02 05 2023

         Wyższy Urząd Górniczy
               Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                           Katowice, dnia 19 lipca 2023 r.

INFORMACJA Nr 18/2023/EW

o pożarze samojezdnego wozu odstawczego typu CB4 24 TB, do którego doszło w dniu 2 maja 2023 r. około godziny 1700 w KGHM Polska Miedź S. A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie

Do pożaru wozu odstawczego doszło w chodniku N-452 z pochylni C-243 w rejonie oddziału górniczego G-8, na głębokości 910 m. 

W dniu 2 maja 2023 r. na zmianie II WSP operator wozu odstawczego, szufladowego typu CB4-24TB (dalej operator) o godzinie 1642 wjechał podczas ostatniego kursu z urobkiem na punkt wsypowy oddziału G-8 usytuowany w przecince P-21 z pochylni C-242. Po odstawieniu urobku na kratę, operator rozpoczął jazdę do komory maszyn ciężkich oddziału C-1A. Będąc na wysokości przecinki P-17 z pochylni C-241 operator poczuł szarpniecie maszyny, po którym nastąpiło spowolnienie jazdy. Poprzez zainstalowany w wozie system łączności radiowej DOTRA operator nawiązał kontakt ze sztygarem zmianowym oddziału C-1A, który polecił mu zostawienie maszyny w najbliższym bezpiecznym miejscu, nie blokującym przejazdu maszyn z oddziału G-8. Operator przejechał przez przecinkę P-17 do pochylni C-243 i zaparkował wóz w chodniku N-452 ciągnikiem przy zachodnim ociosie. Po wyjściu z maszyny, zabezpieczeniu kół klinami i oznakowaniu znakiem „Zakaz ruchu” oraz taśmą wygrodzeniową operator dokonał oględzin maszyny. Zauważył wycieki oleju spod ciągnika na wysokości przedniego mostu oraz małe spadające płomienie ognia na wysokości hamulca awaryjno-postojowego HAP. Operator użył podręcznej gaśnicy proszkowej oraz wezwał do pomocy górników strzałowych, znajdujących się w pobliskim stanowisku odpalania przodków oddziału G-8. O godzinie 1700 powiadomiono o pożarze dyspozytora górniczego, który uruchomił akcję pożarową i wezwał górnicze pogotowie ratownicze z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Sobinie. Następnie akcję przejął Zastępca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Gazy pożarowe odprowadzane były na powierzchnię drogami powietrza zużytego w kierunku szybu wydechowego R-VIII sąsiedniej kopalni O/ZG ,,Rudna”. O prowadzonej akcji pożarowej powiadomiono O/ZG „Rudna”, w której uruchomiono akcję ratowniczą i zabezpieczono drogi dojścia do szybu R-VIII od strony O/ZG „Rudna”. Nie zachodziła potrzeba wycofywania załogi z wyznaczonego rejonu zagrożenia. Przed przybyciem ratowników z JRGH, górnicy strzałowi wraz z operatorem ugasili pożar wozu odstawczego przy pomocy gaśnic proszkowych, stałej instalacji gaśniczej typu ANSUL oraz wody z rurociągu wodnego technologicznej podwieszonego na ociosie pochylni C-243. Działania zastępów ratowniczych ograniczyły się do kontrolowania parametrów powietrza w rejonie pożaru. Po ugaszeniu pożaru, a także uzyskaniu pozytywnych wyników z pomiarów parametrów atmosfery kopalnianej w miejscu pożaru, za ogniskiem pożaru oraz na drogach odprowadzenia powietrza w kierunku szybu wentylacyjnego, kierownik akcji ratowniczej w O/ZG „Lubin”, w porozumieniu z kierownikiem akcji w O/ZG „Rudna”, dnia 2 maja 2023 r. o godzinie 1926 zakończyli prowadzenie akcji pożarowej.

Do pożaru przyczyniły się:

  • spadek ciśnienia w układzie hydraulicznym HAP, powodujący tarcie płytek zacisków hamulcowych, co doprowadziło do rozgrzania i blokowania,
  • brak kontroli wskazań przyrządów kontrolnych i pomiarowych na pulpicie wozu, a w szczególności manometru wskazującego brak ciśnienia w układzie HAP.

W związku z zaistniałym pożarem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie, w części dotyczącej eksploatacji wozu odstawczego szufladowego typu CB4-24TB produkcji KGHM ZANAM, do czasu przeprowadzenia przez właściwą jednostkę oceny wpływu stanu technicznego ww. wozu na zaistniały pożar, w aspekcie zgodności z obowiązującymi przepisami i dokumentacją techniczno-ruchową producenta ww. wozu, oraz nakazał przetransportować wóz z chodnika N-452 oddziału górniczego G 8, w sposób ustalony przez kierownika ruchu zakładu górniczego do wyznaczonego miejsca, umożliwiającego przeprowadzenie oceny jej stanu technicznego przez właściwą jednostkę. Ponowna eksploatacja wozu uzależniona została od wykonania nakazanych czynności sprawdzających, usunięcia wskazanych w trakcie badania nieprawidłowości celem doprowadzenia stanu technicznego maszyny do zgodności z dokumentacją techniczno-ruchową producenta, a także po dokonaniu odbioru technicznego i uzyskaniu wymaganego zezwolenia na oddania jej do ruchu.

Ponadto Dyrektor OUG we Wrocławiu nakazał Przedsiębiorcy KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie przeprowadzenie, przez właściwą jednostkę, oceny stanu technicznego wozu odstawczego oraz jego wpływu na zaistniały pożar, w aspekcie zgodności z obowiązującymi przepisami i dokumentacją techniczno-ruchową producenta i przedstawienie Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu sprawozdania i wyników z wykonanych czynności w terminie bezzwłocznym.

Dalsze działania Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu zostaną podjęte po zakończeniu postępowania.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry