01 05 2024

    Wyższy Urząd Górniczy
            Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                                       Katowice, dnia 24 maja 2024 r.

INFORMACJA Nr 21/2024/EW

w sprawie wypadku ciężkim, zaistniałym w dniu 1 maja 2024 r., około godziny 825 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek w Katowicach Ruch Murcki-Staszic, któremu uległ górnik oddziału taśmowego GTU.

Wypadek miał miejsce w Pochylni kamienno-odstawczej do poziomu 900 m w pokładzie 510 na poziomie 720 m. Pochylnia kamienno-odstawcza do poziomu 900 m o wysokości 3,7 m, szerokości 5,2 m i nachyleniu 10,50, wykonana była w obudowie typu ŁP12V32 z rozstawem odrzwi, co 0,75 m i przewietrzana przepływowym prądem powietrza. W wyrobisku eksploatowany był przenośnik taśmowy typu PIOMA 1400 o numerze kopalnianym 4. W dniu 1 maja 2024 r., na zmianie „A1” rozpoczynającej się od godziny 600, sztygar oddziałowy oddziału taśmowego GTU skierował zespół 4 górników, w tym przodowego do wymiany wsporników górnych trasy przenośnika taśmowego o numerze kopalnianym 4. Do tych prac górnicy zespołu zabrali ze skrzyni narzędziowej między innymi piłę taśmową z napędem pneumatycznym, na której nie było tabliczki znamionowej. W celu zasilenia piły taśmowej zabrali oni także odcinek węża gumowego WGG typ 10Z o długości około 13,0 m zakończonego nasadami hydrantowymi o średnicy 52 mm, redukcję z nasady hydrantowej o średnicy 52 mm na złączkę wtykową DN25 tzw. STECKO 25 oraz odcinek przewodu hydraulicznego DN25 o długości około 1,0 m i redukcję ze złącza wtykowego DN25 tzw. STECKO 25 na złącze gwintowe umożliwiające podłączenie piły taśmowej. W Pochylni kamienno-odstawczej w pokładzie 510 trzej górnicy rozpoczęli demontaż pierwszego wspornika trasy przenośnika taśmowego o numerze kopalnianym 4. W tym czasie przodowy wykonał instalację do zasilania piły taśmowej, złożoną z połączonych odcinków węża gumowego WGG typ 10Z oraz przewodu hydraulicznego DN25. Przodowy podłączył wąż gumowy do rurociągu sprężonego powietrza za pomocą nasady hydrantowej o średnicy 52 mm oraz przewód hydrauliczny za pomocą złącza gwintowego do piły taśmowej, która znajdowała się w pobliżu górników demontujących wspornik trasy przenośnika taśmowego. Około godziny 825, przodowy odkręcił zawór hydrantowy na rurociągu sprężonego powietrza, co spowodowało rozerwanie połączenia węża gumowego typu WGG 10Z z przewodem hydraulicznym DN25 i uderzenie elementem złącza w głowę jednego z górników demontujących trasę przenośnika taśmowego. Uderzony górnik doznał urazu prawego oczodołu oraz nosa. 

Pracownicy oddziału taśmowego GTU przystąpili do udzielania pierwszej pomocy górnikowi oraz poinformowali o zdarzeniu dyspozytora ruchu kopalni. Po wytransportowaniu poszkodowanego na powierzchnię, udzielanie pomocy kontynuował lekarz dyżurujący w punkcie opatrunkowym. Pracownika przewieziono do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku było rozerwanie instalacji sprężonego powietrza, zasilającej piłę taśmową.  W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

 1. Wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej:
  1. eksploatacji górniczej piły taśmowej pneumatycznej wykorzystywanej do prac związanych z konserwacją trasy przenośnika taśmowego typu PIOMA 1400 nr kopalniany 4 w Pochylni kamienno-odstawczej do poziomu 900 m, 
  2. eksploatacji instalacji sprężonego powietrza wykonanej do zasilania sprężonym powietrzem piły taśmowej pneumatycznej, złożonej z niewiadomego pochodzenia elementów łącznych tj. odcinka węża gumowego zakończonego króćcami hydrantowymi 52, redukcji z króćca hydrantowego 52 na złącze typu STECKO 25, odcinka węża STECKO 25 oraz redukcji złącza typu STECKO 25 na złącze gwintowe,
  3. eksploatacji instalacji sprężonego powietrza na skrzyżowaniu Pochylni kamienno-odstawczej do poziomu 900 m z Pochylnią odstawczą S,

   oraz określił warunki wznowienia ruchu tej części zakładu:
   • wyposażyć piłę taśmową pneumatyczną w tabliczkę znamionową producenta umożliwiającą jej identyfikację,
   • wykonać instalację sprężonego powietrza przeznaczoną do zasilania piły taśmowej pneumatycznej z wykorzystaniem materiałów dobranych w sposób uniemożliwiający powstanie zagrożenia,
   • zdemontować z rurociągu sprężonego powietrza Ø159mm zawór hydrantowy typu ENIPOL MO59.
 2. Nakazał Przedsiębiorcy - Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek w Katowicach Ruch Murcki-Staszic: 
  • zabezpieczyć, w sposób ustalony przez kierownika ruchu zakładu górniczego, nieznanego pochodzenia piłę taśmową pneumatyczną oraz instalację sprężonego powietrza złożoną z elementów łącznych tj. odcinka węża gumowego zakończonego króćcami hydrantowymi 52, redukcji z króćca hydrantowego na złączkę typu STECKO 25, odcinka węża STECKO 25 oraz redukcji z złącza typu STECKO 25 na złącze gwintowe, znajdujące się w miejscu wypadku w Pochylni kamienno-odstawczej do poziomu 900 m, 
  • zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami wypadku powodującego czasową niezdolność do pracy, zaistniałym w dniu 1.05.2024 r., około godziny 825 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek w Katowicach Ruch Murcki-Staszic, w Pochylni kamienno-odstawczej do poziomu 900 m.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry