04.01.2008

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy


Katowice, dnia 9.01.2008 r.


I N F O R M A C J A Nr 1/2008/EW


w sprawie awarii zakładowej stacji elektroenergetycznej 110/6 kV zasilającej w energię elektryczną zakład górniczy, zaistniałej w dniu 4 stycznia 2008 r. o godzinie 514, w Kompanii Węglowej S.A. – Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Pokój” w Rudzie Śląskiej.


Awaria zakładowej stacji elektroenergetycznej 110/6 kV polegała na uszkodzeniu przekładnika prądowego typu ATHa 123 75/1/1/1/1A zabudowanego w fazie L3 w polu transformatora 110/6 kV nr 1 , czego skutkiem był brak zasilania w energię elektryczną całego zakładu górniczego, w tym urządzeń stacji wentylatorów głównych przy szybach „Otylia” i „Lech II”.

W dniu 4 stycznia 2008 r. zasilanie w energię elektryczną zakładu górniczego odbywało się z zakładowej stacji elektroenergetycznej zbudowanej w układzie H-4 poprzez dwa transformatory 110/6 kV o mocy 16 MVA. Stacja zasilana była liniami elektro- energetycznymi 110 kV „Florian” i „Lech” pracującymi w „pierścieniu”. Transformator 110/6 kV nr 1 zasilał system I rozdzielni 6 kV RW-A natomiast transformator nr 2 system II tej rozdzielni. Linie kablowe 6 kV zasilania dodatkowego z rozdzielni SE 6 kV stacji ZE 110/20/6 kV „Lech” znajdowały się pod napięciem od strony rozdzielni 6 kV dostawcy energii elektrycznej - GZE S.A.

O godzinie 514 nastąpiło uszkodzenie przekładnika prądowego typu ATHa 123 75/1/1/1/1A zabudowanego w fazie L3 w polu transformatora 110/6 kV nr 1 zakładowej stacji elektroenergetycznej 110/6 kV, co spowodowało zadziałanie zabezpieczeń odległościowych linii elektroenergetycznych 110 kV „Florian” i „Lech”, czego skutkiem było pozbawienie zasilania w energię elektryczną całego zakładu górniczego, w tym stacji wentylatorów głównych przy szybach „Otylia” i „Lech II”.

Po wykonaniu niezbędnych przełączeń w sieci elektroenergetycznej o godzinie 536 załączono zasilanie urządzeń powierzchni zakładu górniczego w energię elektryczną z rozdzielni SE 6 kV stacji ZE 110/20/6 kV „Lech” i godzinie 537 załączono do ruchu między innymi wentylator główny nr 2 przy szybie „Otylia” oraz wentylator główny nr 3 przy szybie „Lech II”. Po dokonaniu niezbędnych uzgodnień, dyspozytor zakładu energetycznego kierujący ruchem sieci WN załączył pod napięcie linie elektroenergetyczne 110 kV „Florian” i „”Lech”, po czym o godzinie 640 obciążono transformator 110/6 kV nr 2 w zakładowej stacji elektroenergetycznej i przywrócono zasilanie w energię elektryczną pozostałych obiektów i urządzeń zakładu górniczego.

W wyniku awarii zakładowej stacji elektroenergetycznej 110/6 kV i braku zasilania w energię elektryczną urządzeń stacji wentylatorów głównych, z zagrożonych rejonów wycofano 152 pracowników do prądu obiegowego powietrza, bez konieczności użycia sprzętu ochronnego dróg oddechowych, a następnie po przywróceniu przewietrzania wyrobisk skierowano wycofaną załogę na stanowiska pracy lub do wyjazdu na powierzchnię (koniec zmiany). Nie zgłoszono zaistnienia wypadku. Na skutek braku zasilania w energię elektryczną zakładu górniczego nie zanotowano przekroczeń dopuszczalnych stężeń metanu w wyrobiskach oraz przekroczenia maksymalnego poziomu wody w pompowniach głównego odwadniania.

Dyrektor Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych w Katowicach wydał decyzję w której nakazał:

 1. Przeprowadzić badania przekładnika prądowego typu ATHa 123 75/1/1/1/1A zabudowanego w fazie L3 w polu transformatora nr 1 110/6 kV zakładowej stacji elektroenergetycznej 110/6 kV przez niezależną specjalistyczną jednostkę mające na celu określenie przyczyn i okoliczności zaistniałej awarii.
 2. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej zasilania zakładu górniczego w energię elektryczną z transformatora 110/6 kV nr 1 zabudowanego w zakładowej stacji elektroenergetycznej 110/6 kV. Wznowienie zasilania zakładu górniczego w energię elektryczną z transformatora 110/6 kV nr 1 zabudowanego w zakładowej stacji elektroenergetycznej 110/6 kV uwarunkował :
  • usunięciem skutków zaistniałej awarii,
  • sprawdzeniem stanu technicznego aparatury WN w polu transformatora 110/6 kV nr 1 oraz stanu technicznego tego transformatora,
  • sprawdzeniem prawidłowości działania zabezpieczeń transformatora 110/6 kV nr 1 ,
  • dokonaniem odbioru technicznego przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego,
  • wydaniem zezwolenia przez kierownika ruchu zakładu górniczego na oddanie do ruchu urządzeń zakładowej stacji elektroenergetycznej 110/6 kV.
 3. Zapoznać zainteresowaną załogę z okolicznościami i przyczynami zaistniałej awarii.


Informację opracowano na podstawie danych z UGBKUE w Katowicach.

do góry