15.06.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 17.06.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 38/2010/EW

o pożarze endogenicznym zaistniałym w dniu 15.06.2010 r. o  godz. 1036 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Knurów-Szczygłowice” w Knurowie, Ruch „Szczygłowice”.

Pożar endogeniczny zaistniał w rejonie likwidowanej ściany XXIV w pokładzie 405/3 pomiędzy poziomami 650 m i 850 m. Pokład 405/3 o nachyleniu do 100 i miąższości do 4,3 m, niezagrożony tąpaniami, w części objętej eksploatacją, zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego oraz II grupy skłonności do samozapalenia węgla.

Od dnia 24.01.2007 r. prowadzono eksploatację, z zawałem stropu, na całą grubość pokładu 405/3, ścianą XXIV pomiędzy chodnikami badawczym 71 i 76. Powietrze do ściany doprowadzane było z poziomu 850 m chodnikiem badawczym 76 i odprowadzane chodnikiem badawczym 71 do pochylni badawczej 73 w pokładzie 405/3, a następnie wyrobiskami do szybu wentylacyjnego VI na poziomie 650 m. Od dnia 29.03.2010 r., po wykonaniu przedziału transportowego, rozpoczęto wydawanie ze ściany wyposażenia, a następnie sekcji obudowy zmechanizowanej i do dnia 15.06.2010 r. wytransportowano 142 sekcje. W ścianie pozostało 18 sekcji obudowy zmechanizowanej.

W dniu 15.06.2010 r. od godziny 302, w związku ze stwierdzonym wzrostem zagrożenia pożarowego, objawiającym się skokowymi przyrostami stężenia tlenku węgla powyżej 26ppm (0,0026%), rejestrowanymi przez analizator CO zabudowany w likwidowanej ścianie XXIV w odległości około 21 m od skrzyżowania z chodnikiem badawczym 71, przystąpiono do prac zmierzających do wyłączenia rejonu ściany z sieci wentylacyjnej kopalni na zasadach prac profilaktycznych. Około godziny 1100 w związku z utrzymywaniem się zawartości tlenku węgla w przepływowym prądzie powietrza powyżej 0,0026% (26ppm), kierownik ruchu zakładu górniczego podjął decyzję o rozpoczęciu akcji pożarowej. Analizator tlenku węgla, zabudowany w chodniku badawczym 71 na wschód od skrzyżowania z pochylnią badawczą 73, zarejestrował stężenie tlenku węgla wynoszące 40 ppm (0,0040%), natomiast analizator CO zabudowany w likwidowanej ścianie XXIV, zarejestrował stężenie tlenku węgla wynoszące 70 ppm (0,0070%).

Z zagrożonych wyrobisk wycofano 67 pracowników, bez konieczności użycia ucieczkowych aparatów regeneracyjnych, a dojścia do wyznaczonej strefy zagrożenia zabezpieczono posterunkami. Do akcji skierowano 6 zastępów ratowniczych na każdej ze zmian, w tym zastępy własne i kopalń sąsiednich oraz OSRG w Zabrzu i Bytomiu. Zgodnie z założeniami planu akcji przeciwpożarowej przewiduje się otamowanie rejonu dwoma tamami przeciwwybuchowymi w chodnikach przyścianowych. W czasie akcji prowadzona jest inertyzacja zrobów oraz ciągła kontrola parametrów składu atmosfery w rejonie zagrożenia. Prace prowadzone są z udziałem zespołu doradczego kierownika akcji przeciwpożarowej.

Nadzór nad akcją przeciwpożarową sprawował Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach. Po otamowaniu zagrożonego rejonu akcja pożarowa została zakończona w dniu 22.06.2010 o godz. 1952.

Prawdopodobną przyczyną pożaru było samozapalenie się węgla pokładu 405/3 pozostawionego w zrobach ściany XXIV.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry