13.10.2013

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 18.10.2013 r.

I N F O R M A C J A Nr 47/2013/EW

o pożarze endogenicznym, zaistniałym w dniu 13.10.2013 r. około godziny 1537 w PKW S.A. ZG Sobieski w Jaworznie, w przecince transportowej 32 w pokładzie 207 na poziomie 500 m.

Pożar endogeniczny zaistniał w przecince transportowej 32, w pokładzie 207 na poziomie 500 m, w oddziale G 2. Wyrobisko o długości około 80 m, wykonane zostało w obudowie typu ŁPP9/V32 I° po wschodniej stronie parceli zbrojonej ściany 543 – której rozcinkę stanowił chodnik badawczy VII. Rejon zbrojonej ściany 543 przewietrzany był prądem powietrza doprowadzanym pochylnią VI oraz m.in. przecinką transportową 32 i odprowadzanym z chodnika badawczego VII pochylnią II.

Pokład 207 w rejonie zbrojonej ściany 543 - niemetanowy, zaliczony został do V grupy samozapalności z czasem inkubacji pożaru wynoszącym 22 dni.

 W dniu 13.10.2013 r., na zmianie rannej prowadzono transport sekcji obudowy zmechanizowanej do zbrojonej ściany 543 – rozciętej chodnikiem badawczym VII - przy pomocy spalinowej kolejki spągowej. Po zakończeniu zmiany, około godziny 1420, dyspozytor ruchu zauważył wzrost stężeń tlenku węgla do wartości około 83ppm, zarejestrowany przez czujnik CO-metrii zabudowany w chodniku badawczym VII. Skierował do rejonu zastęp ratowników oraz sztygara zmianowego oddziału wentylacji, który potwierdził występowanie w rejonie podwyższonych stężeń tlenku węgla. O przekroczeniach dopuszczalnych zawartości tlenku węgla w prądzie powietrza przewietrzającego zbrojoną ścianę dyspozytor powiadomił o godzinie 1550 pełniącego dyżur z-cę KRZG, a o godzinie 1555 KRZG. Ratownicy stwierdzili dymy w przecince transportowej 32, o czym poinformowali o godzinie 1740 dyspozytora ruchu i z-cę KRZG. W trakcie prowadzonego rozpoznania zagrożenia następował rozwój pożaru, powodując występowanie w rejonie wentylacyjnym coraz gęstszych dymów. O wystąpieniu pożaru powiadomiono Dyrektora OUG w Katowicach o godzinie 1925, a akcję ratowniczą pożarową - której kierownictwo przejął KRZG - rozpoczęto o godzinie 2005. Do akcji zaangażowane zostały zastępy ratowników własnych oraz z OSRG w Jaworznie i CSRG w Bytomiu. Plan akcji przewidywał wyłączenie zagrożonego rejonu z sieci wentylacyjnej kopalni poprzez otamowanie tamami konstrukcji przeciwwybuchowej.

Akcja nadzorowana jest w sposób ciągły przez pracowników OUG w Katowicach, przy współudziale pracowników WUG.

Prawdopodobną przyczyną pożaru, wg wstępnych ustaleń, było samozapalenie się węgla w rejonie przecinki transportowej 32 w pokładzie 207 na poziomie 500 m, z dotychczas nieustalonego powodu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry