Niebezpieczne zdarzenia - awarie

Awarie w 2008 roku

Lp Data Zakład górniczy Poszko-dowani Opis
śm/c/l
1. 04.01.2008 KWK "Pokój" 0/0/0

O godz. 514 nastąpiło awaryjne wyłączenie spod napięcia linii elektroenergetycznych 110 kV „Florian” i „Lech” zasilających zakładową stację elektroenergetyczną 110/6kV. Skutkiem tego był brak zasilania w energię elektryczną całego zakładu górniczego. Po ustaleniu przyczyn wyłączenia i wykonaniu niezbędnych przełączeń w sieci elektroenergetycznej o godz. 536 załączono zasilanie urządzeń powierzchni zakładu górniczego w energię elektryczną. W wyniku awarii z zagrożonych rejonów wycofano 152 pracowników do opływowego prądu powietrza, a następnie po przywróceniu przewietrzania wyrobisk skierowano wycofaną załogę na stanowiska pracy lub do wyjazdu na powierzchnię (koniec zmiany).                  (opis szczegółowy)

 2.

07.01.2008

Śląskie Towarzystwo Wiertnicze "Dalbis"   Sp. z o.o.

0/0/0 Zerwanie sondy PKNN-58 ze źródłem promieniowania neutronowego AM 241-Be w otworze BD-57 Bzie-Dębina w trakcie wykonywania pomiarów geofizycznych. Przyczyną zerwania sondy z kabla pomiarowego w trakcie wciągania było jej zaczepienie o końcówkę orurowania otworu na głębokości 253 m, a następnie jej przemieszczenie i utknięcie na głębokości około 550m.                         (opis szczegółowy)
 3. 16.02.2008

Zakład Eksploatacji Kruszywa "Zabawa" w miejscowości Zawada

(kopaliny pospolite)

0/0/0 Zatonięcie z nieustalonych przyczyn pogłębiarki ssącej typu DÖPKE S III z silnikiem elektrycznym w basenie eksploatacyjnym w okresie postoju z powodu niskiej temperatury.                 (opis szczegółowy)
4. 25.03.2008 KWB "Turów" 0/0/2 W czasie pracy koparki wielonaczyniowej KWK - 1400 na poziomie nadkładowym +65 m nastąpiło załamanie się konstrukcji zawieszenia maszynowni i opadnięcie maszynowni wraz z przeciwwagą na taśmę III załadowczą. W wyniku awarii wypadkom lekkim ulegli pracownik pulpitu sterowniczego taśmy III i ślusarz kontrolujący taśmę III.                               (opis szczegółowy)
5. 10.04.2008 ZG CZOK w Czeladzi, Rejon "Gliwice" - Ruch II 0/0/0 O godz. 700 z powodu stopniowo obniżającej się wydajności agregatu pompowego HDM 6723/11 podjęto decyzję o jego wyłączeniu. W wyniku przeprowadzonego przeglądu rurociągu tłocznego przy użyciu kamery przemysłowej stwierdzono, że nieszczelność występuje na odcinku rurociągu znajdującego się pod poziomem lustra wody.                            (opis szczegółowy)
6. 15.04.2008 KWK "Sośnica - Makoszowy" 0/0/0 W godz. od 417 do 625 nastąpiło awaryjne wyłączenie spod napięcia systemu II rozdzielni 6 kV RG, co spowodowało brak zasilania w energię elektryczną 2 maszyn wyciągowych szybu III i IV, 2 układów głównego odwadniania, rozdzielni 6 kV na poz. 550, 750 i 950 m oraz sprężarki głównej typu Jaeger zabudowanej na powierzchni. Na czas awarii z zagrożonych rejonów wycofano 48 pracowników.                 (opis szczegółowy)
7. 04.06.2008 KWK "Budryk" 0/0/0 O godz. 1044, w czasie prowadzenia wydobycia górniczym wyciągiem szybowym szyb I przedział północny, nastąpiło awaryjne zatrzymanie maszyny wyciągowej spowodowane wyłączeniem pola 6kV w wyniku zwarcia w transformatorze zasilającym silnik M2. O godzinie 1330 uruchomiono maszynę wyciągową i rozpoczęto prowadzenie wydobycia.  (opis szczegółowy)
8. 12.07.2008 KWK "Ziemowit"

 0/0/0

O godz. 415 w firmie Vattenfall Distribution Poland nastąpiło awaryjne wyłączenie linii "Urbanowice", zasilającej stację 110/6 kV "Ziemowit III" KWK "Ziemowit", w czasie gdy linia drugiego zasilania była pozbawiona zasilania z powodu prac remontowych. Stacja 110/6 kV "Ziemowit III" zasilała m.in. stacje wentylatorów głównych przy szybach : W-I i "Szewczyk", które zostały unieruchomione z powodu braku zasilania. W wyniku awarii wycofano 59 pracowników z zagrożonych rejonów. O godz. 540 przywrócono zasilanie stacji 110/6 kV "Ziemowit III". (opis szczegółowy)
9. 28.07.2008 KWK "Budryk"

