10 02 2023

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 8 maja 2023 r.

INFORMACJA Nr 6/2023/EW

w sprawie wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 10 lutego 2023 r. około godziny 2200 w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ZG „Rudna”, któremu uległ górnik strzałowy firmy Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A., lat 52, pracującego w górnictwie 13 lat, w przodku chodnika W‑369e z przecinki P-52 w oddziale G-5.


Do wypadku ciężkiego doszło w wyniku odspojenia się bryły skalnej z czoła przodka chodnika W-369e z przecinki P-52 i opadnięcia jej na znajdującego się w nim górnika strzałowego. Zdarzenie miało miejsce w rejonie robót górniczych prowadzonych przez oddział G-5 firmy Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. wykonującej wyrobiska w kopalni „Rudna”. 

Chodnik W-369e z pasa P-52, o wysokości ok. 2,8 m i szerokości ok. 7 m pod stropem, drążony był na głębokości 1200 m w złożu rud miedzi zbudowanym z piaskowców i dolomitów, zapadającym pod kątem 8° w kierunku postępu wyrobiska. Strop chodnika zabezpieczony był obudową kotwową o długości żerdzi 1,8 m w siatce kotwienia 1,0 m × 1,0 m.

W dniu 10 lutego 2023 r. na zmianie III WSP, rozpoczynającej się o godzinie 1800 górnik strzałowy miał za zadanie nadzorować wykonanie otworów strzałowych samojezdnym wozem wiercącym SWW FaceMaster 1.7 w przodku chodnika W-369e z przecinki P 52. Po odwierceniu większości otworów operator wiertnicy przesterował organ roboczy do wykonania pozostałych dwóch otworów przyspągowych w prawej części przodka. Górnik strzałowy wszedł do przodka, najprawdopodobniej w celu wyczyszczenia ze zwiercin oraz zabezpieczeniu przed zalaniem wodą odwierconych już trzech otworów przyspągowych w lewej części przodka. Z  dolomitycznej części czoła przodka odspoiła się bryła skalna o wymiarach ok. 1,20 m x 0,55m x 0,20m, która opadając uderzyła górnika strzałowego. Przebywający w pobliżu pracownicy wezwali sanitariusza oraz poinformowali osobę dozoru o zdarzeniu. Poszkodowany, po udzieleniu pierwszej pomocy, przetransportowany został pod szyb R IX, gdzie został przejęty przez lekarza i ratowników z JRGH w Sobinie. Po zaopatrzeniu medycznym poszkodowanego wydano szybem na powierzchnię i przewieziono karetką do szpitala w Lubinie. W dniu 13 lutego 2023 r. wypadek został zakwalifikowany jako ciężki.

Podczas oględzin miejsca wypadku stwierdzono niemające związku ze zdarzeniem nieprawidłowości, polegające na występowaniu luźnych brył skalnych w przecince P-51, pomiędzy chodnikami W-369d i W-369e i w chodniku W-369e, na odcinku pomiędzy przecinkami P-51 i P-52 oraz braku obudowy wnęki przecinki P-52 z chodnika W 396e.

Przyczyną wypadku ciężkiego było uderzenie górnika strzałowego bryłą skalną, która odspoiła się od czoła przodka i opadła do wyrobiska.

Do wypadku przyczyniło się wejście górnika strzałowego do przodka, z nieoberwanym właściwie czołem, przed zakończeniem wiercenia otworów strzałowych.

Po przeprowadzonych w dniu 11 lutego 2023 r. oględzinach miejsca wypadku Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” w Polkowicach, w części dotyczącej: 

  1. Przecinki P-51 pomiędzy chodnikami W-369d i W-369e oraz chodnika W-369e na odcinku pomiędzy przecinkami P-51 i P-52 do czasu wykonania niezbędnej obrywki stropu i ociosów oraz usunięcia zagrożenia od nieprawidłowo wychylonych ociosów w części dolomitycznej wyrobiska. 
  2. Przodka wnęki przecinki P-52 z chodnika W-396e do czasu zabudowy otwarcia stropu na odcinku od skrzyżowania z chodnikiem W-369e do czoła przodka. 
  3. Przodka wnęki chodnika W-396e z przecinki P-52 do czasu:
    • odpompowania zalegającej w przodku wody i udokumentowania uzupełniającymi pomiarami mierniczymi i zdjęciami stanu przodka i odspojonych z czoła przodka brył skalnych, które opadły na spąg wyrobiska,
    • ustalenia bezpiecznego sposobu prowadzenia robót wiertniczo-strzałowych w zaistniałych warunkach związanych z występowaniem niewłaściwie wychylonego czoła przodka w jego części dolomitycznej, z występowaniem odspojeń dolomitów w miejscach odwierconych otworów strzałowych, w zaistniałych warunkach górniczo-geologicznych związanych z prowadzeniem wyrobiska na upad w rejonie fleksury Jakubowa, na zasadach ustalonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry