12.07.2008

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 23.07.2008 r.


I N F O R M A C J A Nr 42/2008/EW

w sprawie awaryjnego wyłączenia zasilania stacji 110/6 kV „Ziemowit III” w dniu 12 lipca 2008r. o godz. 415 w Kompanii Węglowej S. A. – Kopalni Węgla Kamiennego „Ziemowit” w Lędzinach.

Zasilanie Kopalni Węgla Kamiennego „Ziemowit” w energię elektryczną odbywa się z trzech stacji elektroenergetycznych 110/6 kV: „Ziemowit III”, „Lędziny” i „Wentylatory Lędziny”. Stacja 110/6 kV „Ziemowit III” zasilana jest dwiema niezależnymi liniami napowietrznymi 110 kV będącymi w eksploatacji dystrybutora energii elektrycznej, firmy Vattenfall Distribution Poland S.A. Jedna linia zasilająca prowadzona jest ze stacji „Urbanowice”, natomiast druga ze stacji „Bronisław” - KWK „Wesoła”.

W dniu 16 czerwca 2008 r. dostawca energii elektrycznej powiadomił zakład górniczy o harmonogramie wyłączeń ciągów liniowych 110 kV, na których jest planowana wymiana izolacji, poczynając od dnia 22 czerwca 2008 r. Określono gotowość ruchową do awaryjnego załączenia od 2 do 4 godzin w zależności od prowadzonych robót.

W dniu 12 lipca 2008 r. stacja 110/6 kV „Ziemowit III” była zasilana linią 110 kV „Urbanowice”, druga zasilająca linia 110 kV „Bronisław” była wyłączona z powodu prowadzonych prac remontowych zgodnie z powiadomieniem. Ze stacji 110/6 kV „Ziemowit III” były zasilane w energię elektryczną między innymi urządzenia stacji wentylatorów głównych przy szybach: „W–I” i „Szewczyk”. W tym dniu o godzinie 415 nastąpiło pobudzenie zabezpieczeń odległościowych typu ZAZRX3F–12 linii 110kV „Urbanowice” w stacji 110/6 kV „Ziemowit III” i awaryjne wyłączenie zasilania tej linii. Brak zasilania w energię elektryczną stacji 110/6 kV „Ziemowit III” spowodował między innymi unieruchomienie wentylatorów głównych w stacjach: „W–I” i „Szewczyk”. W związku z niemożnością szybkiego przywrócenia zasilania w energię elektryczną o godzinie 430 rozpoczęto akcję ratowniczą. Z zagrożonych rejonów kopalni wycofano 59 pracowników. Po dokonaniu odpowiednich przełączeń w wewnętrznej sieci rozdzielczej kopalni; o godzinie 450 uruchomiono wentylator główny w stacji przy szybie „Szewczyk”, a o godzinie 531 wentylator główny w stacji przy szybie „W-I”. Po przywróceniu przewietrzenia wyrobisk, kierownik akcji zezwolił na powrót załogi na stanowiska pracy.

O godzinie 540 zostało przywrócone zasilanie stacji 110/6 kV „Ziemowit III” linią 110 kV „Urbanowice”.
W związku z zaistniałą awarią nie zgłoszono wypadku.

Przyczyną awaryjnego wyłączenia zasilania stacji 110/6 kV „Ziemowit III” było: „zwarcie wywołane zbliżeniem drzew do linii 110 kV „Urbanowice” na przęsłach 1 – 3 oraz 26 – 32”.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych w Katowicach nie wydał decyzji.

Pismem z dnia 14 lipca 2008 r., L. dz. PSB/AU/440859/2008 Vattenfall Distribution Poland S.A przesłanym do KW S.A. – Oddział KWK „Ziemowit” wyjaśnił, że „Vattenfall Distribution Poland S.A. przeznaczył duże środki na inwestycje sieciowe oraz wycinkę drzew, która w znacznym stopniu wpłynie na poprawę stabilności układu zasilania naszych Klientów”.

Informację opracowano na podstawie danych z UGBKUE w Katowicach.do góry