02 11 2021

    Wyższy Urząd Górniczy
            Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                                  Katowice, dnia  19 maja 2022 r.

INFORMACJA Nr 48/2021/EW

o wypadku ciężkim, do którego doszło w dniu 2 listopada 2021 r., ok godz. 1115, w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”, któremu uległ operator samojezdnych maszyn górniczych, lat 44, pracujący w górnictwie 5 lat

Do wypadku doszło w dniu 2 listopada 2021 r., ok. godz. 1115 w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” podczas wiercenia, samojezdnym wozem kotwiącym typu SWK-ROOF MASTER 1.7, o numerze zakładowym 273 i numerze fabrycznym 928/MM, otworu pod kotew w stropie pasa P-116, pomiędzy komorami K-63 i K-64, w polu SI-XV/6 oddziału górniczego G-61,w rejonie GG-6, na poziomie 950 m, w odległości ok. 4100 m od szybu SG-1.

W dniu 2 listopada 2021 r. na zmianie I Wielozmianowego Systemu pracy (WSP), trwającej od godz. 600 do godz. 1200, w oddziale górniczym G-61 zaplanowano m. in. zabudowę dodatkowej obudowy kotwowej w stropie pasa P 116 pomiędzy komorami K 63 i K-64. Do powyższych robót został skierowany operator z oddziału C-60E obsługujący samojezdny wóz kotwiący typu SWK Roof Master 1.7 (dalej „kotwiarka”). Operator miał zabudować w stropie pasa P-116 sześć kotew rozprężnych łączonych o długościach 2,6 m, w siatce 1.5 m x 1.5 m. Po zabudowaniu czterech kotwi przystąpił do odwiercania w stropie piątego otworu żerdziami o łącznej długości 2900 mm. Z nieustalonych przyczyn, podczas wiercenia organ roboczy kotwiarki (wieżyczka) został odchylony od pionu w kierunku osi pasa P-116, co spowodowało wygięcie żerdzi o długości 900 mm, znajdującej się pomiędzy gniazdem wiertarki i łącznikiem kolejnej żerdzi w otworze, znaczne jej naprężenie i pęknięcie na dwie części. Krótsza część (80 mm) pozostała w gnieździe wiertarki, a dłuższa (ok. 820 mm) przemieszczając się gwałtownie uderzyła przebywającego na podeście roboczym operatora w okolice lewego oka. Po doznaniu urazu poszkodowany samodzielnie wysiadł na spąg. Przechodzący w pobliżu elektromonter udzielił poszkodowanemu pomocy przedmedycznej i powiadomił o wypadku sztygara zmianowego, który telefonicznie zawiadomił dyspozytora ruchu kopalni. Dyspozytor skierował sztygara zmianowego z pojazdem transportowym po poszkodowanego i wezwał zastęp ratowników-sanitariuszy z lekarzem z JRGH w Sobinie. Na trasie pod szyb SG-1 sztygar przekazał poszkodowanego lekarzowi, który udzielił mu pomocy medycznej. Po wydaniu na powierzchnię poszkodowanego przetransportowano do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Według wstępnej opinii lekarza-ratownika z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego poszkodowany doznał urazu oka lewego.

W miejscu wypadku wyrobisko miało wysokość ok 1,9 m i szerokość 5,6 m. Spąg wyrobiska był suchy, poziomy, z zalegającym drobnym rumoszem skalnym. Strop wyrobiska był zabezpieczony obudową kotwową.

Do wypadku przyczyniły się:

  • nierozparcie wozu na podporach spągowych,
  • zawyżone nastawy ciśnień w układach posuwu i obrotu wieżyczki wiercąco-kotwiącej
  • odchylenie wieżyczki od osi wierconego otworu.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu został powiadomiony o wypadku w dniu 2 listopada 2021 r. o godz. 1210.

W związku z wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wydał decyzje wstrzymującą:

  • ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, w części dotyczącej eksploatacji samojezdnego wozu kotwiącego typu SWK Roof Master 1.7 o numerze zakładowym 273, i numerze fabrycznym 928/MM, do czasu przeprowadzenia przez właściwą jednostkę badań w zakresie oceny wpływu stanu technicznego samojezdnego wozu kotwiącego typu SWK Roof Master o numerze fabrycznym 928/MM i numerze zakładowym 273, produkcji Mine Master Sp. z o. o. w Wilkowie, na zaistniały wypadek, a w szczególności ocenę układu roboczego, podestu oraz wymaganych parametrów pracy w czasie wiercenia w aspekcie zgodności z obowiązującymi przepisami i dokumentacją techniczno-ruchową producenta w/w wozu.

Ponowną eksploatację wozu kotwiącego typu SWK Roof Master o numerze fabrycznym 928/MM i numerze zakładowym 273 uzależnił od usunięcia nieprawidłowości wynikających z przeprowadzenia oceny stanu technicznego przez właściwą jednostkę oraz doprowadzenia jej do właściwego stanu technicznego zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową producenta, a także dokonania odbioru technicznego i uzyskaniu wymaganego zezwolenia na oddanie kotwiarki do ruchu. 

Ponadto nakazał kierownikowi ruchu zakładu górniczego:

  • ustalić bezpieczny sposób przetransportowania wozu kotwiącego typu SWK Roof Master o numerze fabrycznym 928/MM i numerze zakładowym 273, z pasa P-116 pomiędzy komorami K-63 a K-64 oddziału górniczego G-61, do wyznaczonego miejsca umożliwiającego przeprowadzenie oceny stanu technicznego przez właściwą jednostkę,
  • zabezpieczyć i przekazać właściwej jednostce, dwa elementy uszkodzonej żerdzi oraz uszkodzony łącznik, celem określenia przyczyny i sposobu ich uszkodzenia.

W drodze decyzji nakazał Przedsiębiorcy KGHM Polska Miedź S.A.:

  • przeprowadzić, przez właściwą jednostkę ocenę wpływu stanu technicznego samojezdnego wozu kotwiącego typu SWK Roof Master o numerze fabrycznym 928/MM i numerze zakładowym 273 na zaistniały wypadek,
  • zbadać, przez właściwą jednostkę przyczyny pęknięcia żerdzi,
  • przedstawić Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu sprawozdanie i wyniki z wykonanych wyżej wymienionych czynności w terminie bezzwłocznym. 

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry