10.03.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 16 marca 2010r.

I N F O R M A C J A Nr 10/2010 EW

o pożarze endogenicznym, zaistniałym w dniu 10.03.2010 , około godz. 1837 w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” ruch „Mysłowice” w Mysłowicach.

Pożar endogeniczny zaistniał w zrobach zawałowych ściany 1503 w pokładzie 510 warstwa 3 (przystropowa) na poziomie 500 m. Pokład 510, o miąższości warstwy ok. 2,9 m - 8,6 m i nachyleniu 7o, zaliczony został do II kategorii zagrożenia metanowego (wyrobiska objęte granicami pola IV kategorii zagrożenia metanowego), III stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, I stopnia zagrożenia wodnego oraz IV grupy skłonności węgla do samozapalenia. Ściana 1503, o nachyleniu podłużnym ok. 5o i poprzecznym 3o-4o, przewietrzana była systemem na „U”.

W dniu 10.03.2010 r. na zmianie popołudniowej, podczas kontroli doraźnej przeprowadzanej w ścianie 1503 przez nadinspektora OUG w Katowicach przy współudziale przedstawiciela WUG, stwierdzono występowanie w przepływowym prądzie powietrza stężeń CO w przedziale od 36 ppm do 50 ppm. W związku z tym, około godziny 1837, rozpoczęto akcję pożarową. W strefie zagrożenia, obejmującej wyrobiska przyścianowe oraz wyrobiska którymi odprowadzano powietrze do szybu wentylacyjnego „Południowy”, zatrudnionych było 27 pracowników, których wycofano bez użycia aparatów ucieczkowych. Akcja polegała na lokalizacji ogniska pożaru, zabezpieczeniu dojść do strefy zagrożenia posterunkami zabezpieczającymi oraz doprowadzenia do ściany linii chromatograficznej dla kontroli stężeń gazów pożarowych. Plan prac przewidywał między innymi podawanie pyłów dymnicowych i wody do zrobów ściany oraz przygotowanie do budowy tam izolacyjnych przeciwwybuchowych dla wyłączenia rejonu z sieci wentylacyjnej kopalni.

Prace wykonywano z udziałem zastępów ratowniczych własnych kopalni oraz zastępów CSRG w Bytomiu.
W czasie akcji prowadzono ciągłą kontrolę parametrów atmosfery w rejonie zagrożenia.
Wyniki analiz chromatograficznych prób powietrza, pobranych w dniu 11.03.2010 r. w prądzie powietrza wypływającym ze ściany przedstawiały się następująco:

składniki powietrza /
linia chromatograficzna

CO
[%]

CO2
[%]

O2
[%]

CH4
[%]

C2H4
[%]

C2H6
[%]

H2
[%]

Chodnik nadścianowy ściany 1503, 10m od skrzyżowania ze ścianą

0,0030

0,44

19,82

0,26

0,0

0,0

0,0

przy temperaturze ts=25oC. Akcja została zakończona 12.03.2010 r. o godz. 957.

Nadzór nad prowadzoną akcją pożarową sprawował Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach.

Prawdopodobną przyczyną pożaru endogenicznego było samozapalenie się węgla w zrobach zawałowych ściany 1503.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry