12.04.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
 Katowice, dnia 21.04.2010 r. 

I N F O R M A C J A Nr 20/2010/EW
w sprawie zawału zaistniałego w dniu 12.04.2010 r. o godz. 1615 w Zakładzie Górniczym „SILTECH” Spółka z o.o. w Zabrzu.

 
Zawał zaistniał w chodniku wodnym 1/4 w pokładzie 504 poniżej poziomu 248 m. Pokład 504 o grubości do 4,5 m i upadzie 80, nietąpiący i niemetanowy, zaliczony został do klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz do I stopnia zagrożenia wodnego. W stropie pokładu występowała warstwa łupku ilastego o grubości 13 m, a powyżej pokład 503 o grubości 3,0 m, natomiast w spągu warstwa łupku ilastego o grubości 4,0 m. Chodnik wodny 1/4 drążony był, z chodnika 2/4 w pokładzie 504, kombajnem chodnikowym typu AM-50zw, w obudowie ŁP10/V25/A z rozstawem odrzwi 1,0 m i 1,3 m, stabilizowanej 7, zamiast co najmniej 9 rzędami rozporami typu WRG. Opinkę odrzwi stanowiły siatki zgrzewane łańcuchowo-węzłowe. W chodniku zabudowany był przenośnik zgrzebłowy SKAT E-180W do odstawy urobku z przodka. Wyrobisko przewietrzane było wentylacją odrębną tłoczącą z zastosowaniem wentylatora WLE-603A i lutni elastycznych o średnicy 800 mm. Do dnia 12.04.2010 r. wydrążono 32 m chodnika wodnego 1/4, który przecinał stare wyrobiska. W miejscach przecięcia starych wyrobisk obudowa chodnika wodnego 1/4 nie została dodatkowo wzmocniona. W dniu 12.04.2010 r. na zmianie B, rozpoczynającej się o godzinie 1400, do drążenia chodnika 1/4 skierowano 6 pracowników oddziału górniczego GW. Około godziny 1640, kiedy w przodku pracownicy wykonywali kolejne odrzwia obudowy, nastąpił zawał skał stropowych. Zawał wystąpił w odległości około 9,0 m od czoła przodka i objął odcinek wyrobiska o długości 12,0 m. Na tym odcinku chodnik wodny 1/4 przecinał stare wyrobisko wykonane w latach 50-tych ubiegłego wieku. Zawał uniemożliwił wyjście z przodka 6 pracownikom, z których żaden nie doznał urazu w wyniku zdarzenia.
 
Bezzwłocznie została podjęta akcja ratownicza z udziałem zastępów ratowniczych CSRG Bytom, OSRG Zabrze i OSRG Bytom. W dniu 13.04.2010 r. o godz. 710, po upływie 14 godzin i 30 minut, uwolniono odciętych górników, którzy wyszli z przodka chodnikiem ratowniczym. W związku z zaistniałym zawałem żaden z pracowników nie uległ wypadkowi.

Przyczyną zawału skał stropowych w chodniku wodnym 1/4 w pokładzie 504 była utrata podporności i stabilności obudowy wyrobiska spowodowana brakiem wzmocnienia obudowy w miejscu przecięcia starych wyrobisk oraz zastosowania 7, zamiast co najmniej 9, rzędów rozpór stabilizujących odrzwi obudowy.

W związku z zaistniałym zawałem, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach nakazał:
  1. wstrzymać dalsze drążenie chodnika wodnego 1/4 w pokładzie 504 do czasu ustalenia przyczyn zaistniałego zawału w tym wyrobisku,
  2. przed przystąpieniem do usuwania skutków zawału, zabezpieczyć dojście do chodnika wodnego 1/4 w pokładzie 504, przed dostępem osób do tego nie upoważnionych,
  3. ustalić zasady kontroli stanu przewietrzania oraz zagrożeń naturalnych w rejonie zawału powstałego w chodniku wodnym 1/4 w pokładzie 504, zaopiniowane przez kopalniane zespoły do spraw zagrożeń naturalnych i zatwierdzone przez kierownika ruchu zakładu górniczego,
  4. prace związane z usuwaniem zawału i przywracaniem funkcjonalności chodnika wodnego 1/4 w pokładzie 504, prowadzić na podstawie dokumentacji przedstawiającej w sposób szczegółowy sytuację geologiczną i górniczą oraz zatwierdzoną przez kierownika ruchu zakładu górniczego, z uwzględnieniem wykonania prawidłowej obudowy skrzyżowania chodnika 2/4 z chodnikiem wodnym 1/4,
  5.  ewidencjonować oraz zabezpieczyć wszystkie elementy obudowy chodnikowej, wytransportowane z miejsca powstałego zawału w chodniku wodnym 1/4 w pokładzie 504, według szczegółowych ustaleń, zatwierdzonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego,
  6.  uzupełnić brakujące rozpory stabilizujące odrzwia obudowy w chodniku 4a i chodniku 2/4 w pokładzie 504,
  7. zweryfikować projekty techniczne drążenia wyrobisk w aspekcie odpowiedniego doboru i wzmocnienia obudowy w sąsiedztwie starych i zlikwidowanych wyrobisk oraz zrobów.
Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.
do góry