04.08.2008

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 7.08.2008 r.

I N F O R M A C J A Nr 50/2008/EW

w sprawie awaryjnego wyłączenia zasilania zakładu górniczego w energię elektryczną ze stacji elektroenergetycznej 110/20/6 kV „Jankowice szyby główne” w dniu 4 sierpnia 2008r. o godz. 1610 w Kompanii Węglowej S. A. – Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Jankowice” w Rybniku.

KW S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Jankowice” posiada zasilanie w energię elektryczną ze stacji elektroenergetycznej 110/20/6 kV „Jankowice szyby główne” oraz z rozdzielni 20 kV „KWK Chwałowice”. Do stacji elektroenergetycznej „Jankowice szyby główne” energia elektryczna dostarczana jest dwiema niezależnymi liniami napowietrznymi 110 kV tj. linią „Moszczenica” oraz linią „Huta Silesia”, będącymi w gestii dystrybutora energii elektrycznej Vattenfall Distribution Poland S.A. Stacja elektroenergetyczna „Jankowice szyby główne” zapewnia pełne zapotrzebowanie mocy dla zakładu górniczego, natomiast rozdzielnia „KWK Chwałowice” zapewnia zapotrzebowanie mocy minimalnej, gwarantującej zachowanie bezpieczeństwa ludzi, mienia i środowiska.

W dniu 4 sierpnia 2008 r. wszystkie obiekty zakładu górniczego były zasilane w energię elektryczną ze stacji „Jankowice szyby główne”, a układ zasilania z rozdzielni „KWK Chwałowice” był utrzymywany w stanie bez obciążenia. O godzinie 1610 nastąpiło przerwanie dopływu energii elektrycznej do stacji „Jankowice szyby główne”, zarówno linią „Moszczenia” jak i linią „Huta Silesia”, będącymi w gestii dystrybutora energii elektrycznej Vattenfall Distribution Poland S.A. Brak zasilania w energię elektryczną zakładu górniczego spowodował między innymi unieruchomienie wentylatorów głównych nr 1 i 2 w stacji wentylatorów przy szybie III oraz wentylatora głównego nr 2 w stacji wentylatorów przy szybie IV. Ponadto unieruchomione zostały wszystkie górnicze wyciągi szybowe zakładu górniczego. W chwili awarii górniczymi wyciągami szybowymi nie prowadzono jazdy ludzi. Wobec przedłużającego się braku zasilania zakładu górniczego, o godzinie 1630 (po 20 minutach od zaniku energii elektrycznej) rozpoczęto akcję ratowniczą polegającą na wycofywaniu pracowników z zagrożonych rejonów w kierunku szybów wdechowych, do prądu świeżego powietrza. W efekcie akcji ratowniczej z zagrożonych rejonów wycofano 390 pracowników.

W związku z utrzymującym się brakiem zasilania zakładu górniczego w energię elektryczną ze stacji „Jankowie szyby główne” przystąpiono do wykonania odpowiednich przełączeń w wewnętrznej sieci rozdzielczej zakładu górniczego, dla uzyskania zasilania z rozdzielni „KWK Chwałowice”. Przy zasilaniu zakładu górniczego z rozdzielni „KWK Chwałowice”, o godzinie 1657 uruchomiono wentylator główny nr 2 w stacji wentylatorów przy szybie III, a o godzinie 1702 wentylator główny nr 2 w stacji wentylatorów przy szybie IV. W międzyczasie, tj. o godzinie 1643, dystrybutor energii elektrycznej Vattenfall Distribution Poland S.A. przywrócił dostarczanie energii elektrycznej do stacji „Jankowie szyby główne” linią „Huta Silesia”. W tej sytuacji dokonano kolejnych przełączeń w wewnętrznej sieci rozdzielczej zakładu górniczego i w wyniku tego o godzinie 1742 uruchomiono wentylator główny nr 1 w stacji wentylatorów przy szybie III, a następnie kolejno pozostałe obiekty zakładu górniczego, w tym górnicze wyciągi szybowe. Po przywróceniu przewietrzania wyrobisk 84. pracowników przywrócono na stanowiska pracy, a pozostałych (306 osób) skierowano na wyjazd na powierzchnię w związku z kończącym się dla nich czasem pracy pod ziemią.

W związku z zaistniałą awarią nie zgłoszono zaistnienia wypadku. Na skutek braku zasilania w energię elektryczną, nie zanotowano przekroczeń dopuszczalnego stężenia metanu w wyrobiskach.
O godzinie 2200, dystrybutor energii elektrycznej Vattenfall Distribution Poland S.A., rozpoczął dostarczanie energii elektrycznej do stacji elektroenergetycznej 110/20/6 kV „Jankowice szyby główne” również linią napowietrzą 110 kV „Moszczenia”.

Przyczyną awaryjnego wyłączenia zasilania zakładu górniczego w energię elektryczną była przerwa w dopływie energii elektrycznej do stacji elektroenergetycznej 110/20/6 kV „Jankowice szyby główne” zarówno linią „Moszczenia” jak i linią „Huta Silesia”, będącymi w gestii dystrybutora energii elektrycznej Vattenfall Distribution Poland S.A.

Według wyjaśnień Vattenfall Distribution Poland S.A. sytuacja ta wystąpiła w wyniku uszkodzenia „mostków prądowych szyn zbiorczych 110 kV na SE Moszczenia, która ze względu na modernizację pracuje w układzie przejściowym. Uszkodzenie to spowodowało wyłączenie będącego pod napięciem systemu szyn zbiorczych zasilających między innymi SE Jankowice od strony SE Moszczenia”. W tym samym czasie nastąpiło „awaryjne wyłączenie linii 110 kV Wielopole Przyszowice oraz linii Wielopole Foch, co spowodowało pozbawienie napięcia systemu II w SE Wielopole i tym samym brak zasilania od tej strony SE Jankowice”. Ponadto Vattenfall Distribution Poland S.A. poinformował, „że ze względu na rozległość w.w. awarii została powołana komisja poawaryjna, która ma na celu określić przebieg i przyczynę awarii”.

Wobec nie stwierdzenia nieprawidłowości w ruchu zakładu górniczego odstąpiono od dalszego ustalania stanu faktycznego zaistniałego zdarzenia.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych w Katowicach nie wydał decyzji.

Informację opracowano na podstawie danych z UGBKUE w Katowicach.

do góry