01 03 2022

  Wyższy Urząd Górniczy
         Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                       Katowice, dnia 9 marca 2022 r.

INFORMACJA Nr 8/2022/EW

w sprawie wypadku zbiorowego: dwa wypadki, ciężki oraz powodujący czasową niezdolność do pracy, zaistniałego w dniu 1 marca 2022 r. o godzinie 1730 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów w Knurowie, w chodniku 34b badawczym w pokładzie 405/1.

Wypadek miał miejsce w chodniku 34b badawczym w pokładzie 405/1 około 58m na północny wschód od pochylni I badawczej poniżej poziomu 850m.

Pokład 405/1 zaliczony został do II kategorii zagrożenia metanowego (chodnik 34b badawczy włączony został do pola IV kategorii zagrożenia metanowego) i klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Chodnik 34b badawczy wydrążono w obudowie typu ŁP10/V32/4/A o szerokości 5,5m oraz wysokości 3,8m. Na północny- zachód z chodnika 34b badawczego wydrążono ok. 60m pochylni I badawczej w pokładzie 405/1. Wyrobiska te przewietrzano wentylacją odrębną z zastosowaniem wentylatora typu Korfmann 2xES9-700 i lutni elastycznych o średnicy 1000mm. Do odstawy urobku zabudowano między innymi przenośniki taśmowe: w pochylni I badawczej typu PTGm-50/1000 nr kopalniany 13 oraz w chodniku 34b badawczym typu Gwarek B1000 nr kopalniany 12. Nad górną taśmą przenośnika nr kopalniany 12, w rejonie przesypu z przenośnika nr kopalniany 13, zabudowane były za pomocą łańcuchów dwie sztuki drewna z przymocowanym pasem taśmy przenośnikowej, będące dodatkowymi elementami konstrukcji przesypu urobku. Silniki napędu przenośnika nr kopalniany 12 zasilane były z wyłącznika stycznikowego typu HA-dk8.6/1/2VAC/4LUF/7/ST/T. Stanowisko obsługi przenośnika zlokalizowane było w odległości ok. 840m od pochylni I badawczej i wyposażone w zespół lokalnego sterowania typu ZLS-1.

Wzdłuż trasy przenośnika po stronie południowo-wschodniej wyrobiska zabudowane były wyłączniki awaryjne. W rejonie skrzyżowania chodnika 34b badawczego z pochylnią I badawczą, po stronie północno-zachodniej zabudowano na stacji zwrotnej wyłącznik awaryjny typu WL-92 połączony linką z wyłącznikiem awaryjnym typu WL-92 zabudowanym w odległości ok. 8m od stacji zwrotnej. Sygnalizacja ostrzegawcza i porozumiewawcza oraz łączność głośnomówiąca była realizowana za pomocą sygnalizatorów typu SAO-86 systemu UGO-86. Sygnalizatory zabudowane były na trasie przenośnika na ociosie południowo-wschodnim wyrobiska, w tym na stanowisku obsługi i w rejonie jego stacji zwrotnej. Nad trasą przenośnika zabudowane były w odległości:

 • 29m od stacji zwrotnej i od 0,9m do 0,3m nad taśmą przenośnika - zestaw transportowy aparatury elektrycznej wraz z kablami i przewodami, zasilającej urządzenia przodkowe i urządzenie chłodnicze typu TS-300/1,
 • 65m od stacji zwrotnej i od 0,58m do 0,3m nad taśmą przenośnika parownik typu TS-300/1,
 • 73m od stacji zwrotnej i 0,27m nad taśmą przenośnika zespół maszynowy urządzenia chłodniczego typu TS-300/1. 

