02 11 2021

    Wyższy Urząd Górniczy
            Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                                  Katowice, dnia  8 listopada 2021 r.

INFORMACJA Nr 48/2021/EW

o wypadku ciężkim, do którego doszło w dniu 2 listopada 2021 r., ok godz. 1115, w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”, któremu uległ operator samojezdnych maszyn górniczych, lat 44, pracujący w górnictwie 5 lat

Do wypadku doszło w dniu 2 listopada 2021 r., ok. godz. 1115 w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” podczas wiercenia, samojezdnym wozem kotwiącym typu SWK-ROOF MASTER 1.7, o numerze zakładowym 273 i numerze fabrycznym 928/MM, otworu pod kotew w stropie pasa P-116, pomiędzy komorami K-63 i K-64, w polu SI-XV/6 oddziału górniczego G-61,w rejonie GG-6, na poziomie 950 m, w odległości ok. 4100 m od szybu SG-1.

W dniu 2 listopada 2021 r. na zmianie I Wielozmianowego Systemu pracy (WSP), trwającej od godz. 600 do godz. 1200, w oddziale górniczym G-61 zaplanowano m. in. zabudowę dodatkowej obudowy kotwowej w stropie pasa P 116 pomiędzy komorami K 63 i K-64. Do powyższych robót został skierowany operator z oddziału C-60E obsługujący samojezdny wóz kotwiący typu SWK Roof Master 1.7 (dalej „kotwiarka”). Operator miał zabudować w stropie pasa P-116 sześć kotew rozprężnych łączonych o długościach 2,6 m, w siatce 1.5 m x 1.5 m. Po zabudowaniu czterech kotwi przystąpił do odwiercania w stropie piątego otworu żerdziami o łącznej długości 2900 mm. Z nieustalonych przyczyn, podczas wiercenia organ roboczy kotwiarki (wieżyczka) został odchylony od pionu w kierunku osi pasa P-116, co spowodowało wygięcie żerdzi o długości 900 mm, znajdującej się pomiędzy gniazdem wiertarki i łącznikiem kolejnej żerdzi w otworze, znaczne jej naprężenie i pęknięcie na dwie części. Krótsza część (80 mm) pozostała w gnieździe wiertarki, a dłuższa (ok. 820 mm) przemieszczając się gwałtownie uderzyła przebywającego na podeście roboczym operatora w okolice lewego oka. Po doznaniu urazu poszkodowany samodzielnie wysiadł na spąg. Przechodzący w pobliżu elektromonter udzielił poszkodowanemu pomocy przedmedycznej i powiadomił o wypadku sztygara zmianowego, który telefonicznie zawiadomił dyspozytora ruchu kopalni. Dyspozytor skierował sztygara zmianowego z pojazdem transportowym po poszkodowanego i wezwał zastęp ratowników-sanitariuszy z lekarzem z JRGH w Sobinie. Na trasie pod szyb SG-1 sztygar przekazał poszkodowanego lekarzowi, który udzielił mu pomocy medycznej. Po wydaniu na powierzchnię poszkodowanego przetransportowano do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Według wstępnej opinii lekarza-ratownika z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego poszkodowany doznał urazu oka lewego.

W miejscu wypadku wyrobisko miało wysokość ok 1,9 m i szerokość 5,6 m. Spąg wyrobiska był suchy, poziomy, z zalegającym drobnym rumoszem skalnym. Strop wyrobiska był zabezpieczony obudową kotwową.

Przyczyną wypadku było uderzenie operatora przebywającego na podeście roboczym kotwiarki przemieszczającym się gwałtownie fragmentem pękniętej żerdzi.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu został powiadomiony o wypadku w dniu 2 listopada 2021 r. o godz. 1210.

W związku z wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wydał decyzje wstrzymującą:

  • ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, w części dotyczącej eksploatacji samojezdnego wozu kotwiącego typu SWK Roof Master 1.7 o numerze zakładowym 273, i numerze fabrycznym 928/MM, do czasu przeprowadzenia przez właściwą jednostkę badań w zakresie oceny wpływu stanu technicznego samojezdnego wozu kotwiącego typu SWK Roof Master o numerze fabrycznym 928/MM i numerze zakładowym 273, produkcji Mine Master Sp. z o. o. w Wilkowie, na zaistniały wypadek, a w szczególności ocenę układu roboczego, podestu oraz wymaganych parametrów pracy w czasie wiercenia w aspekcie zgodności z obowiązującymi przepisami i dokumentacją techniczno-ruchową producenta w/w wozu.

Ponowną eksploatację wozu kotwiącego typu SWK Roof Master o numerze fabrycznym 928/MM i numerze zakładowym 273 uzależnił od usunięcia nieprawidłowości wynikających z przeprowadzenia oceny stanu technicznego przez właściwą jednostkę oraz doprowadzenia jej do właściwego stanu technicznego zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową producenta, a także dokonania odbioru technicznego i uzyskaniu wymaganego zezwolenia na oddanie kotwiarki do ruchu. 

Ponadto nakazał kierownikowi ruchu zakładu górniczego:

  • ustalić bezpieczny sposób przetransportowania wozu kotwiącego typu SWK Roof Master o numerze fabrycznym 928/MM i numerze zakładowym 273, z pasa P-116 pomiędzy komorami K-63 a K-64 oddziału górniczego G-61, do wyznaczonego miejsca umożliwiającego przeprowadzenie oceny stanu technicznego przez właściwą jednostkę,
  • zabezpieczyć i przekazać właściwej jednostce, dwa elementy uszkodzonej żerdzi oraz uszkodzony łącznik, celem określenia przyczyny i sposobu ich uszkodzenia.

W drodze decyzji nakazał Przedsiębiorcy KGHM Polska Miedź S.A.:

  • przeprowadzić, przez właściwą jednostkę ocenę wpływu stanu technicznego samojezdnego wozu kotwiącego typu SWK Roof Master o numerze fabrycznym 928/MM i numerze zakładowym 273 na zaistniały wypadek,
  • zbadać, przez właściwą jednostkę przyczyny pęknięcia żerdzi,
  • przedstawić Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu sprawozdanie i wyniki z wykonanych wyżej wymienionych czynności w terminie bezzwłocznym. 

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry