12 12 2016

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                  

Katowice, dnia 21 grudnia 2016 r.

 

INFORMACJA Nr 66/2016/EW

o wstrząsie sejsmicznym zaistniałym w zakładzie górniczym – Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów” w Rogowcu – Pole „Bełchatów” w dniu 12.12.2016 r.

Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów” prowadzi eksploatację w dwóch odrębnych polach górniczych – Pole „Bełchatów” i Pole „Szczerców”.

W dniu 12.12.2016 r. o godzinie 02h 20´ w rejonie południowego zbocza stałego wyrobiska górniczego Pola „Bełchatów”, w poziomie nadkładowym, wystąpił wstrząs sejsmiczny o energii E = 1,711 x 108 J (magnituda M = 3,4). Odległość epicentrum od najbliższego urządzenia zakładu górniczego zabudowanego w wyrobisku, tj. od stacji zwrotnej przenośnika taśmowego B-110 wynosiła 618 m, natomiast odległość epicentrum od najbliższych obiektów spoza zakładu górniczego – zabudowań miejscowości Żłobnica – wynosiła 490 m.

Prawdopodobna przyczyna wstrząsu: Występowanie zjawisk sejsmicznych w KWB „Bełchatów” może być wynikiem zmian stabilności zachodzących w strukturach tektonicznych znajdujących się w głębokim podłożu złoża węgla brunatnego oraz zmian fizyko – mechanicznych górotworu.

Wstrząs nie spowodował zagrożenia dla ludzi oraz bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego, nie spowodował szkód w obiektach zakładu górniczego i w obiektach poza zakładem górniczym. W szczególności nie wystąpiły uszkodzenia maszyn podstawowych, urządzeń i obiektów w Polu „Bełchatów” znajdujących się najbliżej epicentrum wstrząsu, tj. w stacjach zwrotnych przenośników B-110 i B-100 i w koparce K-43, będącej w postoju technologicznym. Po zaistniałym wstrząsie osoby dozoru ruchu dokonały kontroli obiektów w Polu „Bełchatów”, nie stwierdzając zagrożeń.

W dniu 12 grudnia 2016 r. Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach przeprowadził, w ramach kontroli doraźnej zakładu górniczego, wizję rejonu epicentrum, w tym zbocza południowego, poziomu eksploatacyjnego X oraz rejonu pracy koparki K-43. Wizja potwierdziła ocenę osób dozoru ruchu zakładu górniczego.

Do dnia 14.12.2016 r. do zakładu górniczego KWB „Bełchatów” nie wpłynęły żadne zgłoszenia o wyrządzonych wstrząsem szkodach w obiektach poza zakładem górniczym. W dniu 15.12.2016 r. wpłynęło jedno zgłoszenie uszkodzenia budynku (zarysowanie tynku) w miejscowości Kleszczów, które jest rozpatrywane w trybie obowiązujących przepisów i procedury przyjętej w zakładzie górniczym.

W związku z wystąpieniem przedmiotowego wstrząsu, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach nie stwierdził naruszenia przepisów, jak też zasad techniki górniczej. 

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Kielcach.

do góry