06 06 2024

    Wyższy Urząd Górniczy
            Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                                Katowice, dnia  25 czerwca 2024 r.

INFORMACJA Nr 26/2024/EW

o pożarze podziemnym, do którego doszło w dniu 6 czerwca 2024 r. około  godziny 136  w rejonie pasa P-2 z wnęki Wn-7 przy poch. H-7 w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie

Do pożaru podziemnego doszło w rejonie pasa P-2 z wnęki Wn-7 przy poch. H-7, na głębokości 810 m, przy komorze maszyn ciężkich KMC C-30A, w odległości około 570 m na południe od szybów wdechowych P-V i P-VI. 

W dniu 6 czerwca 2024 r. o godzinie 136, na zmianie IV WSP z dnia 5 czerwca 2024 r., trzej górnicy strzałowi, jadący pojazdem typu SWT pochylnią H-7, zauważyli dymy wydobywające się wnęki Wn-7. Wycofali się do najbliższego telefonu i powiadomili o zdarzeniu sztygara zmianowego oddziału strzałowego S-3 (dalej „sztygar”). Sztygar wraz z górnikami strzałowymi oraz pracownikami pobliskiej komory maszyn ciężkich KMC C-30A, po przybyciu we wskazane miejsce dostrzegli w pasie P-2 palące się otwartym płomieniem odpady technologiczne. Pracownicy przystąpili do aktywnego gaszenia pożaru gaśnicami podręcznymi. Po nieudanej próbie ugaszenia pożaru sztygar poinformował telefonicznie dyspozytora górniczego, który rozpoczął prowadzenie akcji pożarowej i wezwał pogotowie ratownicze z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Sobinie (JRGH). Następnie kierowanie akcją ratowniczą przejął Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego (KRZG). Przybyli z JRGH ratownicy, po wstępnym rozpoznaniu z wykorzystaniem kamer termowizyjnych, stwierdzili zarzewie pożaru w rejonie pasa P-2 z wnęki Wn-7. Po określeniu strefy zagrożenia, wycofaniu zagrożonej załogi, wystawieniu posterunków na dojściach do strefy zagrożenia i założeniu bazy ratowniczej zastępy ratownicze podjęły aktywne gaszenie pożaru. Wykonywane były pomiary temperatury i składu powietrza kopalnianego. Gazy pożarowe odprowadzane były do szybów wydechowych SW-3 i P-VII. Ze strefy zagrożenia wycofanych zostało 30 pracowników. Aparatów ucieczkowych nie użyto. Żaden z pracowników nie doznał obrażeń. Prace ratownicze prowadzone były na podstawie planu akcji przeciwpożarowej w komorze K-9 (Wn-8), od pochylni H-7 do pasa P-4, w pasie P-2, od komory K-9 do komory K 7 oraz w pasie P-3, od komory K-9 do komory K-10. Akcja ratownicza polegała na podawaniu w miejsce pożaru wody z rurociągu p.poż., mechanicznym przebieraniu ładowarkami nadpalonych odpadów oraz przewożeniu ich do lokalnych niecek i wyznaczonych wnęk, w których były dalej schładzane. Dla ochrony stropu poddanego oddziaływaniu termicznemu, w rejonie pożaru zabudowane zostały trzy stojaki hydrauliczne ze stropnicami typu Hydrotech. W aparatach bojowych ratownicy pracowali w czasie wstępnego rozpoznania zarzewia pożaru oraz podczas penetracji wyrobisk za ogniskiem pożaru. Po ugaszeniu pożaru, a także uzyskaniu pozytywnych wyników pomiarów parametrów atmosfery kopalnianej w miejscu pożaru oraz za ogniskiem pożaru, na drogach odprowadzenia powietrza w kierunku szybów wentylacyjnych, kierownik akcji ratowniczej w dniu 7 czerwca 2024 r. o  godzinie 055 zakończył prowadzenie akcji ratowniczej (pożarowej). Polecił dalszą kontrolę miejsca ugaszonego pożaru oraz przebranych i zdeponowanych odpadów, połączoną z ich schładzaniem wodą z rurociągów technologicznych przez kolejne zmiany robocze. Ponadto w ramach poleconych prac profilaktycznych przebrano i sprawdzono pozostałą część komory K 9 w kierunku pasa P-4 oraz doszczelniono podsypki wygradzające rejon nieczynnych wyrobisk. W akcji ratowniczej brało udział 13 zastępów ratowniczych (3 z JRGH i 10 z KSRG). W bazie obecny był lekarz zabezpieczenia medycznego oraz specjalista z JRGH.

Przyczyną pożaru było najprawdopodobniej zaprószenie ognia w nieczynnych wyrobiskach, w których zdeponowane były nieposegregowane, pożarowo niebezpieczne odpady technologiczne, w nieustalony dotąd sposób.

Zalecenia organizacyjno-techniczne

W związku z zaistniałym pożarem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, po oględzinach miejsca zdarzenia, wydał decyzję z dnia 10 czerwca 2024r., którą wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, w części dotyczącej wyrobisk: komory K-9 od pochylni H-7 do pasa P-4, pasa P-2 od komory K-9 do komory K-7 oraz pasa P-3 od komory K-9 do komory K-10, do czasu: przeprowadzenia kontroli stanu tych wyrobisk i ich obudowy po zaistniałym pożarze podziemnym oraz doprowadzenia ich do stanu bezpiecznego i funkcjonalnego; przeprowadzenia kontroli wyrobisk w rejonie przyległym do ww. wyrobisk pod kątem zalegania w nich materiałów pożarowo niebezpiecznych, w sposób i na zasadach określonych przez KRZG, oraz nakazał: usunąć materiały pożarowo niebezpieczne zgromadzone w czasie prowadzonej akcji ratowniczej w komorze K-5 (Wn-4) i K-8 (Wn-7) od pochylni H-7 do pasa P-2 oraz wnęce Wn-14 z osadnika nr 1, a także materiały pożarowo niebezpieczne nagromadzone w komorze K-7 i K-8 od pasa P-2 do pasa P-4, jak również w pasie P-3 od komory K-10 do komory K-11, w sposób i na zasadach określonych przez KRZG, w szczególności zapewniający identyfikację zgromadzonych odpadów.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry