10.07.2013

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 12.07.2013 r.

I N F O R M A C J A Nr 35/2013/EW

w sprawie awarii rurociągu do zatłaczania wody złożowej do odwiertu T-33, stwierdzonej w dniu 10.07.2013 r. ok. godz. 830 w Kopalni Gazu Ziemnego Tarnów I należącej do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie – Oddział w Sanoku.

Kopalnia Gazu Ziemnego Tarnów I eksploatuje gaz ziemny z zawartością węglowodorów gazolinowych i siarkowodoru. W procesie technologicznym kopalni gaz podlega odsiarczaniu i osuszaniu. Uzyskana woda złożowa gromadzona jest w dwóch zbiornikach wody złożowej o pojemnościach V=50 m3 i V=48 m3 skąd zatłaczana jest okresowo rurociągami Ø 89mm do odwiertów T-21 i T-33 woda złożowa. Rurociągi mają długości odpowiednio 302 m i 1698 m.

W dniu 10.07.2013 r. zatłaczania wody złożowej do odwiertu T-33 nie prowadzono. Około godz. 800 przeprowadzono próbę szczelności rurociągu do odwiertu T-33. Stwierdzono nieszczelność rurociągu i zlokalizowano miejsce prawdopodobnego wycieku – ok. 50 m za ogrodzeniem KGZ Tarnów I na działce prywatnej. Widoczny na powierzchni pas zawilgoconej gleby miał wymiary ok. 43 m x 3 m. Przystąpiono do usuwania awarii.

Po odkopaniu rurociągu (na głębokość ok. 1,0 m) stwierdzono jego perforację korozyjną o średnicy ok. 8 mm. Zebrany grunt do utylizacji gromadzony został na terenie KGZ Tarnów I na betonowych płytach wyłożonych folią.

W dniu 11.07.2013 r. dokonano naprawy rurociągu.
Po pobraniu próbek gleby do analizy przez przedstawiciela WIOŚ, zostanie podjęta decyzja odnośnie zakresu robót związanych z wymianą gleby i zasypania wykopu.

Awaria nie spowodowała zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi ruchu zakładu górniczego.
Usuwanie awarii nie zostało zakończone

Przyczyną awarii rurociągu do zatłaczania wody złożowej była korozyjna perforacja ścianki rurociągu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krakowie.


do góry