15.07.2013

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 19.07.2013 r.

I N F O R M A C J A Nr 36/2013/EW

w sprawie pożaru ładowarki łyżkowej typu LKP 0903, zaistniałym w dniu 15 lipca 2013 r. o godzinie 2003 w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. w Lubinie Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach.

Pożar ładowarki typu LKP 0903, w chodniku T-128a przy przecince P-3, oddziału górniczego G-5, na poziomie 1000 m, rejonu RG-GG-1, w odległości około 980 m od szybu R-III, podczas manewrowania związanego z załadunkiem wozu odstawczego.

W rejonie szybów R-III/R-IV Oddział G-5 prowadził drążenie wiązki wyrobisk przygotowawczych na poziomie 800 m. Chodnikiem T-128a, który był drogą odstawy (transportową), płynął strumień powietrza zużytego kierowanego z obszaru górniczego O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w ilości ok. 4000 m3/min., o temperaturze ok. 30o, w kierunku szybu R-X.

W dniu 15 lipca 2012 r., o godzinie 2003 operator ładowarki zgłosił telefonicznie dyspozytorowi kopalni pożar maszyny, który według jego relacji nastąpił podczas manewrowania związanego z załadunkiem wozu odstawczego. W strefie potencjalnego zagrożenia znalazło się siedmiu pracowników. Dyspozytor przy wykorzystaniu łączności alarmowo-rozgłoszeniowej STAR-DOTRA 4 zaalarmował zagrożoną załogę. Załoga wycofała się do szybu R-III i SW-1 należącego do O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”. Podczas wycofywania się załogi ze strefy zagrożenia nie zostały użyte aparaty ucieczkowe.

Według wstępnych ustaleń, operator ładowarki, przejeżdżając z jednego miejsca załadunku wozu odstawczego do następnego zauważył dymy i następnie ogień wydobywający się z przestrzeni, w którym zabudowany był hamulec awaryjno-postojowy HAP. Po zatrzymaniu ładowarki przystąpił do jego gaszenia, poprzez uruchomienie stałej instalacji gaśniczej, lecz pożar nie został ugaszony. Operator podjął próbę użycia gaśnicy stanowiącej dodatkowe wyposażenie maszyny lecz zaniechał tych czynności ze względu na silne płomienie wydobywające się z okolic przegubu pionowego maszyny. Operator wycofał się z miejsca pożaru w kierunku napływającego powietrza świeżego.

Wezwane zastępy z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Lubinie przybyły na miejsce pożaru około godz. 2035 i przystąpiły do gaszenia pożaru ładowarki, podręcznym sprzętem gaśniczym oraz wodą z rurociągu wodnego. Kierownik Akcji Ratowniczej zakończył akcję ratowniczą o godz. 2357, po otrzymaniu meldunku o ugaszeniu maszyny i uzyskaniu dopuszczalnych stężeń gazów na całej długości prądu powietrza wylotowego z oddziału. Kontynuowano schładzanie ładowarki i górotworu przy pomocy wody, które prowadzono na zasadach akcji profilaktycznej aż do czasu oględzin.

Wizję lokalną miejsca pożaru (wyrobiska) przeprowadzono w dniu 15 lipca 2013 r. Ze względu na zniszczenia ładowarki oraz uszkodzenia stropu wyrobiska, powstałe w wyniku pożaru, szczegółowe oględziny techniczne konstrukcji zostaną przeprowadzone po jej odholowaniu do komory maszyn ciężkich oddziału C-5.

Przyczyna pożaru: Najbardziej prawdopodobną przyczyną pożaru było rozszczelnienie układu hydraulicznego i zapalenie się mgły oleju od rozgrzanych elementów układu hamulca. awaryjno-postojowego HAP.
Zalecenia organizacyjno-techniczne

W związku z zaistniałym pożarem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wydał decyzję, w której wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach, w części dotyczącej:

  • eksploatacji ładowarki typu LKP 0903 o numerze zakładowym 319, do czasu przeprowadzenia przez właściwą jednostkę oceny stanu technicznego powyższej ładowarki oraz jego wpływu na zaistniały pożar, 
  • prowadzenia ruchu w chodniku T-128a pomiędzy przecinkami P-2 i P-3, do czasu przeprowadzenia kontroli stanu wyrobiska objętego pożarem oraz podjęcia działań zmierzających do doprowadzenia go do właściwego stanu technicznego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry