04.06.2008.1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 9.06.2008 r.

I N F O R M A C J A Nr 34/2008/EW

w sprawie awarii transformatora T  21 przekształtnika tyrystorowego zasilającego silnik M 2 maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego zainstalowanego w przedziale północnym szybu I- Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK „Budryk”, zaistniałej w dniu 4.06.2008 r. o godzinie 1044.

Na podstawie przeprowadzonych badań Urząd Górniczy do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych ustalił, co następuje:
Górniczy wyciąg szybowy skipowy, zainstalowany w przedziale północnym szybu I, eksploatuje się na podstawie zezwolenia Nr 2 Dyrektora UGBKUE L.dz.UGBKUE/023/0026/02497/05/JK z dnia 20.09 2005 r. przy parametrach ruchu: QU – 34 Mg, VU – 16 m/s.
Górniczy wyciąg szybowy wyposażono w maszynę wyciągową typu 4L-5500/2x2400. Do napędu maszyny wyciągowej zastosowano dwa silniki prądu stałego typu PW 105 oraz PW 115 z których każdy osobno zasila się z dwóch szeregowo połączonych przekształtników tyrystorowych. Każdy z przekształtników zasila się z jednego transformatora typu TZF 3150/6 produkcji ABB o parametrach:
- napięcie znamionowe GN: 6300V,
- prąd znamionowy GN: 288,7A,
- napięcie znamionowe DN: 450V,
- prąd znamionowy DN: 4041A,
- moc znamionowa: 3150 kVA.

W dniu 4.06.2008 r. na zmianie A prowadzone było wydobycie. O godzinie 1044 nastąpiło awaryjne zatrzymanie maszyny wyciągowej hamulcem bezpieczeństwa, spowodowane wyłączeniem pola 6 kV zasilającego transformator T 21 przekształtnika tyrystorowego silnika M 2. Człon zwarciowy zabezpieczenia typu Multimuz 2 tego pola został pobudzony wskutek zwarcia międzyzwojowego w fazie T transformatora T 21. W wyniku oględzin transformatora T 21 stwierdzono uszkodzenie uzwojenia, w dolnej części kolumny fazy T, po jego trzyletniej eksploatacji. Dokumentacja górniczego wyciągu szybowego przewiduje rezerwowy tryb pracy maszyny wyciągowej, w którym każdy silnik zasilany jest z jednego przekształtnika i transformatora przy parametrach: QU – 34 Mg, VU – 7 m/s. Po przełączeniu maszyny wyciągowej w tryb rezerwowy (wyłączenie z ruchu dwóch przekształtników tyrystorowych) o godzinie 1330 uruchomiono maszynę wyciągową i rozpoczęto wydobycie.

W wyniku kontroli dokumentów dotyczących eksploatacji transformatora nieprawidłowości nie stwierdzono.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych nie wydał decyzji.

Informację opracowano na podstawie danych z UGBKUE w Katowicach.

do góry