14.07.2008

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-10/gem-20/2008

Katowice, dnia 23.07.2008 r.

I N F O R M A C J A Nr 10/2008 śm./EW

o wypadku śmiertelnym, zaistniałym w dniu 14 lipca 2008r. o godzinie 1810, w JSW S.A. KWK „Zofiówka” w Jastrzębiu Zdroju, któremu uległ pracownik Jastrzębskiego Przedsiębiorstwa Robót Górniczych (JPRG) Sp. z o. o. w Jastrzębiu Zdroju, górnik, lat 53, pracujący w górnictwie 27 lat.

Wypadek zaistniał na dworcu osobowym na poziomie 900, w rejonie stacji osobowej SO-2 na wysokości cechy 644m.

Wyposażenie dworca osobowego stanowiły dwa tory o prześwicie 750mm, wykonane z szyn S24, na których zlokalizowane były stacje osobowe, SO-1 po stronie wschodniej i SO-2 po stronie zachodniej. Od strony południowej znajdowało się skrzyżowanie dworca osobowego z chodnikiem dojściowym do podszybia szybu 2 na poziomie 900. W miejscu tym nad torami zabudowany był pomost, służący do przejścia załogi od strony stacji osobowej SO-2. Pomiędzy torami stacji osobowych SO-1 i SO-2 zabudowana była przegroda o długości 60m, wykonana z siatek obramowanych kątownikami w formie segmentów o wysokości 1,7m i długości 2,3m, zamontowanych na słupkach z rur metalowych Ø50mm. Przegroda zaczynała się 3,3m za początkiem stacji osobowych SO-1 i SO-2 od strony południowej i kończyła się 2,5m za końcem ww. stacji osobowych od strony północnej.

Ruch lokomotywowy w tym rejonie prowadzony był w oparciu o „Regulamin pracy kolei podziemnej na poziomie 900”, gdzie w rozdziale IV „Obowiązki osób korzystających z jazdy pociągu osobowego” w pkt. 2 znajduje się zapis, „zabrania się: wskakiwania lub wyskakiwania z pociągu będącego w ruchu, wsiadania i wysiadania w miejscach nie przeznaczonych do tego celu np. przed zwrotnicami, skrzyżowaniami, semaforami (…), na całej trasie jazdy pociągu osobowego nie wolno wychylać się poza gabaryt wozu, ani też wystawiać żadnych części ciała jak nogi, ręce, głowa (…), otwierać drzwiczek wozu w czasie ruchu pociągu (…)”. Na stacjach osobowych SO-1 i SO-2 znajdowały się tablice informacyjne z wyciągami z ww. regulaminu.

O godzinie 1810 w rejon stacji osobowej SO-2 wjeżdżał od strony południowej pociąg osobowy z załogą, zestawiony z 12 wozów osobowych oraz lokomotywy Lea BM-12/2T nr kopalniany 4. W tym czasie pracownik firmy JPRG Sp. z o.o., zatrudniony w tym dniu na zmianie B, rozpoczynającej się o godzinie 1200, wyskoczył z będącego w ruchu pociągu, prawdopodobnie z 3 wozu osobowego za lokomotywą. Wskutek zaczepienia prawą nogą o pas nośny swojego aparatu ucieczkowego SR-60 (nr kopalniany 3687) stracił równowagę i znalazł się w przestrzeni o szerokości 0,35m pomiędzy wozami osobowymi a przegrodą, oddzielającą stacje osobowe. Jadące wozy przemieściły go na odcinku około 12,5m, od początku przegrody do cechy 644m. Na sygnał dźwiękowy nadany z pociągu maszynista lokomotywy zatrzymał pociąg i wraz z załogą z tego pociągu oraz innymi pracownikami, oczekującymi na odjazd pociągu z sąsiedniej stacji SO-1, przystąpił do uwalniania poszkodowanego, zakleszczonego między przegrodą a ósmym wozem. W tym celu konieczne było rozpięcie składu przed i za tym wozem, odciągnięcie 4 ostatnich wozów oraz przewrócenie ósmego wozu na ocios. Po uwolnieniu przystąpiono do udzielania poszkodowanemu pierwszej pomocy. Przybyły na miejsce wypadku lekarz zakładowy prowadził reanimację, lecz o godzinie 1832 stwierdził zgon poszkodowanego. W wydanej opinii lekarskiej zapisał „źrenice sztywne, szerokie bez reakcji na światło, brak tętna na tętnicach głównych, złamanie podudzia lewego z przemieszczeniem (podudzie z dużą raną w 1/3 górnego podudzia), kolano i podudzie prawej kończyny zaklinowane pod siatką, podejrzenie obrażeń wewnętrznych klatki piersiowej - prawdopodobnie.”

Przyczyną wypadku śmiertelnego było dynamiczne przemieszczenie górnika przez będący w ruchu pociąg osobowy, pomiędzy wozami osobowymi a metalową przegrodą, oddzielającą dwie stacje osobowe, w przestrzeni o szerokości 0,35m.

Przyczyna ta wynikła z niedozwolonego wyskakiwania poszkodowanego z będącego w ruchu pociągu osobowego.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Rybniku w dniu 15.07.2008r. wydał decyzję, w której nakazał między innymi:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części, dotyczącej dworca osobowego na poziomie 900m, do czasu: doprowadzenia wyposażenia i urządzeń przewozowych stacji osobowych SO-1 i SO-2, uszkodzonych w wyniku zaistniałego wypadku, do stanu zgodnego z „Dokumentacją układu transportu kolei podziemnej na poziomie 900” oraz ponownego odbioru ww. urządzeń przez komisję wyznaczoną przez KRZG.
  2. Ponownie zapoznać załogę zatrudnioną w ruchu zakładu górniczego z „Regulaminem pracy kolei podziemnej na poziomie 900” oraz zasadami jazdy pociągami osobowymi, z podkreśleniem zakazu wskakiwania do lub wyskakiwania z pociągu będącego w ruchu.
  3. Zapoznać załogę zatrudnioną w ruchu zakładu górniczego z przyczynami i okolicznościami zaistniałego wypadku śmiertelnego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.


do góry