04 05 2017

  Wyższy Urząd Górniczy

  Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                             

Katowice, dnia 16 maja 2017 r.

 

INFORMACJA Nr 21/2017/EW

o niebezpiecznym zdarzeniu – przemieszczeniu się mas ziemnych budujących zbocze filara ochronnego zlikwidowanego odwiertu Lipa-X200 zlokalizowanego w granicach odkrywkowego zakładu górniczego „Lipinki 6”, należącym do Firmy Usługowo – Handlowej „G.T. TRANS” s.c. zaistniałym w dniu 27.04.2017 r.

Zdarzenie miało miejsce w zachodniej części wyrobiska odkrywkowego zakładu górniczego „Lipinki 6”. W zakładzie górniczym prowadzona jest eksploatacja złoża piasku metodą odkrywkową, systemem ścianowo–zabierkowym, jednym poziomem eksploatacyjnym na wyrobisku zlokalizowanym na wzniesieniu. Złoże piasku eksploatowane jest na podstawie koncesji Starosty Gorlickiego.

Teren i obszar górniczy „Lipinki 8” wyznaczony dla eksploatacji piasku ze złoża „Lipinki 6” zlokalizowany jest częściowo w terenie i obszarze górniczym „Kryg – Libusza – Lipinki” wyznaczonym dla eksploatacji ropy naftowej i gazu ziemnego w którego granicach znajduje się zlikwidowany odwiert Lipa-X200.

Przemieszczeniu uległy masy ziemne budujące południowe zbocze filara ochronnego zlikwidowanego otworu Lipa – X200, znajdującego w granicach obszaru górniczego odkrywkowego zakładu górniczego, na długości ok. 10,0 – 15,0 m i wysokości ok. 6 m mierząc wzdłuż średnicy korony filara ochronnego, w kierunku południowym wyrobiska.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie uzyskał informacje od kierownika ruchu zakładu górniczego Polskiego Górnictwa Nafty i Gazu w Warszawie oddział w Sanoku o naruszeniu strefy ochronnej zlikwidowanego odwiertu Lipa – X200 zlokalizowanego na działce nr 2096/5, w zakresie której prowadzona jest eksploatacja piasku ze złoża „Lipinki 6” w dniu 04.05.2017 r.

Kierownik ruchu odkrywkowego zakładu górniczego „Lipinki 6” nie dopełnił obowiązku powiadomienia Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie o zaistniałym zdarzeniu niebezpiecznym związanym z ruchem zakładu górniczego stwarzającym zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa powszechnego.

Przyczyny zaistniałego zdarzenia są wyjaśniane przez Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczegow Krakowie wydał decyzję nakazującą:

  • Prowadzić pomiary geodezyjne w celu obserwacji stabilności filara ochronnego od zlikwidowanego Odwiertu LX-200 i na ich podstawie sporządzić dokumentację mierniczą określającą wielkości deformacji powierzchni objętej zjawiskiem osuwania się mas ziemno-skalnych. Zakres, dokładność oraz częstotliwość ww. pomiarów prowadzić w oparciu o projekt pomiarów deformacji zatwierdzony przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.
  • Wykonywać pomiary inwentaryzacyjne elementów i zjawisk geologicznych oraz geologiczno-inżynierskich w celu rejestrowania i prognozowania zagrożenia osuwania się mas ziemno-skalnych, w sposób ustalony przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego w uzgodnieniu z geologiem górniczym.
  • Odbudować filar ochronny wokół otworu LX-200, przywracając zaleganie powierzchni ternu do stanu przed oberwaniem się mas ziemnych oraz zachowując nachylenie skarp końcowych podanych w Koncesji z dnia 01.07.2013r., znak OŚ.6522.2.3.2013, wydanej przez Starostę Gorlickiego.

oraz decyzję nakazującą usunięcie nieprawidłowości powstałych na wskutek naruszenia przepisów stosowanych w ruchu zakładu górniczego, polegających na:

  • braku określenia rodzaju prac, które są szczególnie niebezpieczne,
  • braku zabezpieczenia miejsca niebezpiecznego, zlokalizowanego w terenie zakładu górniczego sposób ustalony przez kierownika ruchu zakładu górniczego,
  • braku informacji stwierdzającej przez osobę kierownictwa lub dozoru ruchu zakładu górniczego, że zagrożenie związane z przemieszczeniem się mas skalnych budujących zbocze filara zostało usunięte przed ponownym podjęciem pracy,
  • braku wykonywania i rejestrowania w odpowiednich książkach kontroli znajdujących się na terenie zakładu górniczego kontroli stanu wyrobisk górniczych i zwałowisk w zakresie i w terminach ustalonych przez KRZG.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krakowie.

do góry