14.12.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 22.12.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 84/2010/EW

o pożarze zaistniałym w dniu 14.12.2010 r. około godz. 1740 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów” w Knurowie.

Pożar zaistniał w wyniku samozagrzania węgla pokładów 502/2 i 504, udostępnionych drążonym przekopem Ca8W na poziomie 850m. Przekop Ca8W, o nachyleniu 3‰, objęty został granicami pola II kategorii zagrożenia metanowego, klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz I stopnia zagrożenia wodnego. Drążenia przekopu Ca8W rozpoczęto w 2006 roku w obudowie ŁP12/V32/4 z rozstawem odrzwi co 0,75m. Do dnia 14.12.2010 r. wydrążono około 1910 m wyrobiska. W związku z wcześniejszym uzyskaniem połączenia przekopu Ca8W z pochylnią I w pokładzie 416, którą odprowadzano powietrze na poziomie 650 m, w dniu 14.12.2010 r. odcinek przekopu Ca8W przewietrzany wentylacją odrębną wynosił około 980 m.

W dniu 14.12.2010r., około godziny 1740, wystąpiły dymy w części przystropowej przekopu Ca8W w odległości około 150m od czoła przodka. W związku z utrzymywaniem się zawartości tlenku węgla w przepływowym prądzie powietrza powyżej 0,0026% (26ppm), kierownik ruchu zakładu górniczego podjął decyzję o rozpoczęciu akcji przeciwpożarowej. Z zagrożonych wyrobisk wycofano 12 pracowników, bez użycia ucieczkowych aparatów regeneracyjnych. Dojścia do wyznaczonej strefy zagrożenia zabezpieczono posterunkami.

Analizator tlenku węgla, zabudowany w rejonie przodka przekopu Ca8W, zarejestrował w dniu 14.12.2010 r., stężenie wynoszące do 196 ppm (0,0196%), a analizator CO zabudowany w pochylni I w pokładzie 416 na południe od skrzyżowania z chodnikiem głównym, zarejestrował stężenie tlenku węgla wynoszące 104 ppm (0,0104%).

Zgodnie z planem akcji ratowniczej rejon został otamowany dwoma przeciwwybuchowymi tamami izolacyjnymi zabudowanymi w:

  • przekopie Ca8W na zachód od objazdu IV na poziomie 850 m,
  •  pochylni I na południe od chodnika głównego w pokładzie 416 na poziomie 650 m.

Zamknięcie tam przeciwwybuchowych nastąpiło w dniu 19.12.2010 r. o godz. 1600. Po dwunastogodzinnym okresie oczekiwania i skontrolowaniu wyrobisk objętych strefą zagrożenia akcję przeciwpożarową zakończono w dniu 20.12.2010r. o godz. 545. W akcji brały udział zastępy ratownicze z KWK „Knurów-Szczygłowice”, KWK „Halemba-Wirek”, KWK „Sośnica-Makoszowy”, ZG „Piekary”, KWK „Budryk”, KWK „Pokój” oraz OSRG w Zabrzu i Bytomiu, a także pogotowie pomiarowe z CSRG S.A. w Bytomiu.

Prawdopodobną przyczyną pożaru było samozapalenie się węgla pokładów 502/2 i 504, udostępnionych drążonym przekopem Ca8W na poziomie 850 m.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry