04 04 2022

  Wyższy Urząd Górniczy
         Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                Katowice, dnia 29 kwietnia 2022 r.

INFORMACJA Nr 13/2022/EW

w sprawie wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 4 kwietnia 2022 r. około godziny 2230, w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju, w ścianie B-3a w pokładzie 407/1, któremu uległ górnik, lat 42, pracujący w górnictwie 9 lat.

Wypadek zaistniał w ścianie B-3a w pokładzie 407/1 na poziomie 900.

Pokład 407/1 o grubości do 2,6 m i nachyleniu podłużnym do 17° oraz poprzecznym do 19°, zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, I stopnia zagrożenia wodnego, I stopnia zagrożenia tąpaniami i III kategorii zagrożenia wyrzutami gazu i skał. Stanowiska pracy w rejonie ściany B-3a zaliczono do I stopnia zagrożenia klimatycznego. 

Ściana B-3a o długości do 155 m eksploatowana systemem podłużnym z zawałem stropu, prowadzona była pomiędzy chodnikiem podścianowym B-3a i nadścianowym B-3a. Ściana wyposażona została w kombajn ścianowy typu JOY 4LS22, przenośnik zgrzebłowy ścianowy typu Rybnik-850 oraz 97 sekcji obudowy zmechanizowanej, między innymi typu TAGOR-14/32,5 POz/S. Sekcje obudowy zmechanizowanej oznaczono kolejnymi numerami począwszy od chodnika podścianowego B-3a. Ścianę przewietrzano systemem na „U” wzdłuż calizny węglowej, prądem powietrza doprowadzanym chodnikiem podścianowym B-3a w ilości około 1020 m3/min. 

Eksploatację pokładu 407/1 ścianą B-3a rozpoczęto w dniu 2 listopada 2020 r.

W ścianie B-3a zostały zabudowane przyłącza do zasilania urządzeń małej mechanizacji w tym przyłącze w ostatniej sekcji, którego zawór oznaczono kolorem czerwonym. W dniu 4 kwietnia 2022 r. na zmianie I ze ściany B-3a wyprowadzono do chodnika nadścianowego sekcję typu TAGOR-14/32,5 POz/S numer 97. Sekcja ta miała być dalej przemieszczana po spągu przed frontem ściany. Instalacja do zasilania urządzeń małej mechanizacji na wysokości sekcji numer 96 wykonana była na końcu magistrali ciśnieniowej NW25, służącej do zasilania sekcji obudowy zmechanizowanej w ścianie B-3a i składała się z trójnika redukcyjnego NW25/10/25 z zabudowanym korkiem NW25 oraz zaworem odcinającym NW10. Do przemieszczania po spągu sekcji numer 97 w przedmiotowej instalacji zabudowano drugi zawór odcinający DN10. Do jednego z zaworów odcinających DN10 podłączona była przewodem hydraulicznym NW10 o długości około 30 m sekcja numer 97, a do drugiego zaworu wpięty był przewód hydrauliczny NW10 o długości około 6 m przeznaczony do zasilania urządzeń małej mechanizacji, do którego nie było podłączone żadne urządzenie.

W dniu 4 kwietnia 2022 r. na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 1800, ściana obłożona była do wydobycia. Sztygar zmianowy oddziału G-2z skierował do ściany B-3a zespół 10 pracowników: górnika przodowego, 2 górników kombajnistów, 3 górników - operatorów obudowy zmechanizowanej i 4 górników. Operatorowi obudowy zmechanizowanej oraz dwóm górnikom, sztygar olecił wykonanie przemieszczenia po spągu sekcji obudowy zmechanizowanej numer 97 w chodniku nadścianowym B-3a. W chodniku nadścianowym B-3a zatrudniony był również zastęp ratowników górniczych, którego zadaniem było szczelne wypełnienie pianą chemiczną pustej przestrzeni za linią likwidacji chodnika nadścianowego B-3a.

Zespół trzech górników wykonał za pomocą będącego na wyposażeniu sekcji obudowy zmechanizowanej układu przesuwnego przemieszczenie sekcji numer 97 po spągu na odległość około 8 m przed front ściany. Następnie udali się do ściany. Około godziny 2230 operator obudowy zmechanizowanej omyłkowo otworzył zawór DN10, do którego wpięty był przewód hydrauliczny NW10 przeznaczony do zasilania urządzeń małej mechanizacji, do którego nie było podłączone żadne urządzenie zamiast zamknięcia zaworu DN10, do którego wpięty był przewód hydrauliczny zasilający sekcję numer 97. Zasilony przewód hydrauliczny podczas tzw. „biczowania” uderzył górnika znajdującego się pomiędzy sekcjami obudowy zmechanizowanej numer 94 i 95. W wyniku tego górnik doznał obrażeń prawej części twarzy. Widząc to operator obudowy zmechanizowanej zamknął zawór i udzielił poszkodowanemu pierwszej pomocy. Pomocy również udzielili ratownicy górniczy. Następnie poszkodowany został przewieziony kolejką podwieszoną spalinową i pociągiem sanitarnym w rejon podszybia szybu IIz na poziomie 900. Po wytransportowaniu na powierzchnię poszkodowany został przewieziony karetką pogotowia ratunkowego do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku został powiadomiony w dniu 5 kwietnia 2022 r.:

  • o godzinie 909 o przewiezieniu poszkodowanego do szpitala, 
  • o godzinie 1544 o wypadku ciężkim.

Przyczyną wypadku ciężkiego było uderzenie górnika przewodem hydraulicznym w wyniku omyłkowego otwarcia przez operatora obudowy zmechanizowanej zaworu odcinającego w instalacji służącej do zasilania urządzeń małej mechanizacji.

Do wypadku przyczyniło się pozostawienie wpiętego do zaworu odcinającego przewodu hydraulicznego, do którego nie było podłączone urządzenie małej mechanizacji.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Rybniku nie wydał decyzji.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry