10.07.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Górnictwa Otworowego
i Wiertnictwa

Katowice , dnia 23.07.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 33/2014/EW

sprawie awarii zasilania w energię elektryczną części obiektów, maszyn, urządzeń i instalacji zakładu górniczego, zaistniałej w dniu 10 lipca 2014 r. o godzinie 220 w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie.

Awaria miała miejsce w polu sprzęgłowym nr 6 dwusystemowej, dwusekcyjnej stacji 110 kV GST-KSP zasilającej w energię elektryczną KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG „Polkowice-Sieroszowice” w rejonie szybu SW-1. Pole sprzęgłowe wyposażono w odłączniki szynowe i sekcyjne typu SGF123n100, wyłącznik mocy typu LTB145D1/B, przekładniki prądowe typu J110-4a i przekładniki napięciowe typu Uo-110b. Z sekcji A zasilono transformator T1 110/6 kV, a z sekcji B transformator T2 110/6 kV. W dniu 10.07.2014 r. stacja 110 kV GST-KSP zasilana była dwoma liniami napowietrznymi 110 kV, pole sprzęgła poprzeczno-podłużnego było załączone i pracowały dwa transformatory T1 i T2 110/6 kV. O godz. 220, w wyniku zadziałania zabezpieczeń odległościowych nastąpiło awaryjne wyłączenie spod napięcia urządzeń stacji, spowodowane uszkodzeniem wewnętrznym, a następnie pożarem przekładnika prądowego typu J110-4a zabudowanego w fazie L3 pola nr 6 sprzęgła podłużno-poprzecznego. W wyniku zdarzenia przekładnik prądowy został zniszczony, a w polu nr 6 sprzęgła, uszkodzeniu uległy:

  • izolatory wyłącznika mocy oraz odłączników szynowych,
  • szafka kablowa.

Ponadto uszkodzeniu uległo zabezpieczenie odległościowe typu MICOM P433 zabudowane w nastawni stacji.

Awaryjne wyłączenie spod napięcia stacji 110 kV GST-KSP spowodowało pozbawienie zasilania w energię elektryczną maszyn, urządzeń, instalacji i obiektów na powierzchni i częściowo w wyrobiskach w rejonie szybu SW-1, między innymi: górniczy wyciąg szybowy szybu SW1, przedział klatkowy i przedział skipowy oraz rejon górniczy GG-5 w wyrobiskach dołowych. W trakcie awarii wyrobiska w rejonie szybu SW1 przewietrzane były przez stację wentylatorów zabudowaną przy szybie SW-3 i nie było potrzeby wycofania załogi. Nie zgłoszono zdarzeń wypadkowych. Wyjazd załogi odbył się górniczym wyciągiem szybowym szybu P-V.

O godz. 550 przywrócono zasilanie maszyn, urządzeń, instalacji i obiektów w rejonie szybu SWI z transformatora T1 110/6 kV, a o godz. 1230 do ruchu załączono transformator T2 110/6 kV. Sprzęgło poprzeczno-podłużne wraz z uszkodzonymi urządzeniami w polu nr 6 wyłączono z ruchu.

W związku z zaistniałą awarią, Dyrektor SUG w Katowicach wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG„ Polkowice-Sieroszowice”, w części dotyczącej urządzeń stacji 110 kV GST-KSP, w zakresie pól sprzęgłowych nr 4 i nr 6 oraz określił warunki wznowienia ruchu tych urządzeń. Ponadto nakazał przedsiębiorcy uzyskanie opinii wyspecjalizowanej jednostki, w zakresie określenia przyczyn uszkodzenia i pożaru przekładnika prądowego typu Jl10-4a odnoście prawidłowości rozwiązań technicznych zastosowanych w stacji 110 kV GST-KSP.

Informację sporządzono na podstawie danych z SUG.

do góry