W dniu 1 marca 2022 r. na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 1030, górnicy oddziału GRP1-K pod nadzorem sztygara zmianowego tego oddziału, prowadzili roboty związane z drążeniem pochylni I badawczej w pokładzie 405/1. Po zakończeniu drążenia i zatrzymaniu przenośników taśmowych, cieśla górniczy obsługujący przenośnik nr kopalniany 13 zauważył, że sztuka drewna, zabudowana na przesypie z pasem taśmy, została zerwana z łańcucha. Cieśla nie zabezpieczył napędów przenośników nr kopalniany 12 oraz 13 przed uruchomieniem i  razem z górnikiem przodowym i jednym z górników  przystąpili do podwieszenia zerwanego elementu. Kiedy górnik przodowy i górnik stali na górnej taśmie przenośnika nr 12, przenośnik został uruchomiony. W miejscu wykonywanej pracy sygnał poprzedzający uruchomienie przenośnika nie był słyszalny. Górnik przodowy i górnik przewrócili się na będącą w ruchu taśmę przenośnika i zostali przemieszczeni pod zestawem transportowym aparatury elektrycznej oraz elementami urządzenia chłodniczego typu TS-300/1. Cieśla wyłączył napęd przenośnika wyłącznikiem awaryjnym zabudowanym na stacji zwrotnej i poinformował o zdarzeniu sztygara zmianowego. W tym czasie do chodnika 34b badawczego przyszli górnicy oddziału GRP1-K zatrudnieni do drążenia pochylni I badawczej na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 1530. Górnicy zauważyli, że w rejonie urządzenia chłodniczego poszkodowani górnik przodowy i górnik leżą na spągu. Cieśla górniczy i górnicy udzielili poszkodowanym pierwszej pomocy. Sztygar zmianowy o godzinie 1730 zawiadomił dyspozytora ruchu o wypadku zbiorowym. Po udzieleniu pomocy górnicy transportowali poszkodowanych w kierunku szybu. W trakcie transportu poszkodowanych wyrobiskami pomocy udzielił im lekarz. Po wydaniu na powierzchnię górnik przodowy śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportowany został do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu i górnik karetką pogotowia ratunkowego do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. 

W opiniach lekarskich z dnia 1 marca 2022 r. wpisano:

 1. górnik przodowy - „uraz odcinka C i L kręgosłupa, podejrzenie uszkodzenia rdzenia w odcinku L”,
 2. górnik  - „uraz klatki piersiowej, podejrzenie złamania żeber, uraz lewego ramienia i lewej szczęki. Przewidywany czas leczenia 20-30 dni”.

Przyczyną wypadku było prowadzenie prac na przenośniku taśmowym bez zabezpieczenia napędów przenośnika przed uruchomieniem. 

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji przenośnika taśmowego typu Gwarek B1000 nr kopalniany 12 w chodniku 34b badawczym w pokładzie 405/1, do czasu:

 1. zabudowy brakujących osłon pętlicowego zasobnika taśmy,
 2. uzyskania prawidłowego działania układów hamulcowych napędów przenośnika,
 3. doprowadzenia do sprawności:
  • w zespole lokalnego sterowania typu ZLS-1 przenośnika układu kontroli linii priorytetu „P” urządzeń głośnomówiących, w czasie sygnału ostrzegawczego przed rozruchem, blokującego rozruch przenośnika w przypadku braku lub zbyt niskiego napięcia w linii,
  • sygnalizatorów głośnomówiących typu SAO-86 systemu UGO-86 przenośnika w sposób zapewniający słyszalność sygnalizacji ostrzegawczej, sygnalizacji porozumiewawczej i łączności głośnomówiącej,
 4. uzyskania odległości nie mniejszej niż 0,6m pomiędzy górnym pasem taśmy przenośnika i podzespołami urządzenia chłodniczego typu TS-300/1 podwieszonymi nad trasą przenośnika,
 5. zabudowy linki wyłączników awaryjnych po stronie północno-zachodniej stacji zwrotnej,
 6. sprawdzenia prawidłowości działania przekaźnika kontroli temperatury uzwojeń silnika napędu typu HA-KA/ER2 (F115), zabudowanego w obwodzie sterowania odpływu K111 wyłącznika typu HA-dk8.6/1/2VAC/4LUF/7/ST/T nr fabr. 121012/2012, zasilającego silniki napędowe i zwalniaki hamulca przenośnika,
 7. usunięcia z górnego pasa taśmy elementów konstrukcji przesypu urobku z przenośnika poprzedzającego typu PTGm 50/1000 nr kopalniany 13 i wyeliminowania z przesypu wykorzystanych do jego budowy materiałów palnych.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry