11 05 2015

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa
Otworowego i Wiertnictwa

Katowice, dnia 20 maja 2015 r.

 

I N F O R M A C J A Nr 20/2015/EW

 

o awarii koparki wielonaczyniowej kołowej typu KWK-910 nr 17, współpracującej z przenośnikiem samojezdnym PGOT nr 1, pracującej na poziomie roboczym +85 m, zaistniałej w dniu 11.05.2015 r. ok. godziny 0809 w Przedsiębiorstwie PGE GiEK S.A., Odział KWB „Turów” w Bogatyni.

 

W dniu 11.05.2015 r., na zmianie I, w Oddziale Kopalnia Węgla Brunatnego „Turów” w Bogatyni, na poziomie + 85 m wyrobiska, koparką wielonaczyniową kołową typu KWK – 910 o numerze zakładowym K‑17 (dalej w tekście K-17) urabiano ścianę nadkładową o wysokości około 4  m. Nadkład transportowany był przenośnikami koparki do przenośnika gąsienicowego typu PGOT-4500 o numerze zakładowym 1 (dalej w tekście PGOT), a następnie przenośnikami poziomymi C-9.5 i C-9 na składowisko. Ok. godz. 0805 nastąpił postój ciągu przenośników poziomych C-9 i C-9.5 oraz przenośników taśmowych w PGOT koparce K-17, spowodowany brakiem odbioru nadkładu. Podczas postoju, ok. godz. 0809  w koparce K-17 nastąpiło opadnięcie zespołu konstrukcji wysięgnika załadowczego koparki na konstrukcję wysięgnika przenośnika odbierającego PGOT, powodując deformację konstrukcji wysięgnika załadowczego koparki oraz zgięcie konstrukcji wysięgnika przenośnika odbierającego PGOT i jego dociśnięcie do krawędzi poziomu roboczego +85 m. Nastąpiło również zerwanie cięgieł i złamanie konstrukcji przeciwwagi tego wysięgnika i opadnięcie przeciwwagi na podłoże wyrobiska. Opadająca przeciwwaga zniszczyła: konstrukcję przenośnika gąsienicowego PGOT wraz z kabiną rozdzielni elektrycznej, falowniki i instalacje elektryczne zabudowane w tej części PGOT oraz pomieszczenie socjalne załogi.

Ustalono, że przyczyną opadnięcia konstrukcji wysięgnika załadowczego koparki było pęknięcie osi (sworznia o średnicy 360 mm i długości ok. 2,5 m), poniżej miejsca jej mocowania do konstrukcji koparki oraz wysunięcie jej z osłony rurowej i opadnięcie na pomost, co spowodowało opadnięcie kolejno: siłownika zwodzenia zespołu wysięgnika załadowczego koparki, następnie konstrukcji wysięgnika załadowczego koparki na konstrukcję wysięgnika odbierającego przenośnika gąsienicowego PGOT i przeciwciężaru.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu został poinformowany o awarii koparki KWK-910 w dniu 11.05.2015 r. o godzinie 1100.

W związku z zaistniałą awarią Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu nakazał wstrzymanie ruchu Kopalni Węgla Brunatnego „Turów” w Bogatyni, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie w części dotyczącej:

  • eksploatacji koparki wielonaczyniowej kołowej typu KWK - 910 o numerze zakładowym K‑17 oraz eksploatacji przenośnika gąsienicowego samojezdnego typu PGOT-4500 o numerze zakładowym 1, do czasu przeprowadzenia przez właściwą jednostkę oceny stanu technicznego wyżej wymienionych maszyn, celem określenia wpływu ich stanu technicznego na zaistniałą awarię, a także przyczyny pęknięcia osi pionowej, stanowiącej zawieszenie siłownika zespołu wysięgnika załadowczego koparki oraz stwierdzenia wykonania maszyn uległych awarii w zgodności z dokumentacją techniczno-ruchową producenta.

Ponowne eksploatowanie koparki wielonaczyniowej kołowej typu KWK-910 o numerze zakładowym K-17 oraz przenośnika gąsienicowego samojezdnego typu PGOT-4500 o numerze zakładowym 1, uzależnił od usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas przeprowadzonych oględzin oraz wskazanych w przeprowadzonych ocenach, a także doprowadzeniu wyżej wymienionych maszyn do właściwego stanu technicznego zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową i uzyskaniu zezwolenia na oddanie do ruchu wydanego przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.

Ponadto, nakazał:

  • ustalić bezpieczny sposób usunięcia uszkodzeń powstałych w koparce wielonaczyniowej kołowej typu KWK - 910 o numerze zakładowym K-17 oraz w przenośniku gąsienicowym samojezdnym typu PGOT-4500 o numerze zakładowym 1,
  • ustalić bezpieczny sposób przetransportowania koparki wielonaczyniowej kołowej typu KWK‑910 o numerze zakładowym K-17 oraz przenośnika gąsienicowego samojezdnego typu PGOT-4500 o numerze zakładowym 1, w przypadku konieczności przetransportowania ich z wyrobiska do miejsca umożliwiającego usunięcie powstałych uszkodzeń.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry