07 04 2022

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia  6 maja 2022 r.

INFORMACJA Nr 14/2022/EW

w sprawie wypadku śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym oraz poparzenia łukiem elektrycznym, zaistniałego w dniu 7 kwietnia 2022 r. o godzinie 1230 w Zakładach Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie - Kopalnia „Olkusz-Pomorzany”, któremu uległ elektromonter oddziału elektrycznego, lat 63, pracujący w górnictwie 42 lata.

Wypadek zaistniał w polu rozdzielczym nr 1 rozdzielni 6 kV GST-2 stacji transformatorowej 110/6 kV, zlokalizowanej na powierzchni w rejonie szybu „Dąbrówka”.

Rozdzielnia 6 kV GST-2 wykonana została z pól rozdzielczych budowy otwartej, jako dwusystemowa, dwusekcyjna ze sprzęgłem podłużno-poprzecznym. Zasilona jest z stacji transformatorowej 110/6 kV poprzez dwa transformatory 110/6 kV o mocy 10 MVA każdy oraz dodatkowo dwoma wiązkami kablowymi z pól nr 4 i 27 rozdzielni 6 kV GST-1 odpowiednio do pól nr 1 i nr 32 rozdzielni. Pole nr 1, dopływowe z rozdzielni 6 kV GST-1, wyposażono w odłączniki szynowe i kablowy typu OW III oraz wyłącznik mocy typu WMSWP 10/12/3,5, 1250 A z napędami pneumatycznymi. Sterowanie aparaturą rozdzielczą zrealizowano zdalnie z nastawni znajdującej się w osobnym pomieszczeniu budynku rozdzielni. Dodatkowo sterowanie wyłącznikiem mocy zrealizowano lokalnie przyciskami umieszczonymi na przedniej elewacji pola rozdzielczego.

W dniu 7 kwietnia 2022 r. na zmianie pierwszej, rozpoczynającej się o godzinie 600, nadzór nad ruchem urządzeń elektrycznych w stacji transformatorowej 110/6 kV wraz z rozdzielnią 6 kV GST-2 pełniła osoba dozoru ruchu oddziału elektrycznego, natomiast do obsługi i bieżących kontroli urządzeń i instalacji elektrycznych zatrudniono elektromontera dyżurnego tego oddziału. W tym dniu osoba dozoru zaplanowała przegląd okresowy sekcji I rozdzielni 6 kV GST-2 zasilanej z pola nr 4 rozdzielni 6 kV GST-1 do pola nr 1 tej sekcji. W tym celu wystawiono pisemne polecenie wykonania pracy nr 1/IV/2022, w którym do pracy wyznaczono 3 osobowy zespół pracowników. Dopuszczającym do pracy był elektromonter dyżurny wyznaczony do obsługi urządzeń rozdzielni 6 kV GST-2. 

Około godziny 1230 po zakończeniu prac związanych z przeglądem sekcji I i zlikwidowaniu miejsca pracy załączono napięcie do pola nr 1 od strony rozdzielni 6 kV GST-1. Dopuszczający po zamknięciu odłącznika kablowego w polu nr 1 udał się na poziom kablowy w celu sprawdzenia stanu jego zamknięcia, a pracownicy zespołu poszli do pomieszczenia nastawni. Z nieustalonych przyczyn dopuszczający wszedł do celki przedziału kablowego pola nr 1 znajdującego się pod napięciem, powodując zwarcie w wyniku, którego uległ porażeniu prądem elektrycznym i poparzeniu łukiem elektrycznym. 

W wyniku powstałego zwarcia uszkodzeniu uległa aparatura rozdzielcza zabudowana w polu rozdzielczym nr 1 m.in. włącznik mocy i odłączniki szynowe.

Pierwszej pomocy poszkodowanemu udzielili pracownicy znajdujący się w pomieszczeniu nastawi, którzy natychmiast udali się na miejsce zdarzenia i wynieśli poszkodowanego na zewnątrz budynku rozdzielni. W międzyczasie powiadomili o wypadku Zespół Ratownictwa Medycznego. Po udzieleniu pomocy lekarskiej poszkodowanego przetransportowano śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. 30.04.2022 r. nastąpił zgon poszkodowanego.

Przyczyną wypadku śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym oraz poparzenia łukiem elektrycznym było wpadnięcie elektromontera do wnętrza celki przedziału kablowego pola nr 1 na szyny mostu szynowego znajdujące się pod napięciem 6 kV.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego ZGH „Bolesław” S.A. w Bukownie - Kopalnia „Olkusz-Pomorzany” w części dotyczącej urządzeń rozdzielczych zabudowanych w polu nr 1 rozdzielni 6 kV GST-2 oraz określił warunki wznowienia ruchu ww. urządzeń.

Informację opracowano na podstawie danych z SUG w Katowicach.

do góry