02.12.2008

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-24/gg-18/2008

Katowice, dnia 9.12.2008 r.

I N F O R M A C J A Nr 24/2008śm/EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 2.12.2008 r., około godz. 2310 w KHW S.A. KWK „Wujek” Ruch Śląsk w Rudzie Śląskiej, któremu uległ górnik kombajnista, lat 47, pracujący w górnictwie 24 lata.

Wypadek zaistniał w ścianie 3d, w przyspągowej warstwie pokładu 502 w partii „K”, na poziomie 1050 m. Pokład 502, o miąższości warstwy od 2,3 do 5,6 m i nachyleniu 5 - 70, zaliczony został do III kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz I i II stopnia zagrożenia wodnego. Ścianę 3d, eksploatowaną pod zrobami zawałowymi warstwy przystropowej, systemem poprzecznym z zawałem stropu, na wysokość do 3,0 m, z utrzymywaną przystropową warstwą węgla do 0,5 m, wyposażono w 148 sekcji obudowy zmechanizowanej typu PUMAR 15/31 POz1 oraz 6 sekcji typu PUMAR 12/32 POz3/WW (sekcje skrajne), z podziałką co 1,5 m, wyposażonych w osłony odociosowe. W ścianie prowadzono urabianie jednokierunkowo, przy użyciu kombajnu ścianowego typu KGS-600S o średnicy organów 1800 mm i zabiorze 0,8 m, poruszającym się po trasie przenośnika ścianowego typu Rybnik 750.

W dniu 2 grudnia 2008 r. na zmianie „C”, trwającej od godziny 1830 do godziny 200, ściana była obłożona do wydobycia. W ścianie zatrudnionych było 23 pracowników, pod nadzorem osoby dozoru ruchu. Około godziny 2310, w odległości około 12 m przed urabiającym kombajnem, nastąpiło odspojenie z ociosu ścianowego bryły węgla o wymiarach 2,5 m x 0,66 m x 0,62 m, która następnie była transportowana przenośnikiem ścianowym. Po „dojechaniu” do kombajnu ścianowego, w rejonie sekcji nr 91 i 92, przemieściła się do przejścia dla załogi, uderzając górnika kombajnistę, który w tym czasie sterował urabiającym kombajnem i osłonami odociosowymi sekcji obudowy zmechanizowanej. W wyniku uderzenia, górnik kombajnista doznał „tępego urazu brzucha - wstrząsu, podejrzenia pęknięcia wątroby oraz krwotoku do jamy otrzewnej”.

Pierwszej pomocy poszkodowanemu udzielili pracownicy zatrudnieni w ścianie oraz lekarz, który przybył w rejon oddziału.

Po wyjeździe na powierzchnię, o godzinie 120 w dniu 3.12.2008 r. poszkodowany został przewieziony do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, gdzie około godziny 608 zmarł.

Przyczyną wypadku było uderzenie górnika kombajnisty bryłą węgla o wymiarach 2,50 m x 0,66 m x 0,62 m, która przemieściła się do przejścia dla załogi, z będącego w ruchu przenośnika ścianowego.

W związku z wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej dalszej eksploatacji pokładu 502 w partii „K” ścianą 3d na poziomie 1050 m do czasu:
    a) usunięcia z przejścia dla załogi w rejonie sekcji obudowy zmechanizowanej o nr 91 – 92 bryły węgla o wymiarach 2,5 m x 0,66 m x 0,62 m oraz zatoru z nagromadzonych brył urobku na trasie przenośnika ścianowego przy kombajnie ścianowym według ustaleń kierownika działu robót górniczych, określających bezpieczny sposób wykonania tych czynności,
    b) dokonania komisyjnego odbioru ściany przez komisję, w składzie ustalonym przez kierownika ruchu zakładu górniczego oraz ustalenia bezpiecznych warunków wznowienia eksploatacji.
  2. Przeprowadzić weryfikacyjną analizę warunków górniczo – geologicznych, występujących w rejonie ściany 3d, mając na uwadze bezpieczną kontynuację eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia od obrywających się brył i mas skalnych. Wnioski wynikające z powyższej analizy winny zostać zatwierdzone przez kierownika ruchu zakładu górniczego.
  3. Ponownie przeszkolić zainteresowanych pracowników, w zakresie zasad bezpiecznego prowadzenia robót górniczych – eksploatacyjnych, mając w szczególności na względzie sposób postępowania w sytuacjach wystąpienia pogorszonych warunków górniczo – geologicznych oraz zasad postępowania, w przypadku zaistnienia niekontrolowanych opadów lub oberwania się brył skalnych ze stropu lub ociosu węglowego.
  4. Z okolicznościami wypadku śmiertelnego zapoznać zainteresowanych pracowników, zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry