14.05.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 20.05.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 28/2010/EW

o pożarze endogenicznym, zaistniałym w dniu 14.05.2010 r. około godziny 454, w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK „Murcki-Staszic” w Katowicach, Ruch „Staszic”.

Pożar zaistniał w likwidowanej ścianie 02a w pokładzie 510 warstwa II (środkowa) na poziomie 830 m. Warstwa II pokładu 510, o miąższości ok. 3 m i nachyleniu 4-6o, zaliczona została do IV kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz IV grupy skłonności węgla do samozapalenia. Eksploatację ścianą 02a, prowadzono od 13.03.2009 r., systemem poprzecznym z zawałem stropu, na wysokość do 3 m, z lokalnym pozostawieniem w stropie ok. 1,0 m półki węglowej dla ochrony warstwy przystropowej. Roboty likwidacyjne w ścianie 02a rozpoczęto w dniu 12.04.2010 r. i do dnia 14.05.2010 r. ze ściany wydano kombajn, przenośnik ścianowy oraz 29 sekcji obudowy zmechanizowanej. Przez ścianę 02a, przewietrzaną w systemie na „U”, przepływało powietrze w ilości do 500 m3/min, które doprowadzane było z nowouruchomio- nej ściany 04a, prowadzonej w tej samej warstwie pokładu, odległej w kierunku wschodnim od pola zrobów ściany 02a o około 240 m. Od dnia 28.04.2010 r., w związku ze stwierdzonym wzrostem zagrożenia pożarowego, w ścianie 02a rozpoczęto prace profilaktyczne, które polegały między innymi na doszczelnianiu zrobów ściany mieszaniną popiołowo-wodną, wykonaniu ekranów izolacyjnych ze środków chemicznych oraz korków podsadzkowych po wyrabowanych sekcjach w ścianie. W dniu 14.05.2010 r. około godziny 454 w ścianie 02a, w rejonie sekcji nr 115, stwierdzono wzrost stężeń CO do wartości powyżej 200 ppm. W strefie zagrożenia, obejmującej wyrobiska przyścianowe ściany 02a oraz wyrobiska którymi odprowadzano powietrze do szybu wentylacyjnego V, zatrudnionych było 14 pracowników, których wycofano bez użycia aparatów ucieczkowych. Rozpoczęto akcję pożarową i zabezpieczono dojście do strefy zagrożenia posterunkami oraz doprowadzono do dowierzchni 4a i chodnika badawczego linii chromatograficznych dla kontroli stężeń gazów pożarowych. Plan prac przewidywał między innymi podawanie wody do zrobów likwidowanej ściany oraz rozpoczęcie budowy korków podsadzkowych przeciwwybuchowych dla wyłączenia rejonu z sieci wentylacyjnej kopalni. Prace wykonywano z udziałem zastępów ratowniczych własnych kopalni oraz zastępów CSRG i OSRG w Bytomiu.

W czasie akcji prowadzono ciągłą kontrolę parametrów atmosfery w rejonie zagrożenia.
Nadzór nad prowadzoną akcją pożarową sprawował Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach.

Po odizolowaniu rejonu ściany tamami przeciwwybuchowymi, akcja pożarowa została zakończona w dniu 31.05.2010 o godz. 603.

Prawdopodobną przyczyną pożaru wg wstępnych ustaleń, było samozapalenie się węgla pokładu 510 pozostawionego w zrobach zawałowych ściany 02a.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry