata studiów podyplomowych,

b) posiadanie przez kandydata: tytułu zawodowego lub kwalifikacji zawodowych w zawodzie, lub kwalifikacji w zawodzie, lub uprawnień zawodowych,

c) złożenie przez kandydata egzaminów uzupełniających,

― w przypadkach określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (dot. wniosków złożonych do dnia 27 października 2023 r., tj. przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektóych innych ustaw (Dz. U. poz. 2029));

3)    dowody odbycia praktyki, w szczególności świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, opinię o przebiegu pracy zawodowej.

 

Dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej nie musi być dołączony do wniosku. Zgodnie z art. 63 ust. 4 Pgg, kandydat przekazuje komisji egzaminacyjnej dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej przed przystąpieniem do egzaminu.

 

Po otrzymaniu wniosku, organ właściwy do stwierdzenia posiadania kwalifikacji:

 

dopuszcza kandydata do egzaminu po ustaleniu, że kandydat posiada wymagane kwalifikacje w zakresie przygotowania zawodowego, o którym mowa w art. 54 pkt 3 i 4 Pgg, oraz kwalifikacje w zakresie doświadczenia zawodowego, o którym mowa w art. 55 Pgg

 

ALBO

 

odmawia, w drodze decyzji, dopuszczenia do egzaminu, w przypadku ustalenia, że kandydat nie posiada wymaganych kwalifikacji w zakresie przygotowania zawodowego, o którym mowa w art. 54 pkt 3 i 4 Pgg, oraz kwalifikacji w zakresie doświadczenia zawodowego, o którym mowa w art. 55 Pgg.

 

W przypadku kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu komisja egzaminacyjna zawiadamia pisemnie kandydata, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym dniem egzaminu.

Przed przystąpieniem do egzaminu kandydat przekazuje komisji egzaminacyjnej dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.

 

Podczas egzaminu sprawdzeniu podlega w przypadku:

1)    kwalifikacji w zakresie górnictwa - posiadanie przez kandydata wymaganych kwalifikacji w zakresie przygotowania zawodowego, o którym mowa w art. 54 pkt 1 Pgg;

2)     kwalifikacji w zakresie ratownictwa górniczego - posiadanie przez kandydata wymaganych kwalifikacji w zakresie przygotowania zawodowego, o którym mowa w art. 54 pkt 2 Pgg.

 

Egzamin w ramach postępowania o stwierdzenie kwalifikacji przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego składa się z etapu pisemnego i ustnego. Do etapu ustnego dopuszcza się osoby, które w etapie pisemnym odpowiedziały poprawnie na co najmniej 75% pytań.

Egzamin w ramach postępowania o stwierdzenie kwalifikacji przez dyrektora okręgowego urzędu górniczego jest przeprowadzany w formie ustnej.

Wynik egzaminu określa się jako „pozytywny” albo „negatywny”.

 

Kandydat, który uzyskał negatywny wynik egzaminu stwierdzającego posiadanie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego, może przystąpić do ponownego egzaminu nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym przeprowadzono egzamin.

Wniosek o przeprowadzenie ponownego egzaminu składa się nie później niż przed upływem roku od dnia pierwszego egzaminu. Wniosek ten zawiera:

1)    imię i nazwisko kandydata;

2)    adres zamieszkania kandydata;

3)    oznaczenie postępowania w sprawie stwierdzenia kwalifikacji, w którym kandydat został dopuszczony do egzaminu.

Przed przystąpieniem do ponownego egzaminu kandydat przekazuje komisji egzaminacyjnej dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.

Komisja egzaminacyjna zawiadamia pisemnie kandydata, który nie przystąpił do egzaminu, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym drugim terminem egzaminu, o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu.

 

Aktualna wysokość opłaty egzaminacyjnej na dany rok jest ogłaszana w obwieszczeniu Ministra Aktywów Państwowych (dostępnym na stronie internetowej Dziennika Ustaw).

 

Wykaz osób, którym stwierdzono posiadanie kwalifikacji określonych w art. 50 Pgg oraz art. 58 ust. 1 i 2 Pgg, zamieszcza się i aktualizuje na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędów obsługujących organy właściwe do stwierdzenia ich posiadania. W przedmiotowym wykazie zamieszcza się imię i nazwisko osoby oraz rodzaj stwierdzonych kwalifikacji.

do góry