 0/0/0

O godz. 1509 nastąpiło uszkodzenie przekładnika napięciowego 110 kV w fazie „L2” pola pomiarowego linii zasilającej Dębieńsko-Budryk. Skutkowało to wyłączeniem zasilania ze strony Zakładu Energetycznego całej stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/6 kV „Chudów” oraz „Budryk”. Awaria zasilania 110 kV spowodowała brak napięcia 6 kV do zasilania m.in. stacji wentylatorów głównych przy szybach II i V oraz maszyn wyciągowych szybów VI i III. W wyniku przekroczenia stężeń CH4 do 3% w rejonie ściany Cw -1 w pokładzie 364/2 z zagrożonych rejonów wycofano 85 pracowników do świeżego prądu powietrza. Czas trwania awarii : od godz. 1509 do godz. 1555.        (opis szczegółowy)
10. 04.08.2008 KWK "Jankowice"

 0/0/0

O godz. 1610 nastąpiło awaryjne wyłączenie spod napięcia linii elektroenergetycznych 110 kV „Moszczenica” i „Huta Silesia” zasilających zakładową stację elektroenergetyczną 110/20/6 „Jankowice Szyby Główne”. Skutkiem tego był brak zasilania w energię elektryczną całego zakładu górniczego zasilanego w tym dniu z tej stacji. W wyniku unieruchomienia wentylatorów głównych przy szybach IV i III, górniczych wyciągów szybowych oraz stacji odmetanowania ze strefy zagrożenia wycofano 306 pracowników do świeżego prądu powietrza. Po uruchomieniu wentylatorów głównych o godz. 1657 i 1702 z rozdzielni 20 kV „KWK Chwałowice”, będącej drugim źródłem zasilania dla KWK „Jankowice”, oraz po uruchomieniu jazdy ludzi o godz. 1820 wycofaną załogę wydano na powierzchnię. (opis szczegółowy)
11. 06.08.2008 KWK "Bielszowice"

 0/0/0

W wyniku codziennej kontroli 4 szt. lin nośnych Ø 48 mm górniczego wyciągu szybowego zainstalowanego w przedziale „B” szybu „V” stwierdzono uszkodzenie - zerwanie jednej splotki liny WS Ø48,06 x 36 WS - pierwszej od strony wschodniej, w odległości 1056 m od zawieszenia skipoklatki południowej.                  (opis szczegółowy)
12. 10.08.2008 KWK "Bielszowice"

 0/0/0

O godz. 520, w trakcie wymiany 4 szt. lin nośnych Ø 48,0 mm górniczego wyciągu szybowego zainstalowanego w przedziale "B" szybu „V”, nastąpił poślizg lin w zaciskach czteroliniowego zestawu remontowego zabudowanego na zrębie szybu. Na skutek tego poślizgu dwie liny wpadły do szybu , a końcówki dwóch pozostałych zostały spętlone na zestawie remontowym. W tym czasie w sąsiednim przedziale dwóch pracowników wyjeżdżało na zrąb szybu po przeprowadzeniu kontroli sań prowadniczych. Zostali oni uwięzieni w szybie na głębokości 320 m i w następstwie akcji ratowniczej uwolnieni o godz. 1055 przy wykorzystaniu ratowniczego wyciągu górniczego CSRG. (opis szczegółowy)
13. 15.08.2008 ZGH „Bolesław" S.A.
Kopalnia „Olkusz -Pomorzany"

 0/0/0

O godzinie 2050, podczas burzy z silnymi wyładowaniami atmosferycznymi, nastąpiło uszkodzenie wyłącznika mocy zabudowanego w polu linii 110 kV „Chrobry”, zasilającej stację transformatorową 110/6 kV GST-2, co skutkowało brakiem zasilania w energię elektryczną między innymi urządzeń stacji wentylatorów głównych przy szybach „Zachodni” i „Dąbrówka” oraz urządzeń głównego odwadniania przy szybie „Dąbrówka”. Po wykonaniu niezbędnych przełączeń w sieci elektroenergetycznej 6 kV zakładu górniczego o godzinie 2115 uruchomiono urządzenia głównego odwadniania przy szybie „Dąbrówka”, o godzinie 2120 załączono do ruchu wentylator nr 2 w stacji wentylatorów głównych przy szybie „Dąbrówka”, a o godzinie 2240 załączono do ruchu wentylator nr 1 w stacji wentylatorów głównych przy szybie „Zachodni”.
Awaria spowodowała przekroczenie o 25 cm maksymalnego poziomu wody w pompowni głównego odwadniania przy szybie „Dąbrówka”.
W trakcie zaistnienia awarii nie wystąpiła konieczność wycofania na powierzchnię dwóch pracowników zatrudnionych w pompowni głównego odwadniania przy szybie „Dąbrówka”.
Czas trwania awarii: od godziny 2050 do godziny 2120.                            (opis szczegółowy)
14. 04.09.2008 KWK "Szczygłowice"

 0/0/0

Około godziny 435, w Kompanii Węglowej S.A. KWK „Szczygłowice” w Knurowie doszło do zawalenia się szybu V oraz katastrofy budowlanej obiektów budowlanych zakładu górniczego przy szybie V.
Zniszczeniu i uszkodzeniu uległy: budynek nadszybia szybu V, obiekty stacji wentylatorów głównych przy szybie V, budynek po byłej maszynie wyciągowej, trzon szybowej wieży wyciągowej, obiekty stacji elektroenergetycznych, sieci elektroenergetyczne średniego napięcia. W miejscu szybu V powstało zapadlisko o promieniu około 30 metrów. Teren zagrożony obejmuje okrąg o promieniu około 100 metrów od osi szybu, w którym znajdowały się między innymi: nastawnia kolejowa oraz lokalna linia kolejowa relacji Czerwionka - Leszczyny - Knurów. W wyniku katastrofy doszło do zaburzenia przepływu powietrza w wyrobiskach kopalń „Szczygłowice” i „Knurów” oraz nastąpiło przekroczenie dopuszczalnych zawartości gazów w wyrobiskach. Z zagrożonych rejonów wycofano 509 pracowników. Prezes WUG w dniu 4 września 2008 r. powołał Komisję do zbadania przyczyn i okoliczności powstałej katastrofy budowlanej. Komisja zakończyła pracę w dniu 31 marca 2009 r. Przyczyną katastrofy budowlanej było zawalenie się szybu V spowodowane uszkodzeniem jego obudowy na głębokości od 61 do 67m, co spowodowało naruszenie stateczności podłoża gruntowego pod obiektami zlokalizowanymi w rejonie leja o dużym zasięgu oddziaływania, powstałego w wyniku wdarcia się do szybu mas ziemnych, poprzez uszkodzoną obudowę. Dla zabezpieczenia ruchu zakładów górniczych wykonano tamy izolujące wyrobiska dołowe mające połączenie z szybem. 
(opis szczegółowy)
15.  29.09.2008 PGNiG S.A. Oddz. w Sanoku
Podziemny Magazyn Gazu Ziemnego „Swarzów”

 0/0/0

Podczas wykonywania przez firmę Geofizyka Kraków drugiego etapu perforacji rur w odwiercie Swarzów - 17, w czasie zapuszczania perforatora rurowego, stwierdzono wypływ płuczki z odwiertu (erupcja wstępna) wskutek zachwiania równowagi ciśnień w otworze.(opis szczegółowy)
16. 07.11.2008 KWK "Rydułtowy - Anna"

 0/0/0

W trakcie prac opuszczania 8 lin prowadniczych Ø 52 mm i 4 lin odbojowych Ø 54 mm o długości każda po ok. 1300 m w szybie "Leon IV", dla nowobudowanego górniczego wyciągu szybowego wykonywanej przez firmę "SADEX" Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku będącej podwykonawcą firmy KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A., nastąpiło niekontrolowane uwolnienie dziewiątej opuszczanej liny (1-szej liny odbojowej) i jej wpadnięcie do szybu.
(opis szczegółowy)
17. 19.11.2008 KWK „Rydułtowy - Anna

 0/0/0

W wyniku wstrząsu wysokoenergetycznego o energii E=7,9 x 107 J, zaistniałego w rejonie ściany XIV-W1 w pokładzie 713/1-2 około 450 m przed frontem środkowej części ściany, nastąpiło zadziałanie zabezpieczenia gazowo-podmuchowego w transformatorze nr 1 co spowodowało jego wyłączenie. W związku z postojem stacji wentylatorów głównych przy szybie Powietrznym I i szybie Powietrznym V w godz. od 1751 do 1842, w trakcie akcji ratowniczej, wycofano załogę z wyrobisk dołowych (239 osób). Akcja została zakończona o godz. 2130.
(opis szczegółowy)
18. 20.12.2008

ZG "WEKOM II"

(kopaliny pospolite > 2 ha)

 0/0/0

Podczas podnoszenia, za pomocą żurawia wieżowego typu BK-1000B, bloku granitowego o masie około 25 ton, tj. wynoszącej 147 % udźwigu żurawia, nastąpiło jego przeciążenie i utrata stateczności. Przewracający się żuraw oparł się pomostem maszynowni wraz z kabiną operatora o półkę skalną, a pozostała część konstrukcji spadła na spąg wyrobiska. Operator nie doznał uszczerbku na zdrowiu.
(opis szczegółowy)
Łączna liczba poszkodowanych 0/0/2 x

 
Poszkodowani w wypadkach:
   śm  -  śmiertelnych
   c  -  ciężkich
   l  -  lekkich 

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

do góry