12 03 2016

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                                                                                                                                                                             Katowice, dnia 16 marca 2016  r.

 

 

INFORMACJA Nr 10/2016/EW

 o zapaleniu się metanu, zaistniałym w dniu 12.03.2016 r., o godzinie 515, w JSW S.A. KWK „Krupiński” w Suszcu.

 

Zapalenie metanu miało miejsce w ścianie B-15, w pokładzie 348, w rejonie sekcji nr 80, w trakcie urabiania kombajnem piaskowca drobnoziarnistego oraz łupka ilastego, w strefie uskokowej.

Pokład 348 został zaliczony do: IV kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia wodnego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz jest skłonny do występowania wyrzutów metanu i skał. Ściana B-15 o średniej miąższości 3,3m i nachyleniu podłużnym spągu około 200, eksploatowana była z zawałem stropu. Wyposażenie ściany stanowiły: kombajn typu FS 300/1.0 z organami urabiającymi o średnicy 1800 mm z tylnym zraszaniem noży i zabiorze 800mm, przenośnik ścianowy typu PAT E-300 oraz 151 sekcji obudowy zmechanizowanej typu HYDROTECH JZR-19/39-POz i 9 sekcji obudowy zmechanizowanej typu HYDROTECH 14/34-POz/BSN. Ścianę przewietrzano systemem na „U”, a powietrze doprowadzono chodnikiem B-15 w ilości około 1580 m3/min, uzyskując w ścianie prędkość ok. 2,15 m/s, a wstępnie metanowość bezwzględna ściany wynosiła około 58 m3CH4/min, odmetanowaniem ujmowano 35 m3CH4/min.

W ścianie, w rejonie sekcji nr 79-80 występowała strefa uskoków o wielkości zrzutu h=0,6 m i h=2,5 m. Na tym odcinku w ociosie ścianowym licząc od stropu występował piaskowiec drobnoziarnisty o grubości maksymalnie 0,6 m oraz łupek ilasty o grubości maksymalnie 2,7 m.

W dniu 11.03.2016 r. na zmianie „D”, rozpoczynającej się o godzinie 2400 ściana B-15 obłożona była do wydobycia. O godzinie 515, w trakcie prowadzenia czyszczenia ścieżki kombajnowej, od sekcji nr 69 w kierunku chodnika wentylacyjnego B-15, gdy dolny organ kombajnu znajdował się w rejonie sekcji nr 80 zaś górny w rejonie sekcji nr 90, doszło do zapalenia metanu. Metan zapalił się w szczelinach strefy uskokowej na wysokości dolnego organu. Ruch kombajnu został zatrzymany, a palący się metan ugasili w ciągu jednej minuty przodowy ściany oraz kombajnista, za pomocą dwóch gaśnic 6kg proszkowych. Przybyły na miejsce zdarzenia sztygar prowadzący zmianę wraz z przodowym dokonali w rejonie miejsca zdarzenia szeregu pomiarów stężeń metanu za pomocą metanomierzy indywidualnych, stwierdzając maksymalne stężenie 0,8%. Następnie pomiędzy godzinami 630-745 przejechano kombajnem w rejon sekcji nr 150. W czasie zaistniałego zdarzenia czujnik ceometrii automatycznej, zabudowany na wylocie z chodnika wentylacyjnego B-15 zarejestrował max. 16 ppm CO, a czujniki metanometrii automatycznej, zabudowane w rejonie ściany nie zarejestrowały wzrostu stężeń.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku został poinformowany o zdarzeniu przez KRZG w dniu 12.03.2016 r. o godzinie 730.

Wg wstępnych ustaleń, przyczyną zapalenia się metanu w strefie uskokowej było iskrzenie, powstałe w trakcie urabiania piaskowca drobnoziarnistego organem kombajnu.

W związku z zaistniałym zdarzeniem, Dyrektor OUG w Rybniku, po przeprowadzeniu oględzin miejsca zdarzenia, decyzją z dnia 12.03.2016 r. wstrzymał ruch zakładu górniczego w JSW S.A. KWK „Krupiński” w Suszcu, w części dotyczącej urabiania kombajnem typu FS 300/1.0 skał w strefie uskokowej, w rejonie sekcji obudowy zmechanizowanej nr 80 w ścianie B-15 w pokładzie 348.

Wznowienie urabiania w strefie uskokowej kombajnem ścianowym uwarunkował przeprowadzeniem ponownej analizy i weryfikacji ustalonych (stosowanych) środków zabezpieczających przed możliwością zapłonu metanu, przy urabianiu mechanicznym zwięzłych skał, o dużej skłonności do iskrzenia, ujętych w „Projekcie technicznym eksploatacji pokładu 348 ścianą B-15 wraz z technologią wykonywania robót”, przez  kopalniany Zespół ds. Zagrożeń Metanowych oraz Zagrożeń Wyrzutami Gazów i Skał.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry