14 12 2023

         Wyższy Urząd Górniczy
                 Departament
      Warunków Pracy i Szkolenia                          Katowice, dnia  3  czerwiec 2024 r.

INFORMACJA Nr 47/2023/EW

o pożarze ładowarki kołowo-przegubowej typu LKP-0805 wersja C, do którego doszło w dniu 14 grudnia 2023 r. około godziny 1639, w zakładzie górniczym KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” w Lubinie

Do pożaru ładowarki kołowo-przegubowej typu LKP-0805 wersja C o numerze zakładowym Z-50 i numerze fabrycznym 213/2018 (dalej: „ładowarka”), produkcji firmy KGHM ZANAM S.A. i użytkowanej przez tę firmę doszło w dniu 14 grudnia 2023 r. o godzinie 1639, w Chodniku oponowym, pomiędzy przecinkami P-7 i P-8 w rejonie oddziału górniczego G 7, na głębokości 910 m, w odległości około 1700 m od szybu L-VI. 

W dniu 14 grudnia 2023 r. sztygar zmianowy prowadzący zmianę w firmie KGHM ZANAM S.A, wykonującej powierzone czynności w ruchu zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin”, polecił operatorowi ładowarki załadunek urobku na wóz odstawczy. Operator udał się w miejsce przekazywania maszyn, dokonał obsługi zmianowej (OC), a następnie wyruszył ładowarką w rejon zaplanowanych robót. W trakcie jazdy Chodnikiem oponowym, pomiędzy przecinkami P-7 i P 8, operator zauważył dymy i ogień gwałtownie rozprzestrzeniające się z komory silnika spalinowego. Operator opuścił kabinę bez uruchomienia stałej instalacji gaśniczej, powiadomił dyspozytora o pożarze ładowarki z telefonu na stacji osobowej nr 9, znajdującej się w przecince 4 z Chodnika oponowego, a następnie udał się w kierunku komory maszyn ciężkich ZANAM. Dyspozytor powiadomił kierownika ruchu zakładu górniczego (dalej: „KRZG”), wezwał ratowników z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Sobinie (dalej: „JRGH”) i rozpoczął prowadzenie akcji ratowniczej. Określił strefę zagrożenia i ustalił liczbę osób znajdujących się w strefie zagrożenia. Następnie rozpoczął wycofanie załogi ze strefy drogami ucieczkowymi. Zmobilizowano 12 zastępów ratowniczych, w tym trzy zastępy wraz z lekarzem z JRGH i dziewięć zastępów z Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego (dalej: „KSRG”). O możliwości zadymienia wyrobisk dyspozytor powiadomił także dyspozytora ruchu O/ZG „Rudna”. Dyrektor OUG we Wrocławiu został powiadomiony o pożarze i prowadzonej akcji ratowniczej-gaśniczej o godzinie 1731. Zastępy ratownicze wezwane z JRGH i trzy zastępy z KSRG przystąpiły do gaszenia pożaru wodą z rurociągu wody technologicznej oraz środkiem pianotwórczym. W czasie akcji kontrolowane były warunki klimatyczne i skład atmosfery kopalnianej. Po ugaszaniu pożaru o godzinie 2113 ratownicy przystąpili do zabezpieczania wyrobiska oraz schładzania ładowarki i wyrobiska wodą. Ze strefy zagrożenia wycofanych zostało 141 osób. Użyto sześć aparatów ucieczkowych. Jedna osoba, z uwagi na złe samopoczucie przewieziona została na badania do szpitala Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie. Po uzyskaniu pozytywnych wyników pomiarów parametrów atmosfery kopalnianej w miejscu pożaru oraz na drogach odprowadzania powietrza w kierunku szybów: L-IV, L-V i R-VIII, kierownik akcji ratowniczej o godzinie 2142 zakończył prowadzenie pożarowej akcji ratowniczej. Profilaktycznie kontynuowano schładzanie wodą wyrobiska i konstrukcji ładowarki.

Z uwagi na zagrożenie powstałe w miejscu pożaru, w związku z termicznym oddziaływaniem ognia na strop wyrobiska, oględziny przeprowadzone zostały w dniu 18 grudnia 2023 r. po przetransportowaniu ładowarki do bezpiecznego miejsca, zgodnie z decyzją KRZG.

Dyspozytor O/ZG „Rudna”, po informacji o pożarze w O/ZG „Lubin”, w związku z przejściem dymów, określił strefę zagrożenia i stwierdził, że nie ma w niej pracowników oraz ustalił, że nikt nie wycofuje się z O/ZG „Lubin” w kierunku O/ZG „Rudna”. Wystawiono posterunki na dojściach do strefy zagrożenia, zgodnie z przyjętym wariantem prowadzenia pożarowej akcji ratowniczej.Po otrzymaniu informacji z O/ZG „Lubin” o ugaszeniu pożaru, wykonane zostały pomiary parametrów powietrza na podszybiu R-VIII. Po stwierdzeniu braku przekroczeń w atmosferze kopalnianej akcja pożarowa zakończona została w dniu 14 grudnia 2023 r. o godzinie 2141.

Przyczyna pożaru.

Najbardziej prawdopodobną przyczyną pożaru ładowarki było zapalenie się oparów oleju silnikowego (z uszkodzonego przewodu hydraulicznego zasilającego turbosprężarkę) od rozgrzanych elementów silnika.

W związku z zaistniałym pożarem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” w Lubinie, w części dotyczącej eksploatacji:

  • ładowarki kołowo-przegubowej typu LKP-0805 wersja C, o numerze zakładowym Z-50 i numerze fabrycznym 213/2018, produkcji KGHM ZANAM S.A. do czasu przeprowadzenia przez właściwą jednostkę oceny wpływu stanu technicznego ww. ładowarki na zaistniały pożar, w aspekcie zgodności z obowiązującymi przepisami i dokumentacją techniczno-ruchową producenta. Ponowna eksploatacja tej ładowarki może nastąpić po przeprowadzeniu oceny przez właściwą jednostkę oraz usunięciu uszkodzeń spowodowanych przez pożar, doprowadzenia jej stanu technicznego zgodnego z dokumentację techniczno-ruchową producenta, a także dokonania odbioru technicznego i uzyskaniu wymaganego zezwolenia na oddanie jej do ruchu,
  • Chodnika oponowego od przecinki P-6 do przecinki P-7, w rejonie oddziału G-7 do czasu bezpiecznego usunięcia skutków pożaru ładowarki kołowo-przegubowej typu LKP-0805 wersja C o numerze zakładowym nr Z-50 ze szczególnym uwzględnieniem kontroli stanu wyrobiska i jego obudowy na zasadach określonych przez KRZG.

Ponadto nakazał przetransportować ładowarkę kołowo-przegubową typu LKP-0805 wersja C o numerze zakładowym Z-50 z Chodnika oponowego na wysokości przecinki P-8 w rejonie oddziału górniczego G-7, do wyznaczonego bezpiecznego miejsca ustalonego przez KRZG w celu przeprowadzenia oględzin miejsca pożaru.

Niezależnie od powyższego organ wszczął z urzędu postępowanie w sprawie nakazania przedsiębiorcy przeprowadzenia przez właściwą jednostkę oceny stanu technicznego ładowarki kołowo-przegubowej typu LKP-0805 wersja C o numerze zakładowym Z-50 oraz jego wpływu na przyczyny i okoliczności powstałego pożaru, w aspekcie zgodności z obowiązującymi przepisami i dokumentacją techniczno-ruchową producenta oraz nakazania niezwłocznego przedstawienia Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu sprawozdania i wyników z ww. czynności.

Dalsze działania Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu zostaną podjęte po zakończeniu badań ustalających przyczyny i okoliczności pożaru.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu. 

do góry