11.08.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 18.08.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 65/2009/EW

o pożarze endogenicznym zaistniałym w dniu 11.08.2009 r. o godz. 055 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Sośnica-Makoszowy” w Zabrzu, ruch „Sośnica” w Gliwicach.

Pożar endogeniczny zaistniał w rejonie likwidowanej ściany 7 D7z w pokładzie 407/2 na poziomie 750 m. Pokład 407/2, o nachyleniu do 180 i grubości około 1,9 m, zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego. Pokład eksploatowany był ścianami podłużnymi z północy w kierunku na południe zgodnie z upadem pokładu.

W dniu 3 lipca 2009 r. zakończono eksploatację ścianą 7 D7z, prowadzoną pomiędzy chodnikami 7 i 7a. Powietrze do ściany doprowadzane było chodnikiem 7 z poziomu 950 m i odprowadzane chodnikiem 7a do pochylni wentylacyjnej w pokładzie 407/2, a następnie wyrobiskami na poziom 550 m do szybu wentylacyjnego V. Od dnia 3.08.2009 r., po wykonaniu przedziału transportowego, rozpoczęto likwidacją wyposażenia ściany. Do dnia 10.08.2009 r. ze ściany wytransportowaniu 38 ze 161 sekcji obudowy zmechanizowanej.

W związku ze stwierdzonym wzrostem zagrożenia pożarowego w rejonie ściany 7 D7z, w ramach profilaktyki przystąpiono do wykonania w chodnikach 7 i 7a tam izolacyjnych o konstrukcji przeciwwybuchowej z dwoma przełazami. Do godz. 2230 dnia 10.08.2009 r. wykonano podwójne tamy izolacyjne w obu chodnikach. W chodniku 7 (wlot powietrza) przestrzeń między tamami wypełniono spoiwem „TEXIL” do wysokości około 0,5 m od stropu, a w chodniku 7a wypełniono przestrzeń do wysokości około 0.7 m od spągu.

W dniu 10.08.2009 r. około godz. 2230, prawdopodobnie na wskutek wybuchu w przestrzeni tamowanej, przełazy w tamach izolacyjnych zamknęły się samoczynnie.

11.08.2009 r. o godz. 055 w chodniku 7a nastąpiło wypchnięcie dymów z otamowanej przestrzeni. Analizator tlenku węgla nr 611, zabudowany przed tamą izolacyjną w chodniku 7a, zarejestrował 160ppm (0,0160%) CO. W związku z tym dyspozytor ruchu podjął decyzję o rozpoczęciu akcji przeciwpożarowej i z zagrożonych wyrobisk wycofał 30 pracowników bez konieczności użycia ucieczkowych aparatów regeneracyjnych. Zgodnie z założeniami planu akcji, w celu kontroli składu gazów w otamowanej przestrzeni, wykonano otwór z pochylni wentylacyjno-ucieczkowej w pokładzie 408/1 do spągu chodnika 7a za wykonywaną tamę izolacyjną. W dniu 12.08.2009 r., po wykonaniu otworu i stwierdzeniu, że za tamami w chodnikach 7 i 7a nie występują wybuchowe mieszaniny gazów, wznowiono wtłaczanie spoiwa „Texil” w celu izolacji rejonu ściany tamami o konstrukcji przeciwwybuchowej. Do akcji kierowanych było od 6 do 8 zastępów ratowniczych na każdej ze zmian, w tym zastępy własne i kopalń sąsiednich, OSRG w Zabrzu i CSRG. Akcja przeciwpożarowa została zakończona w dniu 14.08.2009 r. o godz. 735.

Nadzór nad akcją przeciwpożarową sprawował Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach.

Prawdopodobną przyczyną pożaru było samozapalenie się węgla pokładu 407/2 pozostawionego w zrobach ściany 7 D7z.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

W dniu 14.08.2009 o godz. 735 została zakończona akcja pożarowa.

do góry